Sales Ended

Setting up an FMB North Wales Branch Committee / Sefydlu Pwyllgor Cangen Go...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Celtic Royal Hotel / Gwesty'r Celt

Bangor Street

Caernarfon

LL55 1AY

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

ENGLISH VERSION / FERSIWN SAESNEG

(FERSIWN GYMRAEG ISOD / WELSH VERSION UNDERNEATH)

The Federation of Master Builders (FMB) extends an invitation to all FMB members in North Wales to a meeting to discuss the setting up of an FMB North Wales branch committee.

The FMB currently has three branch committees in Wales, but not one is in North Wales. By working closely with members in the area, this is something that we are determined to change.

What is the purpose of a branch committee?

To give FMB members an opportunity to discuss their business needs, the local construction industry, and how our members and small contractors in general fit into this picture. Meetings will include discussions between FMB builders, along with talks from industry pertinent guest speakers. The hope is that the branch committee will become a forum where you are kept right up-to-date on industry trends and to provide clarity on how these trends impact your business.

When?

Every other month; a two-hour to two-hour and a half evening meeting. The first meeting will take place at 6.00pm on Thursday 13 July.

Where?

First meeting, Celtic Royal Hotel, Caernarfon. Venue of future meetings to be confirmed.

What about refreshments?

Food will be provided to all attendees free of charge.


FERSIWN GYMRAEG / WELSH VERSION

Hoffai Ffederasiwn y Meistri Adeiladu (yr FMB) ymestyn gwahoddiad i holl aelodau’r FMB yng Ngogledd Cymru i gyfarfod i drafod sefydlu Pwyllgor Cangen Gogledd Cymru’r FMB.

Yn bresennol, mae gan yr FMB dri pwyllgor canghennau yng Nghymru, ond nid oes un yn bodoli yng Ngogledd Cymru. Drwy weithio’n agos efo aelodau'r ardal, rydym yn benderfynnol o newid hyn.

Beth yw pwrpas Pwyllgor Cangen?

I roi cyfle i aelodau FMB i drafod eu anghenion busnes, y diwydiant yn lleol, a sut mae’n haelodau a chonractwyr bach yn gyffredinol yn ffitio i mewn i’r darlun yma. Bydd cyfarfodydd yn cynnwys trafodaethau rhwng adeiladwyr FMB, yn ogystal a chyflwyniadau gan siaradwyr gwadd ar bynciau sy’n ymwneud a’r diwydiant. Y gobaith ydi y bydd y pwyllgor cangen yn dod yn fforwm sy’n rhoi cyfle i chi gadw’ch bys ar byls y diwydiant ac i gynnig eglurder ynglyn a'r modd y mae’r tueddiadau yma yn effeithio ar eich busnes.

Pryd?

Bob yn ail fis; cyfarfod dwy awr i ddwy awr a hanner. Bydd y cyfarfod cyntaf am 6.00yh ar ddydd Iau 13 Gorffennaf.

Lle?

Cyfarfod cytaf, Gwesty’r Celt, Caernarfon. Lleoliad cyfarfodydd i ddilyn i’w gadarnhau.

Beth am luniaeth?

Darperir bwyd i bob mynychwr yn rhad ac am ddim.

Share with friends

Date and Time

Location

Celtic Royal Hotel / Gwesty'r Celt

Bangor Street

Caernarfon

LL55 1AY

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved