Siaradwyr Ysbrydoledig | Inspired by Entrepreneurs

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

SA31 3EQ

Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin

Canolfan S4C Yr Egin, Heol y Coleg

Carmarthen

SA31 3EQ

United Kingdom

View Map

Event description
Cyfle i gwrdd ag entrepreneuriaid lleol am gyngor ac i ofyn cwestiynau a chael sgwrs | An opportunity to chat with local entrepreneurs

About this Event

This event will be delivered in English. Welsh documents are available upon request.

Mae’r digwyddiad yma yn cael ei gyflwyno'n Saesneg. Mae yna ddogfennau Gymraeg ar gael os oes angen.

(Scroll down for English)

A rydych chi’n meddwl dechrau busnes eich hun? Dewch i gwrdd â pherchnogion adnabyddus lleol sydd wedi dechrau busnes yn yr ardal a thanio ei syniad.

Ymunwch a ni am weithdy anffurfiol ac ysbrydoledig. Mi fydd ein siaradwyr yma i siarad am ei busnes, lle wnaethom gael y syniad, a pha heriau maent wedi wynebu ar hyd y ffordd. Mi fydd ein gwesteion yn eich ysbrydoli gydai’i storiâu gwahanol a’i awgrymiadau am lansio eich busnes.

Mi fydd tîm Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn edrych ymlaen at groesawi'r entrepreneuriaid canlynol i’r hwb:

  • Siaradwr 1: Lee Davies, Perchennog ‘Y Hangout’, Caffi’r Atom a 'Y Gegin' (Caffi'r Egin). Yn 2016, fe wnaeth Lee a’i bartner Penny, agor ei ‘brunch bar’ cyntaf, Y Hangout yn nhref enedigol Lee, Llandeilo. Datblygodd eu brwdfrydedd dros fwyd a choffi yn ystod eu hanturiaethau teithio a arweiniodd at y cwpl i goginio, pobi a dod o hyd i'r cynhwysion gorau yn lleol.
  • Siaradwr 2: Lisa Jones, Sblash PR. afodd Sblash ei sefydlu yn 2014 gan Lisa Jones. Gyda blynyddoedd o brofiad o fewn y diwydiant Marchnata a Thwristiaeth, ei brwdfrydedd i helpu busnesau eraill oedd sail sefydlu ei chwmni ac mae gan Sblash enw da o fewn y diwydiant.

Mae’r gweithdy yma yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd â syniad busnes, yn y broses gychwynnol o sefydlu, neu sydd wedi dechrau ac sy’n edrych am ychydig o arweiniad ac ysbrydoliaeth. Mae'r gweithdy hefyd yn gyfle gwych i chi gwrdd â pherchnogion busnesau a all roi trosolwg o'u taith i hunangyflogaeth a’i phrofiad o berchnogaeth busnes.

Mi fydd tîm yr hwb hefyd ar gael i chi trafod eich syniadau gyda.

Cofrestrwch eich lle heddiw!

Darperir lluniaeth yn y digwyddiad.

*************************************************************************************************************

Are you thinking of starting your own business? Come and meet local business owners who have brought their own business ideas to life.

Join us for an informal and inspirational workshop, where our speakers will share with you their business journey from their business start-up, where their ideas came from and what challenges they have faced along the way. Our guest entrepreneurs will also inspire you with their different stories and top tips for launching a business yourself.

The Focus Carmarthen Enterprise Hub look forward to welcoming the following entrepreneurs to our Hub in Yr Egin, Carmarthen:

  • Speaker 1: Lee Davies, Owner of The Hangout, Caffi’r Atom and Y Gegin. In 2016, Lee and his partner Penny opened their first brunch bar, The Hangout in Lee’s hometown Llandeilo. Their passion for food and coffee developed during their travelling adventures that led the couple to cook, bake and source the best ingredients locally.
  • Speaker 2: Lisa Jones, SblashPR. Lisa established Sblash in 2014. With a number of years’ experience within the Marketing and Tourism industry, her passion for helping other businesses was the basis for starting the company and making a Sblash across the industry.

The Inspired by Entrepreneurs Workshop is ideal for anyone with a business idea, in the initial process of setting up, or have already started and looking for some guidance and inspiration. This is a great opportunity to meet businesses owners who can provide an overview of their journey into self-employment and business ownership.

Our Hub Coordinators will also be available throughout the session for you to discuss your ideas and help take the next step. Book your place today!

Refreshments will be provided.

Mae Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin wedi cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth o Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop

Mae'r digwyddiadau a ddarperir neu a gynhelir gan raglen Hybiau Menter Ffocws Llywodraeth Cymru am ddim ac yn agored i bobl o bob oedran, ond rhaid archebu lle ymlaen llaw. Mae'r niferoedd yn brin a disgwyliwn alw mawr am lefydd, felly archebwch yn gynnar i ddiogelu'ch lle.

Focus Carmarthen Enterprise Hub funded by the Welsh Government with the support of the European Regional Development Fund.

Events delivered or hosted by the Focus Enterprise Hubs programme for the Welsh Government are free and open to all ages but must be booked in advance. Please be advised that numbers are limited and we expect high demand for places, so book early to secure your place.

Date and Time

Location

SA31 3EQ

Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin

Canolfan S4C Yr Egin, Heol y Coleg

Carmarthen

SA31 3EQ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved