Social Business Wales Awards & Conference 2019

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Venue Cymru

Llandudno

LL30 1BB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Event description

Description


Social Business Wales Awards & Conference 2019

Inspirational talks, expert masterclasses and a celebration of business growth are in store for this year's event

What: The Social Business Wales Conference is specifically intended to provide inspiration, ideas and practical skills to social businesses in Wales which will help them enter new markets, develop new products or services, collaborate with each other, or adopt new structures – all of which will enable them to grow and be more sustainable.

This annual conference, will provide an environment for knowledge exchange, sharing best practice and networking within the sector; encourage innovation; and provide opportunities to learn from and build partnerships with the private and public sector.

The national conference will be hosted at Venue Cymru in Llandudno for the first time, and costs just £10 to attend.

We will also be running the Social Business Wales Awards the evening before, to specifically highlight social businesses in Wales which are making a significant economic and social impact. The awards ceremony is free and open to anyone wishing to attend.

Where: Venue Cymru

When:

Awards Tuesday 24 September, 6.30pm-10.30pm

Conference - Wednesday 25 September, 9:30am– 4.00pm

About Social Business Wales

Social Business Wales is funded by the European Regional Development Fund and Welsh Government. It is delivered by the Wales Co-operative Centre and is part of the Business Wales service. Social Business Wales aims to support social businesses with aspirations to grow.

Gwobrau a Chynhadledd Busnes Cymdeithasol Cymru 2019

Bydd cynhadledd eleni’n llawn sgyrsiau ysbrydoledig, dosbarthiadau meistr arbenigol a dathliad o dwf busnes.

Beth: Prif amcan Cynhadledd Busnes Cymdeithasol Cymru yw darparu ysbrydoliaeth, syniadau a sgiliau ymarferol i fusnesau cymdeithasol yng Nghymru, a fydd yn eu cynorthwyo i elwa ar farchnadoedd newydd, datblygu cynnyrch neu wasanaethau newydd, cydweithio â’i gilydd, neu fabwysiadu strwythurau newydd - a fydd yn eu galluogi i dyfu ac i fod yn fwy cynaliadwy.

Bydd y gynhadledd flynyddol hon yn darparu amgylchedd a fydd yn hwyluso cyfnewid gwybodaeth, rhannu arfer gorau a rhwydweithio o fewn y sector; annog arloesedd; a darparu cyfleoedd i ddysgu gan, ac adeiladu, partneriaethau gyda’r sector preifat a chyhoeddus.

Cynhelir y gynhadledd genedlaethol yn Venue Cymru, Llandudno am y tro cyntaf erioed a £10 yw cost mynediad.

Yn ogystal, byddwn yn cynnal seremoni Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru ar y noson flaenorol, er mwyn dathlu busnesau cymdeithasol yng Nghymru sy’n creu effaith economaidd a chymdeithasol sylweddol. Mae mynediad i’r seremoni wobrwyo yn rhad ac am ddim ac mae croeso i bawb.

Ble: Venue Cymru

Pryd:

Gwobrau – Dydd Mawrth 24 Medi, 6.30pm-10.30pm

Cynhadledd – Dydd Mercher 25 Medi, 9:30am– 4.00pm

Ynglŷn â Busnes Cymdeithasol Cymru

Ariennir Busnes Cymdeithasol Cymru gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru. Caiff ei gyflwyno gan Ganolfan Cydweithredol Cymru ac mae’n rhan o wasanaeth Busnes Cymru. Nod Busnes Cymdeithasol Cymru yw cefnogi busnesau cymdeithasol sydd â dyheadau i dyfu.Noddwyr / Sponsors:

Share with friends

Date and Time

Location

Venue Cymru

Llandudno

LL30 1BB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Save This Event

Event Saved