£15 – £45

Sgwennu ar gyfer Gemau Fideo/Video Games Writing

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
Cyflwyniad i sgwennu ar gyfer Gemau Fideo/An introduction to the art and craft of Video Games writing.

About this Event

Bilingual - English Language text below Welsh

PWYSIG:  Cefnogir CULT Cymru gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru, Llywodraeth Cymru - felly mae ein gweithdai a digwyddiadau ar gyfer pobl sy'n byw yng Nghymru yn unig. 

IMPORTANT:  CULT Cymru is supported by the Welsh Government's Wales Union Learning Fund therefore our courses are only available to those living in Wales.

Os yw arian neu broblem mynediad oherwydd e.e. anabledd yn rhwystr i chi allu ymuno â cyrsiau CULT Cymru cysylltwch â siwan@bectu.org.uk er mwyn trafod eich gofynion yn gyfrinachol

If money or access issues due to e.g. a disability is a barrier to you being able to join CULT Cymru courses please  contact siwan@bectu.org.uk to discuss your requirements confidentially

Bydd y cwrs yma'n cael ei gynnal yn Saesneg/This course will be run in English

Ar gyfer Pwy/For who?

Mae'r sesiwn yma ar gyfer pobol sy'n gweithio yn y diwydiannau creadigol yng Nghymru sydd â diddordeb mewn archwilio gyrfa ysgrifennu ar gyfer Gemau Fideo. Does dim rhaid i chi fod yn ysgrifennwr proffesiynol.

This session is for people working in the creative industries in Wales who have an interest in exploring writing for Videogames as a potential career. You do not have to be a professional writer.

Disgrifiad

Mae gan lawer o ysgrifennwyr brofiad mewn ysgrifennu ar gyfer theatr, ffilm neu deledu, ond nid oes ganddynt y wybodaeth sydd ei hangen i drosglwyddo'r sgiliau hyn i'r diwydiant Gemau Fideo. Mae deall nid yn unig sut mae'r grefft o ysgrifennu, yn ogystal â'r ffyrdd mewn i'r diwydiant, yn wahanol ar gyfer y cyfrwng rhyngweithiol hwn, yn hanfodol i unrhyw awdur sy'n ystyried gyrfa yn y maes. Dan arweiniad awdur traws-gyfrwng, gyda dros 85 o gredydau gemau, bydd y sesiwn yma'n rhoi'r sylfeini sydd eu hangen ar awduron i ddechrau archwilio gyrfa yn y diwydiant Gemau Fideo.

Description

The majority of writers have experience in writing for theatre, film, or television, but lack the information they need to transfer these skills into the videogames industry. Understanding how not just the art and craft of writing but also the industry pathways differ in this interactive medium is essential for any writer which to move into this medium. Led by a transmedia writer with over 85 games credits, this session will give writers the foundations they need to begin their exploration of videogames.

Cynnwys

Diffinio gemau fel cyfrwng. Rôlnaratif mewn gemauGenres naratif a gemauDyluniad naratifAdeiladu’r bydCymeriadau mewn gemau Strwythur naratif Deialog Ysgrifennu a'r diwydiant gemau

Content

Defining games as a medium. The role of narrative in gamesNarrative and game genreNarrative designWorld buildingCharacters in games – Player Characters and Non-Player CharactersNarrative structure – linear, non-linear and procedural storytellingDialogue – cutscenes, barks, optionsWriting and the games industry

Canlyniadau Dysgu ac Asesu

Erbyn diwedd y sesiwn, byddwch yn gallu:

 • Disgrifio y gwahaniaethau mewn ysgrifennu ar gyfer cyfranogwyr (chwaraewyr) yn hytrach na chynulleidfa
 • Diffinio platfform gameplay
 • Adnabod rôl genre gameplay a sut mae'n wahanol i/yn croesdorri â genre naratif
 • Esbonio y gwahaniaeth rhwng ysgrifennu a dylunio naratif
 • Darganfod y gwahaniaeth rhwng ysgrifennu ar gyfer Cymeriadau Chwaraewyr a Cymeriadau sydd ddim yn Chwaraewyr
 • Disgrifio sut y gellir defnyddio fforchau mewn strwythur naratif a deialog
 • Egluro rôl yr ysgrifennwr yn y diwydiant fideogames.

Learning Aims & Objectives

By the end of the session you will be able to:

 • Describe the differences in writing for participants (players) rather than an audience
 • Be able to define a gameplay platform.
 • Identify the role of gameplay genre and how this differs from and intersects with narrative genre.
 • Describe the difference between writing and narrative design
 • Discern the different between writing for Player Characters and Non-Player Characters
 • Describe how branching can be used in narrative structure and dialogue
 • Clarify the role of the writer in the videogames industry.

Hyfforddwr

Mae Cadeirydd Pwyllgor Gemau Fideo Undeb yr Ysgrifennwyr Wales wedi gweithio ym maes teledu (Raven, Emmerdale, Byker Grove a Family Affairs), ffilm (Professor Layton and the Eternal Diva), theatr ac animeiddio. Mae'n treulio'r rhan fwyaf o'i amser yn ceisio datrys sialensau adrodd straeon rhyngweithiol ym myd Gemau Fideo. Mae wedi gweithio ar dros 85 o brosiectau, gan gynnwys Watch Dogs: Legion; /The Divison 2, Fable Legends, Nosgoth, Prince of Persia, Harry Potter, Risen, Shadow of the Beast, Medieval II: Total War, SOCOM, LEGO City, Undercover and Need for Speed: Most Wanted. Ar hyn o bryd mae'n gweithio fel Uwch Awdur gyda Guerrilla Games.

