£5

Sgiliau i bobl Greadigol - i Goroesi a Ffynnu / Skills 4 Creatives - to Sur...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

1 Cathedral Rd

1 Cathedral Road

Cardiff

CF11 9SD

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Event description

Description
Sgiliau i bobl Greadigol - i Goroesi a Ffynnu

Ydych chi'n meddwl y gallech chi ennill gwaith o well ansawdd, gwaith newydd, gwella eich amodau cyflog neu cydbwysedd eich gwaith dim ond ...?

Pa sgiliau fyddech chi'n hoffi eu hennill neu eu gwella? e.e.

Cyflogadwyedd/Cyfathrebu - cyflwyniadau, CV, cyfweliadau, negodi, rhwydweithio, ymchwil, darganfod gwaith newydd/wahannol, pitsio syniadau, ceisio am arian, mentora...........

Sgiliau Digidol - taenlenni, cyfryngau cymdeithasol, gwefan, rhannu/storio data, microsoft office, meddalwedd agored...........

Dewch draw i'n noson ryngweithiol sgiliau ar ddydd Mercher 27 Mawrth i ymuno yn y sgwrs.

Hoffai CULT Cymru help i blaenoriaethu pa weithgareddau dysgu allweddol dylwn ni datblygu a cynnal yng Nghyrmu dros y tair blynedd nesaf i helpu chi cyrraedd eich potensial.

Bydd yna gyfle i gwrdd yn anffurfiol â chrewyr eraill boed yn gweithiwr llawrydd, ar gontractau byr neu yn cyflogedig.

Croeso cynnes i bawb......

17:30 – 18:15 Cofrestru a bwffe ysgafn

18:15 – 20:15 Sgyrsiau creadigol

"Wrap"

Adborth ac argymhellion

20:15 – 20:45 Rhwydweithio anffurfiol gyda chyfranogwyr & hwyluswyr
Skills 4 Creatives - to Survive and Thrive

Do you think you could gain more, better quality/satisfying work, different work or improve your pay conditions or work–life balance/wellbeing if only........?

What skills would you like to gain or improve?

Employability/Communication - presentation, report writing, CV, interviews, negotiation, networking, research, find new/different work, pitching your ideas, access funding, finding a mentor, mentoring others........

Digital Skills - IT, spreadsheets, social media, website, sharing/storing data, microsoft office, open source software........

Come to our interactive skills evening on Wednesday 27th March to join the conversation...

CULT Cymru would like your help in identifying and prioritising the key learning activities we should develop and organise in Wales over the next three years to help you and others in reaching your full potential.

You can meet informally with other creatives - freelancers, on fixed term contracts and employees.

17:30 – 18:15

Registration and light buffet

18:15 – 20:15 Introductions-

Creative conversations

It’s a Wrap - Feedback & Recommendations

20:15 – 20:45 Networking with participants & Facilitators

A warm welcome to all.....

Darperir gweithgareddau CULT Cymru mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfygythiol ble bydd cyfranwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chodi materion yn ystod y cyfnod.

CULT Cymru activities are delivered in a friendly and non-threatening environment where participants will have the opportunity to ask questions and raise issues during the session.

Ein nôd yw sicrhau bod gweithdai CULT Cymru yn agored i bawb, cysylltwch â siwan@bectu.org.uk os oes yna unrhyw gwestiwn (e.e. mynediad lleoliad, arian, stafell dawel ayyb).

Our aim is to ensure CULT Cymru workshops are accessible to all, please contact siwan@bectu.org.uk if you have any queries (e.g. physical access, financial, quiet room etc.)Diogelu Data

Ariennir Hyfforddiant Sector BECTU yng Nghymru yn rhannol gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru trwy brosiect yr undebau creadigol ar y cyd CULT Cymru. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cwrs neu ddigwyddiad hyfforddiant hwn, rydych chi'n cytuno i rannu eich data personol gyda'r arianwyr fel rhan o delerau BECTU ar gyfer derbyn y cyllid. Defnyddir y data er mwyn dangos canlyniadau ac allbynnau yn unig ac fe'i cedwir yn ddiogel am gyfnod o 10 mlynedd, fel y nodir yn y cytundebau ar gyfer y cyllid. Bydd data hefyd yn cael ei rannu â Hyfforddiant Mewn Meddwl a fydd yn dosbarthu'r tystysgrifau ar gyfer yr hyfforddiant.

Yn ogystal, mae Prospect/BECTU yn defnyddio’r data hwn i ddanfon gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant BECTU/CULT Cymru yn y dyfodol; eich diweddaru chi gyda newyddion, adnoddau a chyhoeddiadau ac i gysylltu gyda chi ar gyfer unrhyw ymchwil fyddwn ni am gynnal i’r diwydiant. Ni fyddwn yn rhannu neu ddefnyddio eich data heb eich caniatâd chi. Os gwelwch yn dda, arddangoswch eich bod chi’n hapus i BECTU/CULT Cymru gysylltu gyda chi yn y moddau yma trwy ticio ‘ie’ yn yr adran ‘Eich gwybodaeth chi' ar ddiwedd y ffurflen archebu.

Sut i gwyno neu wyrdynnu’ch caniatâd

Os nad ydych chi am dderbyn gohebiaeth bellach gan BECTU/CULT Cymru gallwch dynnu eich enw yn ôl trwy gysylltu gyda siwan@bectu.org.uk


Pe baech ag unrhyw gwestiynau neu bryderon am y data rydym ni yn cadw a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, os gwelwch yn dda yn y man cyntaf cysylltwch gydag Adran Hyfforddiant BECTU/CULT Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno am ddefnydd neu gasglu eich manylion gan yr Adran Hyfforddiant ei hun yna gallwch wneud hynny trwy ebostio’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk


Data Protection

Prospect's BECTU Sector Training in Wales is partly funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund via the joint-union CULT Cymru project. By registering for this training course or event, you are accepting that your personal data will be shared with the funder as part of BECTU’s requirements to receive the funding. The data is used only to show outcomes and outputs and is securely maintained for a period of 10 years, as stated in contracts for the funding. Data will also be shared with Training in Mind who will issue the certificates for the training.

In addition, Prospect/BECTU uses this data to send you information about future BECTU/CULT Cymru events and training courses, update you on news, resources and publications and contact you for any future research we may conduct into the industry. We will never use or share your data without your permission. Please indicate that you are happy for BECTU/CULT Cymru to contact you in this way by ticking yes under 'Your information' at the end of the booking form.

How to withdraw your consent or make a complaint

If you no longer wish to receive communications from BECTU/CULT Cymru you can withdraw your consent by contacting the siwan@bectu.org.uk

If you have any questions or concerns about the data we hold and how we use it, please contact the BECTU/CULT Cymru Training Department in the first instance. However, if you wish to make a complaint about the Training Department's collection or use of your data, you are able to do so by contacting the GDPR Compliance Officer Tracey Hunt on datacompliance@prospect.org.uk


Polisi Canslo ac Ad-daliadau:

Bydd ad-daliad llawn yn cael ei rhoi i gynrychiolwyr sy’n canslo o leiaf bythefnos cyn y digwyddiad. O fewn y bythefnos cyn y digwyddiad, oni bai ein bod ni’n gallu dod o hyd i rywun arall i gymryd eich lle, ni fyddem yn gallu rhoi ad-daliad. Gadewch i ni wybod cyn gynted â phosib os na fyddwch yn gallu mynychu.

Cancellation and Refunds Policy

A full refund will be issued to delegates who cancel at least 2 weeks prior to the event. Delegates who cancel within the 2 week period will not be eligible for a refund unless we are able to find someone else to take their place. Please let us know as soon as possible if you find you're no longer able to attend the workshop.


Siân Gale - Rheolydd

Siwan Jones - Cydlynydd.Share with friends

Date and Time

Location

1 Cathedral Rd

1 Cathedral Road

Cardiff

CF11 9SD

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Save This Event

Event Saved