Free

Setting up a Shopify Store | Sefydlu Siop Shopify

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Covid-19 and Your Business – Setting up a Shopify Store | COVID-19 a'ch Busnes - Sefydlu Siop Shopify

About this Event

THIS SESSION WILL BE DELIVERED IN ENGLISH ONLINE. Welsh documents are available upon request.

MI FYDD Y SESIWN HON YN CAEL EI GYNNAL YN SAESNEG AR-LEIN. Mae yna ddogfennau Gymraeg ar gael os oes angen.

(Please scroll down for English)

----------------------------------------

THIS SESSION WILL BE DELIVERED IN ENGLISH ONLINE. Welsh documents are available upon request.

MI FYDD Y SESIWN HON YN CAEL EI GYNNAL YN SAESNEG AR-LEIN. Mae yna ddogfennau Gymraeg ar gael os oes angen.

(Please scroll down for English)

----------------------------------------

Covid-19 a'ch Busnes - Sefydlu Siop Shopify

Mae nifer o resymau gwych dros lansio eich gwefan e-fasnach eich hun.

Gallech fod â busnes brics a morter i'w symud ar-lein, gallech fod yn gwneud rhywbeth adref sy'n gwneud i bawb ddweud o hyd "dylech gychwyn gwerthu" neu efallai eich bod yn hyfforddwr sy'n awyddus i ddod o hyd i fan glanio proffesiynol ar gyfer cwsmeriaid.

Bydd y weminar hon yn eich arwain drwy bob cam o sefydlu eich siop Shopify gyntaf.

Beth fydd cynnwys y cwrs?

 1. Cychwyn arni - Agor eich cyfrif Shopify
 2. Gwneud gwaith gweinyddol - Cael trefn ar bethau er mwyn sicrhau nad ydych yn colli amser
 3. Ymddangos yn barod - sut i newid ymddangosiad a theimlad eich siop Shopify
 4. Personoli - sut i ychwanegu eich brandio
 5. Cynnyrch - sut i ychwanegu a threfnu cynnyrch
 6. Prawf - beth i'w brofi er mwyn sicrhau'r profiad cyntaf gorau ar gyfer y cwsmer
 7. Parthau - cysylltu eich parth eich hun
 8. Lansio - agor eich siop ar-lein

Ar gyfer pwy mae'r digwyddiad?

Perchnogion busnes newydd sy'n awyddus i sefydlu eu gwefan syml eu hunain.

Cefndir y Siaradwr

Mae Kayleigh yn Gynorthwyydd Rhithwir llawrydd ac yn sylfaenydd gwefan rhoi a brand grymuso Shopify. Mae hi'n hoffi troi ei llaw at nifer o bethau gwahanol, ond ar ôl sawl blwyddyn o arwain o fewn rolau prynu a marchnata, mae hi'n arbenigo mewn datblygu e-fasnach a rheoli cyfryngau cymdeithasol.

_________________________________________________________________________________________

Covid-19 and Your Business - Setting up a Shopify Store

There’s several great reasons to launch your own e-commerce website.

You could have a brick and mortar business to take online, you make something at home that everyone keeps saying “you should totally sell” or you’re a coach wanting a professional landing space for clients.This webinar will take you through each stage of setting up your first Shopify store.

What will the event cover?

 1. Getting Started - Opening your Shopify account
 2. Doing your admin - Getting organised to make sure you don't lose time
 3. Look Sharp - how to change the look and feel of your Shopify store
 4. Customise - how to add your branding
 5. Products - how to add and organise products
 6. Test - what to test to make sure the customer has the best first experience
 7. Domains - connect your own domain
 8. Launch - open your online store

Who is this workshop for?

New business owners looking to set up their own, simple website.

About the speaker

Kayleigh is a freelance Virtual Assistant and founder of Shopify gifting website and empowerment brand. She likes to turn her hand to a lot of different things, but after several years working in leading buying and marketing roles, she specialises in e-commerce development and social media management.

Mae Hybiau Menter Ffocws yn darparu gofod arloesol i ddeori a sbarduno busnesau newydd a’r rhai sy'n ehangu. Mae Hwb Menter Ffocws y Drenewydd a Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn cael eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru

Mae'r digwyddiadau a ddarperir neu a gynhelir gan raglen Hybiau Menter Ffocws Llywodraeth Cymru am ddim ac yn agored i bobl o bob oedran, ond rhaid archebu lle ymlaen llaw. Mae'r niferoedd yn brin a disgwyliwn alw mawr am lefydd, felly archebwch yn gynnar i ddiogelu'ch lle.

Focus Enterprise Hubs are an innovative space to incubate and accelerate new, and growing businesses. Focus Newtown and Focus Carmarthen Enterprise Hubs are part funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government

Events delivered or hosted by the Focus Enterprise Hubs programme for the Welsh Government are free and open to all ages but must be booked in advance. Please be advised that numbers are limited and we expect high demand for places, so book early to secure your place.

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved