Free

She Deserves Fairtrade: Women in leadership

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Portland House

116 Bute Street

#113

Cardiff

CF10 5EQ

United Kingdom

View Map

Event description
Join Fair Trade Wales for an evening with inspiring stories that will shine a light on both ‘invisible’ women and inspiring women leaders.

About this Event

Doors open at 6pm for an event start of 6.30pm

You’ll hear stories from individuals who fight inequality and against the odds, are entrepreneurs and leaders in their local communities.

Speakers are Jenipher Wettaka Sambazi from the Mt Elgon Coffee Co-operative in Uganda, Rosine Bekoin, cocoa producer at farming co-operative CAYAT, Hannah Pudner, Director for External Affairs, United Purpose, Chisomo Phiri, women's rights activist and Katie Colvin, Head of Marketing and Communications at Cru Kafe and chair, Julia Nicoara, Director of Public Engagement, Fairtrade Foundation.

We’ll be showing an animation to bring the stories of women cocoa farmers to life to show that through Fairtrade, there is an alternative. Fairtrade refreshments and snacks provided.

Fairtrade’s She Deserves campaign which is running again this Fairtrade Fortnight (24 February-8 March 2020) highlights research on ‘invisible women’ in the cocoa sector in West Africa, where 60% of the world’s cocoa is grown, when we revealed the average farmer lives on a little as 74p a day.

In Côte d’Ivoire, despite carrying out 68% of the labour and being responsible for children and the home, women have fewer rights than men and earn even less. In coffee, there is a similar story, with around 125 million people worldwide dependent on it for their livelihoods, Jenipher is one of them. It is the most valuable and widely traded tropical agricultural product and is mainly produced by smallholder farmers. Many of them however are unable to earn a reliable living from the coffee they produce. It isn’t enough to support the most basic needs such as fresh water and food, education and healthcare.

This Fairtrade Fortnight, campaigners are sharing stories far and wide so we are all better equipped to make choices that can change farmers’ stories for the better.

For #SheDeserves we'll be continuing to focus on the special role women farmers play in the journey to living incomes, and sharing new stories and tools to get more people choosing Fairtrade.

Drysau'n agor am 6pm ar gyfer digwyddiad yn cychwyn am 6.30 pm

Byddwch yn clywed straeon gan unigolion sy’n brwydro yn erbyn anghydraddoldeb ar bob cyfrif, sy’n entrepreneuriaid ac yn arweinwyr yn eu cymunedau lleol.

Mae’r siaradwyr yn cynnwys Jenipher Wettaka Sambazi o Mt Elgon Coffee Co- operative yn Wganda, Rosine Bekoin, cynhyrchydd coco mewn CAYAT cydweithredol ffermio, Hannah Pudner, Cyfarwyddwr Materion Allanol, United Purpose, Chisomo Phiri, actifydd hawliau menywod, Katie Colvin, Pennaeth Marchnata a Chyfathrebu yn Cru Kafe a'r Cadeirydd, Julia Nicoara, Cyfarwyddwr ymgysylltu â'r cyhoedd, sefydliad masnach deg.

Byddwn yn dangos animeiddiad i ddod â straeon ffermwyr coco benywaidd yn fyw i ddangos, drwy Fasnach Deg, fod dewis gwahanol. Darperir lluniaeth a byrbrydau Masnach Deg.

Mae ymgyrch She Deserves Masnach Deg, sy’n cael ei chynnal eto dros Bythefnos Masnach Deg (24 Chwefror - 8 Mawrth 2020) yn amlygu ymchwil ar ‘fenywod anweledig’ yn y sector coco yng Ngorllewin Affrica, lle caiff 60% o goco’r byd ei dyfu, pan wnaethom ddatgelu bod y ffermwr arferol yn byw ar gyn lleied â 74c y dydd.

Yn y Traeth Ifori, er gwaethaf gwneud 68% o’r llafur a bod yn gyfrifol am blant yn y cartref, mae gan fenywod lai o hawliau na dynion ac yn ennill hyd yn oed yn llai. Yn y maes coffi, mae stori debyg, gydag oddeutu 125 miliwn o bobl ym mhedwar ban byd yn dibynnu arno ar gyfer eu bywoliaeth, a Jenipher yw un ohonynt.

Ef yw’r cynnyrch amaethyddol trofannol mwyaf gwerthfawr sy’n cael ei fasnachu fwyaf eang ac mae’n cael ei gynhyrchu’n bennaf gan ffermwyr tyddynnod bach. Fodd bynnag, nid yw llawer ohonynt yn gallu ennill bywoliaeth ddibynadwy o’r coffi maent yn ei gynhyrchu.

Nid yw’n ddigon i gefnogi’r anghenion mwyaf sylfaenol megis dŵr a bwyd ffres, addysg a gofal iechyd. Mae ymgyrchwyr Pythefnos Masnach De gyn rhannu straeon yn eang fel bod gennym ddigon o arfau i wneud dewisiadau sy’n gallu newid straeon ffermwyr er gwell.

Ar gyfer #SheDeserves, byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar y rôl arbennig y mae ffermwyr benywaidd yn ei chwarae yn y daith i incwm byw, a rhannu straeon ac offer newydd i gael mwy o bobl i ddewis Masnach Deg.

Share with friends

Date and Time

Location

Portland House

116 Bute Street

#113

Cardiff

CF10 5EQ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved