Free

Social Business Wales Conference and Awards 2017

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Llangollen Pavilion

Llangollen

LL20 8SW

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Social Business Wales Conference, October 2017

What: The Social Business Wales Conference is specifically intended to provide inspiration, ideas and practical skills to social businesses in Wales which will help them enter new markets, develop new products or services, collaborate with each other, or adopt new structures – all of which will enable them to grow and be more sustainable.

This free annual conference, will provide an environment for knowledge exchange, sharing best practice and networking within the sector; encourage innovation; and provide opportunities to learn from and build partnerships with the private and public sector.

The national conference will be hosted at the Llangollen Pavilion in Denbigshire for the first time.

We will also be running the Social Business Wales Awards the evening before, to specifically highlight social businesses in Wales which are making a significant economic and social impact. Both events are free and open to anyone wishing to attend.

Where: Llangollen Pavilion, Llangollen, Denbighshire

When: Awards Wednesday 4th October, 6.30pm-10.30pm

Conference - Thursday 5th October, 10:00am– 4pm

About Social Business Wales

Social Business Wales is funded by the European Regional Development Fund and Welsh Government. It is delivered by the Wales Co-operative Centre and is part of the Business Wales service. Social Business Wales aims to support social businesses with aspirations to grow.

Cynhadledd Busnes Cymdeithasol Cymru, Hydref 2017

Beth: Diben penodol Cynhadledd Busnes Cymdeithasol Cymru yw darparu ysbrydoliaeth, syniadau a sgiliau ymarferol i fusnesau cymdeithasol yng Nghymru, a fydd yn eu helpu i gamu i mewn i farchnadoedd newydd, datblygu cynhyrchion neu wasanaethau newydd, cydweithio â’i gilydd, neu fabwysiadu strwythurau newydd – bydd pob un o’r rhain yn eu galluogi i dyfu a bod yn fwy cynaliadwy.

Bydd y gynhadledd flynyddol rad ac am ddim hon yn darparu amgylchedd i gyfnewid gwybodaeth, rhannu arfer gorau a rhwydweithio o fewn y sector; annog arloesedd; a darparu cyfleoedd i ddysgu ohonynt, a meithrin partneriaethau gyda’r sector preifat a’r sector cyhoeddus.

Byddwn hefyd yn cynnal y Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru y noson gynt (nos Fercher, 4 Hydref) i amlygu’n benodol mentrau cymdeithasol yng Nghymru sy’n cael effaith economaidd a chymdeithasol arwyddocaol. Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim ac yn agored i unrhyw un sy’n dymuno mynychu.

Ble: Pafiliwn Llangollen, Llangollen, Ddinbych, LL20 8SW

Pryd: Gwobrau – Dydd Mercher 4 Hydref, 6.30pm-10.30pm

Cynhadledd - Dydd Iau 5 Hydref, 10:00am– 4pm

Ynglŷn â Busnes Cymdeithasol Cymru

Lluniwyd y canllaw hwn ar gyfer prosiect Busnes Cymdeithasol Cymru. Ariennir Busnes Cymdeithasol Cymru gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru. Fe’i cyflwynir gan Ganolfan Cydweithredol Cymru ac mae’n rhan o wasanaeth Busnes Cymru. Nod Busnes Cymdeithasol Cymru yw cynorthwyo busnesau cymdeithasol sy’n awyddus i dyfu.

Sponsored by / Nodwydd gan

Share with friends

Date and Time

Location

Llangollen Pavilion

Llangollen

LL20 8SW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved