Sioeau Teithiol Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol / National Aca...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Amrywiol leoliadau / Various locations

Event description

Description

For the English version of this Event Description, please scroll down.

Disgrifiad

Cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet ei gweledigaeth ar gyfer Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol ym mis Tachwedd 2016. Mae Bwrdd Cysgodol, dan gadeiryddiaeth Ann Keane, cyn-Brif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg, wedi bod yn cydweithio â rhanddeiliaid i ddatblygu gweledigaeth, gwerthoedd a strwythur llywodraethu'r Academi - ac mae’r Bwrdd yn awyddus i gael eich barn amdanynt.

Bydd yr Academi yn gweithredu o hyd braich i Lywodraeth, a bydd yn broceru, yn cyd-gysylltu ac yn sicrhau ansawdd ystod o raglenni arweinyddiaeth. Yn y tymor byr, bydd yr Academi yn rhoi sylw i ddarpar benaethiaid a phenaethiaid presennol. Ac yn y tymor hir, bydd yn ehangu'r sylw i bawb sy'n gweithio yn y system addysg.

Mae angen eich help arnom i ddatblygu'r Academi - mae meithrin cysylltiadau'n gynnar wedi helpu'r Bwrdd Cysgodol i lunio'r weledigaeth, y gwerthoedd a'r llywodraethu - ond mae modd manteisio ar gyfleoedd o hyd i sicrhau bod yr Academi'n bodloni eich anghenion.

Bydd y digwyddiad hefyd yn archwilio'r modd y mae datblygu Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol yn cysylltu'n agos â'r safonau addysgu proffesiynol newydd, diwygio Addysg Gychwynnol Athrawon, a diwygio'r cwricwlwm. Bydd yr Academi a'i gwaith yn mynd yn rhan o'r strategaeth dysgu proffesiynol ehangach.

Cofrestrwch nawr i sicrhau eich lle AM DDIM mewn digwyddiad yn eich ardal chi.
Yn y digwyddiad, byddwch yn clywed gan y Bwrdd Cysgodol am hynt y gwaith hyd yma, a byddwch yn cael cyfle i gyfrannu eich syniadau am yr hyn yr ydych am i'r Academi ei wneud, yn ogystal â chlywed sut mae gwaith yr Academi yn cyd-fynd â diwygiadau addysgol ehangach sy'n digwydd ar hyn o bryd.

Agenda

I ddilyn.

Pwy ddylai ddod

Penaethiaid, Penaethiaid Dros Dro, Dirprwy Benaethiaid a Phenaethiaid Cynorthwyol, Cynghorwyr Herio, Arweinwyr Timau a Phenaethiaid Adrannau, Penaethiaid Ysgolion Arbennig ac Unedau Cyfeirio Disgyblion, Cyfarwyddwyr Addysg, Undebau Athrawon, Consortia Rhanbarthol, Aelodau'r Cabinet dros Addysg, Addysg Bellach, Addysg Uwch

Lleoliadau
Rhanbarth Canolbarth y De – dydd Llun 12 Mehefin, 10:00 – 13:00 (cinio i ddilyn), Gwesty'r Vale
Rhanbarth y Gwasanaeth Cyflawni Addysg – dydd Llun 12 Mehefin, 13:30 – 16:30 (cinio ar gael am 13:00), Gwesty'r Vale

ERW – dydd Mercher 14 Mehefin, 10:00 – 13:00 (cinio i ddilyn), Parc y Scarlets, Llanelli.
GWE – dydd Iau 15 Mehefin, 10:00 – 13:00 (cinio i ddilyn), Venue Cymru, Cyffordd Llandudno.


The Cabinet Secretary announced her vision for a National Academy for Educational Leadership in November 2016. A Shadow Board, chaired by Ann Keane, former HCMI, has been working with stakeholders to develop the outline design of the Academy, including its vision, values, governance structure and leadership development framework. At the heart of this vision is an academy which is owned by the sector for the whole of the education system and one that listens carefully and collaborates with stakeholders. We therefore want to seek your feedback on the design of the Academy so far.

The Academy will be at arms length from Government, and will enable equity of access to high-quality leadership development, securing, nuturing and inspiring leaders now and for the future. While in the short term, the Academy's focus will be on aspiring and existing headteachers, in the long term it will be reached widely across the education system.

The academy will be a coherent part of the wider reform agenda. This event will explore how the Academy forms part of the national approach to professional learning and how it links closely to the new professional teaching standards reforming Initial Teacher Education, and curriculum reform.

Register now to secure your FREE place at an event near you.

At the event you will hear from the Shadow Board as to progress so far, have the opportunity to contribute your ideas in ensuring the Academy meets the needs of the sector, as well as hearing how the Academy fits in with wider educational reforms taking place at the moment.

Who should attend

Headteachers, Acting Headteachers, Deputy and Assistant Heads, Heads of Special Schools and PRU, Directors of Education, Teaching Unions, Regional Consortia, elected members, Further Education, Higher Education.

Locations

Central South Region - Monday 12 June 2017, 10:00 - 13:00 (followed by lunch) - The Vale Resort, Hensol Park, Hensol CF72 8JY.

EAS Region - Monday 12 June 2017, 13:30 - 16:30 (lunch available at 13:00) - The Vale Resort, Hensol Park, Hensol CF72 8JY

ERW - Wednesday 14 June 2017, 10:00 - 13:00 (followed by lunch) - Parc y Scarlets, Llanelli SA14 9UX

GWE - Thursday 15 June, 10:00 - 13:00 (followed by lunch) - Venue Cymru, The Promenade, Penrhyn Crescent, Llandudno LL30 1BB

Date and Time

Location

Amrywiol leoliadau / Various locations

Save This Event

Event Saved