Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

4J

Students' Union

Park Place

Cardiff

CF10 3QN

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Everyone has periods in their lives when they have trouble sleeping, particularly during times of stress or anxiety, such as moving away from home and trying to cope with all the associated changes that involves.

Learning to relax and improve your sleep patterns will have many beneficial effects. Sleep will give you energy to tackle life – both during and after university. And taking control of any problem is an essential self-management skill that will stand you in good stead and give you the confidence to tackle issues you may encounter now or in the workplace in future years.

Please note: Bookings for all our workshops open two weeks in advance.


Mae pawb yn mynd trwy gyfnod yn eu bywydau pan fyddant yn cael trafferth cysgu, yn enwedig yn ystod cyfnodau o straen neu bryder, megis symud oddi cartref a cheisio ymdopi â'r holl newidiadau sy'n gysylltiedig â hynny.

Bydd dysgu sut i ymlacio a gwella eich patrymau cysgu yn cynnig sawl effaith fuddiol. Bydd cwsg yn rhoi egni i chi fynd i'r afael â heriau bywyd – yn ystod eich cyfnod yn y Brifysgol ac ar ôl hynny. Ac mae cymryd rheolaeth dros unrhyw broblem yn sgil hunanreolaeth hanfodol fydd o fantais i chi gan roi'r hyder i chi fynd i'r afael â materion y byddwch chi'n gorfod eu hwynebu nawr neu yn y gweithle yn y dyfodol.

Sylwer: Mae modd cadw lle ar gyfer ein gweithdai bythefnos ymlaen llaw.

Date and Time

Location

4J

Students' Union

Park Place

Cardiff

CF10 3QN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved