Sioe Deithiol ar gyfer Safonau Addysgu ac Arweinyddiaeth Proffesiynol / Pro...

Sioe Deithiol ar gyfer Safonau Addysgu ac Arweinyddiaeth Proffesiynol / Pro...

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Date and time

Location

Y Pafiliwn / The Pavilion

Heol Spa Road

Llandrindod Wells

LD1 5EY

United Kingdom

View map

Description

Bwriedir i'r safonau proffesiynol newydd ar gyfer addysgu ac arweindyddiaeth gefnogi'r bobl hynny sy'n gweithio i greu'r cyfleoedd a'r deilliannau gorau ar gyfer disgyblion; y staff yn ein hysgolion. Bydd y sesiwn hon yn cynnig gwybodaeth am y safonau ac yn dangos y ffyrdd gorau o'u defnyddio.

Dyma'r prif faterion a fydd yn cael sylw:

  • diben y safonau proffesiynol a'r cyd-destun addysgol ehangach

  • saerniaeth y safonau newydd

  • amserlenni

  • ffyrdd o ddefnyddio'r safonau.... ar ein cyfer ni ein hunain ac ar gyfer ein cyd-weithwyr

  • sut y mae'r safonau newydd yn wahanol i'r rhai blaenorol

  • cwestiynau cyffredin

Bydd y sesiwn yn para am ddwy awr, ac er y bydd llawer o wybodaeth i'w chyflwyno, bydd yna gyfle am drafodaeth.
The new professional standards for teaching and leadership are intended to support the people who work to build the best opportunities and outcomes for learners; the staff in our schools. This session will offer information about the standards and show ways in which they can be used to best effect.

he main issues to be addressed will be:

•the purpose of the professional standards and the wider educational context

•the architecture of the new standards

•timescales

•ways of using the standards...for ourselves and colleagues

•how the new standards differ from previous ones

•frequently asked questions

The session will last two hours and will be fast paced but allow opportunity for discussion.

Save This Event

Event Saved