Trainer

Chair of the Writers Guild Videogames Committee, Andrew Walsh has worked in TV (Raven, Emmerdale, Byker Grove and Family Affairs), film (Professor Layton and the Eternal Diva), theatre and animation. He spends most of his time wrangling the narrative conundrums of interactive storytelling in videogames with more 85+ projects under his belt including Watch Dogs : Legion; The Division 2, Fable Legends, Nosgoth, Prince of Persia, Harry Potter, Risen, Shadow of the Beast,, Medieval II: Total War, SOCOM, LEGO City:Undercover, and Need for Speed : Most Wanted. He is currently working as a Senior Writer with Guerrilla Games and on a separate unannounced project.

"Andrew is great at activating the creative mind and opening it up to the complex world of game narratives through interactive exercises. He is clearly devoted to his craft, passionate about stories and very knowledgeable about the industry... I would recommend his workshops and seminars any day"

CULT Cymru

Darparir gweithdai CULT Cymru mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfygythiol ble bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chodi materion yn ystod y sesiwn ac yn rhoi cyfle i eraill wneud hynny hefyd.

CULT Cymru workshops are delivered in a friendly and non-threatening environment where participants will have the opportunity to ask questions and raise issues during the session and give others the opportunity to do so too.

Ariennir Hyfforddiant Sector BECTU yng Nghymru yn rhannol trwy Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru trwy brosiect yr undebau creadigol ar y cyd CULT Cymru. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cwrs neu ddigwyddiad hyfforddiant hwn, rydych chi'n cytuno i rannu eich data personol gyda'r arianwyr fel rhan o delerau BECTU ar gyfer derbyn y cyllid. Defnyddir y data er mwyn dangos canlyniadau ac allbynnau yn unig ac fe'i cedwir yn ddiogel am gyfnod o 10 mlynedd, fel y nodir yn y cytundebau ar gyfer y cyllid. 

Yn ogystal, mae Prospect/BECTU yn defnyddio’r data hwn i ddanfon gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant BECTU/CULT Cymru yn y dyfodol; eich diweddaru chi gyda newyddion, adnoddau a chyhoeddiadau ac i gysylltu gyda chi ar gyfer unrhyw ymchwil fyddwn ni am gynnal i’r diwydiant. Ni fyddwn yn rhannu neu ddefnyddio eich data heb eich caniatâd chi. Os gwelwch yn dda, arddangoswch eich bod chi’n hapus i BECTU/CULT Cymru gysylltu gyda chi yn y moddau yma trwy ticio ‘ie’ yn yr adran ‘Eich gwybodaeth chi' ar ddiwedd y ffurflen archebu.

Sut i gwyno neu wyrdynnu’ch caniatâd

Os nad ydych chi am dderbyn gohebiaeth bellach gan BECTU/CULT Cymru gallwch dynnu eich enw yn ôl trwy gysylltu gyda siwan@bectu.org.uk

Pe baech ag unrhyw gwestiynau neu bryderon am y data rydym ni yn cadw a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, os gwelwch yn dda yn y man cyntaf cysylltwch gydag Adran Hyfforddiant BECTU/CULT Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno am ddefnydd neu gasglu eich manylion gan yr Adran Hyfforddiant ei hun yna gallwch wneud hynny trwy ebostio’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk

Data Protection

Prospect's BECTU Sector Training in Wales is partly funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund via the joint-union CULT Cymru project. By registering for this training course or event, you are accepting that your personal data will be shared with the funder as part of BECTU’s requirements to receive the funding. The data is used only to show outcomes and outputs and is securely maintained for a period of 10 years, as stated in contracts for the funding. 

In addition, Prospect/BECTU uses this data to send you information about future BECTU/CULT Cymru events and training courses, update you on news, resources and publications and contact you for any future research we may conduct into the industry. We will never use or share your data without your permission. Please indicate that you are happy for BECTU/CULT Cymru to contact you in this way by ticking yes under 'Your information' at the end of the booking form.

How to withdraw your consent or make a complaint

If you no longer wish to receive communications from BECTU/CULT Cymru you can withdraw your consent by contacting the siwan@bectu.org.uk

If you have any questions or concerns about the data we hold and how we use it, please contact the BECTU/CULT Cymru Training Department in the first instance. However, if you wish to make a complaint about the Training Department's collection or use of your data, you are able to do so by contacting the GDPR Compliance Officer Tracey Hunt on datacompliance@prospect.org.uk

Polisi Canslo ac Ad-daliadau:

Bydd ad-daliad llawn yn cael ei rhoi i gynrychiolwyr sy’n canslo o leiaf bythefnos cyn y digwyddiad. O fewn y bythefnos cyn y digwyddiad, oni bai ein bod ni’n gallu dod o hyd i rywun arall i gymryd eich lle, ni fyddem yn gallu rhoi ad-daliad. Gadewch i ni wybod cyn gynted â phosib os na fyddwch yn gallu mynychu.

Cancellation and Refunds Policy

A full refund will be issued to delegates who cancel at least 2 weeks prior to the event. Delegates who cancel within the 2 week period will not be eligible for a refund unless we are able to find someone else to take their place. Please let us know as soon as possible if you find you're no longer able to attend the workshop.

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved