£175 – £440

Ship Operations - New Risks, Liabilities and Technologies in the Maritime S...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Hillary Rodham Clinton School of Law

Swansea University

Singleton Park

Swansea

SA2 8PP

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 30 days before event

Event description

Description

Ship operators are facing new challenges on a daily basis. New technologies used in the maritime sector are constantly exposing them to new liabilities (examples being cyber risks and data protection issues). Meanwhile national and international regulators continue to impose new and ever more demanding regimes (for instance, the Sulphur Directive and sanctions regimes). As a result of these developments operators understandably seek to protect themselves, either by looking to their insurers or by attempting to shift as many risks as they can to charterers and others (or both).

This is the background to the Fifteenth International Colloquium organised by the Institute of International Shipping and Trade Law at Swansea University Law School. We intend to discuss these highly pertinent issues and the problems they raise in our usual systematic way, including extended reference to the wording of common insurance policies, charterparty forms and other related contracts. As ever, our deliberations will cover national and international dimensions, and will in each case be led by panels of carefully-selected professional and academic experts.

The detailed topics are very varied, but will include:

 • Sanctions and money laundering
 • Shipping and data protection
 • The EU Pollution Directive
 • The Sulphur Directive
 • Insolvency-related issues
 • The liability of ancillary players such as shipbrokers and managers
 • Cyber risks and tort liabilities
 • Cyber risks insurance
 • BIMCO clauses dealing with new risks
 • GENCON and ship operations
 • Indemnity issues in charterparTies
 • Bunkers - who pays when things go wrong?
 • Ship management contracts
 • Ship arrest and legal/practical difficulties

We envisage four sessions on the first day and two on the second, finishing at about 1.30 pm on the latter. The format will be as in previous Colloquiums: that is, each session will be regulated by a chairman with discussion led by two or three speakers, followed by free and open debate.

Delegates will be provided with a pack containing papers and source materials. The proceedings will, at a later date, be published in full by Informa (to whom we are enormously grateful for sponsorship and unstinting support).

Speakers and Chairpersons include:

 • Professor Simon Baughen
  Institute of International Shipping and Trade Law, Swansea University
 • Professor Olivier Cachard
  University of Lorraine, France
 • Sir Bernard Eder
 • Arbitrator, 4 Essex Court, International Judge of the Singapore International Commercial Court
 • Grant Hunter
  Chief Officer for Legal and Contractual Affairs, BIMCO
 • Mr Daniel Jones
  Clyde & Co, London
 • Ms Monica Kohli
 • Senior Lawyer, Gard
 • Associate Professor George Leloudas
  Institute of International Shipping and Trade Law, Swansea University
 • Mr Rory Macfarlane
 • Partner, Ince, London
 • Mr Daniel Martin
  Partner, HFW, London
 • Professor Henrik Ringbom
 • Scandinavian Institute of Maritime Law, Oslo University
 • Simon Rainey QC
  Quadrant Chambers, London
 • Associate Professor Frank Stevens
 • Erasmus University Law School, The Netherlands
 • Dr iur Bulent Sozer
 • Director of Maritime Law Reserach Centre, Piri Reis University, Istanbul
 • Professor Barış Soyer
  Director, Institute of International Shipping and Trade Law, Swansea University
 • Professor Andrew Tettenborn
  Institute of International Shipping and Trade Law, Swansea University
 • Mr John Weale
  Fednav, Montreal
 • Professor Richard Williams
 • Institute of International Shipping and Trade Law, Swansea University

Forregularlyupdatedinformationontheprogrammeandspeakers,please visit www.swansea.ac.uk/law/istl


Registration and other details

TheColloquium proper commenceson Thursday 12 Septemberwithregistrationat8.30am; awelcomebuffetwill, however, beavailabletodelegatesarrivingonthe previous evening of Wednesday 11 September. There will be a Colloquium dinner on the ThursdayeveningatSkettyHall, an eighteenth-century mansion previously owned by the Baring family and to this day probably the finest building in Swansea.

Accommodationisavailableoncampus during the event: in addition, there will be no difficulty in arranging extended accommodation for those who would like to stay longer (it is worth remembering that the Gower Peninsula, the UK's first designated Area of Outstanding Natural Beauty, is just a stone’s throw away). For those who prefer, there are also a number of good hotels in town, notably the Dragon Hotel (http://www.dragon-hotel.co.uk, tel: 01792 657100), and the Marriott Hotel (http://www.marriott.co.uk/hotels/travel/swsdt-swansea-marriott-hotel, tel: 01792 642020).


Please note, however, that the organisers cannot take responsibility for booking accommodation off campus.

The closing date for registration is 3 September 2019

We will try to accommodate those applying after that date, but can make no guarantees in that respect. More detailed information and joining instructions will be sent to delegates on registration.

If you wish to get further information or discuss anything with regard to the Colloquium please contact Ms Alicia Mckenzie (a.a.mckenzie@swansea.ac.uk) - IISTL Research Assistant.

--------------------------

Mae gweithredwyr llongau yn wynebu heriau newydd yn ddyddiol. Mae technolegau newydd a ddefnyddir yn y sector morol yn golygu eu bod yn wynebu sawl atebolrwydd newydd yn barhaus (er enghraifft, risgiau seiber a materion ynghylch diogelu data).Yn y cyfamser mae rheoleiddwyr cenedlaethol a rhyngwladol yn parhau i osod cyfundrefnau newydd a chynyddol anodd (er enghraifft, y Gyfarwyddeb Swlffwr a chyfundrefnau sancsiynau).O ganlyniad i’r datblygiadau hyn, mae gweithredwyr, wrth reswm, yn ceisio diogelu eu hunain, un ai drwy droi at eu hyswirwyr neu drwy geisio symud cymaint o’r risgiau â phosibl drosodd i siartwyr ac eraill (neu’r ddau).

Dyma gefndir y Pymthegfed Colociwm Rhyngwladol a drefnwyd gan y Sefydliad Allforio Rhyngwladol a Chyfraith Masnach yn Ysgol y Gyfraith Prifysgol Abertawe. Rydym yn bwriadu trafod y materion perthnasol hyn a’r problemau maent yn eu codi yn ein ffordd systematig arferol, gan gynnwys cyfeirio’n estynedig at eirio polisïau yswiriant cyffredin, siarteri llogi llong a dosbarthu cargo a chytundebau perthnasol eraill. Yn ôl yr arfer, byddwn yn ystyried y dimensiynau cenedlaethol a rhyngwladol, a bydd pob achos yn cael ei arwain gan banel o weithwyr proffesiynol ac arbenigwyr academaidd sydd wedi eu dethol yn ofalus.


Mae’r pynciau sydd wedi ei manylu yn hynod amrywiol, ond byddant yn cynnwys:

 • Sancsiynau a gwyngalchu arian
 • Morgludiant a diogelu data
 • Cyfarwyddeb Llygredd yr UE
 • Y Gyfarwyddeb Sylffwr
 • Materion yn ymwneud ag ansolfedd
 • Atebolrwydd chwaraewyr ategol megis rheolwyr a broceriaid llongau
 • Peryglon seiber ac atebolrwydd am gamweddau
 • Yswiriant peryglon seiber
 • Cymalau BIMCO yn delio â pheryglon newydd
 • GENCON a gweithrediadau llongau
 • Materion indemniad o fewn siartiau llogi llong
 • Bynceri - pwy sy’n talu pan fydd pethau yn mynd o’u lle?


Rhagwelwn bedair sesiwn ar y diwrnod cyntaf a dwy ar yr ail ddiwrnod, gyda'r olaf yn gorffen am oddeutu 1:30 yh. Dilynir trefn y Cynadleddau blaenorol: hynny yw, bydd pob sesiwn yn cael ei rheoli gan gadeirydd gyda thrafodaeth yn cael ei harwain gan ddau neu dri siaradwr, gyda dadl rydd ac agored wedi hynny.

Bydd mynychwyr yn derbyn pecyn yn cynnwys papurau a deunyddiau astudio. Bydd y gweithgaredd, ar ddyddiad hwyrach, yn cael ei gyhoeddi yn llawn gan Informa (yr ydym yn hynod ddiolchgar iddynt am gyllid a chefnogaeth hael).


Siaradwyr a Chadeirydd yn cynnwys:

 • Simon Baughen
 • Sefydliad Cyfraith Llongau a Masnach Ryngwladol, Prifysgol Abertawe
 • Yr Athro Oliver Cachard
 • Prifysgol Lorraine, Ffrainc
 • Grant Hunter
 • Prif Swyddog ar gyfer Materion Cyfreithiol a Chytundebol, BIMCO
 • Daniel Jones
 • Clyde & Co, Llundain
 • Yr Athro Cyswllt George Leloudas
 • Sefydliad Cyfraith Llongau a Masnachu Rhyngwladol, Prifysgol Abertawe
 • Daniel Martin
 • Partner, HFW, Llundain
 • Yr Athro Henrik Ringbom
 • Sefydliad Cyfraith Forol Sgandinafia, Prifysgol Oslo
 • Simon Rainey CF
 • Quadrant Chambers, Llundain
 • Yr Athro Barış Soyer
 • Cyfarwyddwr, Sefydliad Cyfraith Llongau a Masnachu Rhyngwladol, Prifysgol Abertawe
 • Yr Athro Andrew Tettenborn
 • Sefydliad Cyfraith Llongau a Masnachu Rhyngwladol, Prifysgol Abertawe
 • John Weale
 • Fednav, Montreal


Am wybodaeth wedi ei diweddaru’n rheolaidd ar y rhaglen a’r siaradwyr, ewch i www.swansea.ac.uk/law/istl


Cofrestru a manylion eraill

Mae’r Colociwm yn cychwyn yn wirioneddol ar ddydd Iau 12 Medi, gyda’r cofrestru yn cychwyn am 8.30yb; fodd bynnag, bydd bwffe ar gael i'r mynychwyr hynny sydd yn cyrraedd ar y noson flaenorol, dydd Mercher 11 Medi. Bydd cinio Colociwm yn cael ei gynnal nos Iau ym Mhlas Sgeti, plasty sy’n dyddio’n ôl i’r ddeunawfed ganrif, a fu gynt yn eiddo i deulu Baring, a hyd heddiw mae’n debyg mai hwn yw’r adeilad mwyaf godidog yn Abertawe.

Mae llety ar gael ar y campws yn ystod y digwyddiad: yn ogystal, nid fydd unrhyw anhawster mewn trefnu llety dros gyfnod hirach ar gyfer y rheiny a fyddai’n hoffi aros am fwy o amser (mae’n werth cofio bod Penrhyn Gŵyr, yr ardal gyntaf i gael ei dynodi fel Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol yn y DU, dafliad carreg i ffwrdd). I'r rheiny sydd yn ffafrio hynny, mae nifer o westai da yn y dref, yn enwedig y Dragon Hotel (<http://www.dragon-hotel.co.uk>, ffôn: 01792 657100), a’r Marriott Hotel (<http://www.marriott.co.uk/hotels/travel/swsdt-swansea-marriott-hotel>, ffôn: 01792 642020).


Nodir, fodd bynnag, ni all y trefnwyr fod yn gyfrifol am archebu llety sydd oddi ar y campws.

Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru yw 3 Medi 2019.

Byddwn yn ceisio darparu ar gyfer y rheiny sydd yn ymgeisio ar ôl y dyddiad hwnnw, ond ni allwn warantu dim. Bydd gwybodaeth fanwl a chyfarwyddiadau ymuno yn cael eu gyrru at fynychwyr wrth gofrestru.

Share with friends

Date and Time

Location

Hillary Rodham Clinton School of Law

Swansea University

Singleton Park

Swansea

SA2 8PP

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 30 days before event

Save This Event

Event Saved