Siaradwyr Ysbrydoledig | Inspired by Entrepreneurs

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

SA31 3EQ

Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin

Canolfan S4C Yr Egin, Heol y Coleg

Carmarthen

SA31 3EQ

United Kingdom

View Map

Event description
Cyfle i gwrdd ag entrepreneuriaid lleol am gyngor ac i ofyn cwestiynau a chael sgwrs | An opportunity to chat with local entrepreneurs

About this Event

This event will be delivered in English. Welsh documents are available upon request.

Mae’r digwyddiad yma yn cael ei gyflwyno'n Saesneg. Mae yna ddogfennau Gymraeg ar gael os oes angen.

(Scroll down for English)

A rydych chi’n meddwl dechrau busnes eich hun? Dewch i gwrdd â pherchnogion adnabyddus lleol sydd wedi dechrau busnes yn yr ardal a thanio ei syniad.

Ymunwch a ni am weithdy anffurfiol ac ysbrydoledig. Mi fydd ein siaradwyr yma i siarad am ei busnes, lle wnaethom gael y syniad, a pha heriau maent wedi wynebu ar hyd y ffordd. Mi fydd ein gwesteion yn eich ysbrydoli cydau’i storiâu gwahanol a’i awgrymiadau am lansio eich busnes.

Mi fydd tîm Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn edrych ymlaen at groesawi'r entrepreneuriaid canlynol i’r hwb:

  • Siaradwr 1: Deri Reed, The Warren - Fe wnaeth Deri, cogydd adnabyddus yn lleol agor Y Warren yn 2016. Mae’r bwyty unigryw wedi ei leoli yng nghanol Caerfyrddin a wnaeth Deri agor ar ôl ymgyrch arianu torfol llwyddiannus a wnaeth godi dros £20,000 o’r gymuned leol. Allwch gael fwy o wybodaeth am y bwyty yma https://warrenmanselst.co.uk/
  • Siaradwr 2: Gruffydd Rees, Mel Gwenyn Gruffydd Honey – Mae’r gwenyn yn cael ei gynhyrchu yn daliad bach Gruffydd ac Angharad. Hobi i ddechrau, sydd nawr wedi troi i mewn i fusnes yn 2014, a gyda 70 o gychod gwenyn ar draws y wlad, mae Gruffydd nawr yn darparu i fusnesau lleol ac i archfarchnadoedd CKs. Allwch gael fwy o wybodaeth am y cwmni yma https://www.gwenyngruffydd.co.uk/
  • Siaradwr 3: Daniel Patterson, Highly Ltd. – Fe wnaeth Daniel sefydlu Highly yn 2018 ar ôl iddo dyfu allan o’i gofod blaenorol a’i wasanaeth o ymgynghori. Wedi ei leoli yn Yr Egin, mae gan Daniel dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o beth all arwain at lwyddiant ac mae ganddo brofiad o sut i fynd a’ch brand i uchderau newydd. Rhagor o wybodaeth yma https://highly.co.uk/

Mae’r gweithdy yma yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd â syniad busnes, yn y broses gychwynnol o sefydlu, neu sydd wedi dechrau ac sy’n edrych am ychydig o arweiniad ac ysbrydoliaeth. Mae'r gweithdy hefyd yn gyfle gwych i chi gwrdd â pherchnogion busnesau a all roi trosolwg o'u taith i hunangyflogaeth a’i phrofiad o berchnogaeth busnes.

Mi fydd tîm yr hwb hefyd ar gael i chi trafod eich syniadau gyda.

Cofrestrwch eich lle heddiw!

Darperir lluniaeth yn y digwyddiad

**********************************************************************************************************

Are you thinking of starting your own business? Come and meet local business owners who have brought their own business ideas to life.

Join us for an informal and inspirational workshop. Our speakers will talk about their business start-up, where their ideas came from and what challenges they have faced along the way. Our guest entrepreneurs will inspire you with their different stories and top tips for launching a business yourself.

The Focus Carmarthen Enterprise Hub look forward to welcoming the following entrepreneurs to our Hub in Yr Egin, Carmarthen:

  • Speaker 1: Deri Reed, The Warren. Deri, a renowned chef opened The Warren in 2016. Its quirky & unique venue is set in the heart of Carmarthen town and opened after a successful Crowdfunding campaign raising over £20,000 from the local community. https://warrenmanselst.co.uk/
  • Speaker 2: Gruffydd Rees, Mel Gwenyn Gruffydd Honey. The award winning 'Pure Carmarthenshire Honey' is processed and jarred at Gruffydd and Angharad’s small holding. A hobby turned into a business in 2014 and with 70 hives across the county, Gruffydd is now supplying local businesses and CKs Supremarkets. https://www.gwenyngruffydd.co.uk/
  • Speaker 3: Daniel Patterson, Highly Ltd. Daniel established Highly in 2018 as he outgrew his former space and independent consultancy. Based in Yr Egin building and an entrepreneur at heart, Daniel has an understanding and appreciation of what can lead to success and take your brand to new heights. https://highly.co.uk/

Inspired by Entrepreneurs Workshop is ideal for anyone with a business idea, in the initial process of business set up or have already started and looking for some guidance and inspiration. This is a great opportunity to meet businesses owners who can provide an overview of their journey into self-employment and business ownership.

Our Hub Coordinators will also be available for you to discuss your ideas.

Book your place today!

Refreshments will be provided.

Mae Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin wedi cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth o Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop

Mae'r digwyddiadau a ddarperir neu a gynhelir gan raglen Hybiau Menter Ffocws Llywodraeth Cymru am ddim ac yn agored i bobl o bob oedran, ond rhaid archebu lle ymlaen llaw. Mae'r niferoedd yn brin a disgwyliwn alw mawr am lefydd, felly archebwch yn gynnar i ddiogelu'ch lle.

Focus Carmarthen Enterprise Hub funded by the Welsh Government with the support of the European Regional Development Fund.

Events delivered or hosted by the Focus Enterprise Hubs programme for the Welsh Government are free and open to all ages but must be booked in advance. Please be advised that numbers are limited and we expect high demand for places, so book early to secure your place.

Date and Time

Location

SA31 3EQ

Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin

Canolfan S4C Yr Egin, Heol y Coleg

Carmarthen

SA31 3EQ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved