Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Sgiliau Rhwydweithio i bobl Greadigol / Networking Skills for Creatives

CULT Cymru

Thursday, 9 November 2017 from 18:00 to 21:00 (GMT)

Sgiliau Rhwydweithio i bobl Greadigol / Networking...

Ticket Information

Ticket Type Sales End Price Fee Quantity
Aelod Undeb / Union Member
Tocynnau ar gyfer unigolion // Tickets for individual union members
8 Nov 2017 £10.00 £0.00
Eraill / Others 8 Nov 2017 £15.00 £0.00

Share Sgiliau Rhwydweithio i bobl Greadigol / Networking Skills for Creatives

Event Details

 Bilingual text - scroll for English

Gweithdy Sgiliau Rhwydweithio  (cynhelir y cwrs yn Saesneg)

Gan fod 75% o bobl yn y sector creadigol yn cael gwaith drwy bobl maen nhw’n hadnabod, mae rhwydweithio yn arf hanfodol y gweithwr creadigol.

Mae'r gweithdy rhyngweithiol a hwyliog wedi ei anelu at unrhyw un sy'n gweithio mewn rôl greadigol, naill ai tu ôl i'r llenni neu o flaen y camera neu ar y llwyfan.

Erbyn diwedd y sesiwn, dylech fod yn gallu ... 

 • Asesu pam mae pobl yn rhwydweithio
 • Adnabod arfer da a gwael wrth gyfarfod pobl
 • Archwilio pa negeseuon sy’n cael eu cyfleu trwy’r corff
 • Adnabod eich pwynt gwerthu unigryw (USP)
 • Ymarfer pitsio
 • Adolygu sut i gysylltu yn effeithiol ar ôl cyfarfod neu ddigwyddiad

Byddwn yn edrych ar y pethau hoffwch gyflawni a’r rhwystrau sydd yn eich ffordd, ac yn ymdrin â rhai o'r materion hyn er mwyn eich galluogi i dyfu mewn hyder. Byddwch yn dysgu sut i ddatblygu eich hunan-hyder er mwyn sicrhau’r cyflwyniad gorau posibl tra rhwydweithio.

“Cwrs gwych, hyfforddwraig rhagorol”

“Fuddiol iawn ac addysgiadol”

“Dwi wedi dysgu llawer am greu cardiau busnes a pitsio fy hun”

Mae gweithdai CULT Cymru yn cael eu darparu mewn amgylchedd diogel a chyfrinachol.

Tiwtor:  Gwenno Dafydd 

Gyda dros 30 mlynedd o brofiad fel Darlledwraig, Sgwenwraig, Perfformwraig ac Addysgwraig, mae Gwenno hefyd yn hyfforddwraig gymwysedig (ILM) sy'n gweithio gydag amrywiaeth o unigolion a sefydliadau, yn helpu i'w ysgogi i gyrraedd eu potensiala goresgyn rhwystrau.

18:00 - 18:30            Bwffe ysgafn a Lluniaeth
18:30 - 21:00            Gweithdy
21:00 - 21:30            Cymdeithasu a Rhwydweithio

 


 Networking Skills Workshop  (course will be run in English)

With over 75% of people in the creative sector getting work through people they know networking is an essential component of a creative workers toolkit.

This highly interactive and fun workshop is aimed at anyone working in a creative role either behind the scenes or in front of the camera or on stage. 

By the end of the session you should be able to...

 • Assess why people network
 • Identify good and poor practice when meeting people
 • Explore what messages are communicated via body language
 • Examine your Unique Selling Point (USP)
 • Practice an elevator pitch
 • Review how to effectively follow-up a contact after a meeting or event

We'll look at what it is that you want to achieve and the obstacles that are in your way and cover some of these issues to enable you to grow in confidence. You'll learn how to develop your self-confidence to ensure the best possible introduction when networking.

“Brilliant course, fabulous trainer”

“Really beneficial and informative”

“I have gained a lot of information about creating business cards and pitching myself”

All CULT Cymru workshops are delivered in a safe and confidential environment.

The workshop will be run by Gwenno Dafydd an Equity member with over 30 years professional experience as a Broadcaster, Performer, Writer and Educator. Gwenno is a qualified Coach (ILM) who works with a variety of individuals and organisations, helping to motivate people to reach their potential and overcome barriers.

18:00 - 18:30            Light Buffet and Refreshments
18:30 - 21:00            Workshop
21:00 - 21:30            Socialise & Network

Do you have questions about Sgiliau Rhwydweithio i bobl Greadigol / Networking Skills for Creatives? Contact CULT Cymru

Save This Event

Event Saved

When & Where


Clwb BBC Club
Llantrisant Road
CF5 2YQ Cardiff
United Kingdom

Thursday, 9 November 2017 from 18:00 to 21:00 (GMT)


  Add to my calendar

Organiser

CULT Cymru

Prosiect arloesol rhwng yr undebau creadigol - BECTU, Equity, Undeb y Cerddorion, a Undeb yr Ysgrifenwyr.   Cefnogwyd gan Gronfa Dysgu Undebau Cymru, Llywodraeth Cymru.  Creuwyd yn 2008.

Trwy gweithio gyda'n partneriaid amrywiol rydym yn cefnogi datblygiad proffesiynol gweithwyr y diwydiant trwy trefnu gweithdai a dosbarthiadau meistr, cyfleoedd rhwydweithio, digwyddiadau ac yn darparu gwybodaeth a chymorth.

 

An innovative project between creative unions BECTU, Equity, the Musicians Union and the Writers' Guild in Wales.  We are supported via the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund. Created in 2008.

Working with our many partners we support the professional development of industry workers by organising workshops, master classes, networking opportunities, events and offer information and support.

  Contact the Organiser
Sgiliau Rhwydweithio i bobl Greadigol / Networking Skills for Creatives
Things to do in Cardiff Course Film & Media

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.