Social Business Wales Network - February 2017 South West
Free
Social Business Wales Network - February 2017 South West

Social Business Wales Network - February 2017 South West

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Environment Centre

Pier Street

Swansea

SA1 1RY

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Social Business Wales

New research finds that the Social Business Sector in Wales is…

We’ve asked over 800 businesses from across Wales what they think of the current state of the sector… and their answers may surprise you.

Join Social Business Wales and our research partners Wavehill for a sneak peak at the largest research into the social business sector that Wales has ever seen.

Get an early insight into the research results at our Social Business Wales network meetings. The research will help shape the way we think about Welsh social enterprises, co-operatives and employee owned businesses for years to come.

In these events, we will be joined by a representative from Wavehill Research who will present the regional results of the exercise in advance of the report being launched later in the Spring. There will be the usual mix of updates, speakers, case studies and, of course, the opportunity to network with other social businesses over tea, coffee and a lunchtime buffet.

Speaker: Erika Beynon-Walker iSmooth Community Cafe

Social Business Wales is funded by the European Regional Development Fund and Welsh Government. It is delivered by the Wales Co-operative Centre and is part of the Business Wales service.


Mae ymchwil newydd wedi canfod bod y Sector Busnes Cymdeithasol yng Nghymru yn…

Gofynnom i dros 800 o fusnesau ledled Cymru beth oedd eu barn nhw am gyflwr presennol y sector… ac efallai bydd eu hatebion yn eich synnu chi.

Ymunwch â Busnes Cymdeithasol Cymru a’n partneriaid ymchwil, Wavehill, i gael cipolwg ar yr ymchwil mwyaf erioed ar y sector busnes cymdeithasol erioed yng Nghymru.

Cewch gipolwg cynnar ar ganlyniadau’r ymchwil yng nghyfarfodydd rhwydwaith Busnes Cymdeithasol Cymru. Bydd yr ymchwil yn helpu i ffurfio’r ffordd rydym yn meddwl am fentrau cymdeithasol, cydweithrediadau a busnesau y mae gweithwyr yn berchen arnynt, yng Nghymru am flynyddoedd i ddod.

Yn ein digwyddiadau yn y gwanwyn, bydd cynrychiolydd o Wavehill Research yn ymuno â ni, a fydd yn cyflwyno canlyniadau rhanbarthol yr ymarfer, cyn lansio’r adroddiad yn ddiweddarach yn y gwanwyn. Bydd y gymysgedd arferol o ddiweddariadau, siaradwyr, astudiaethau achos ac, wrth gwrs, cyfle i rwydweithio gyda busnesau cymdeithasol eraill dros baned o de, coffi a bwffe amser cinio.

Siaradwr: Erika Beynon-Walker iSmooth Community Cafe

Caiff Busnes Cymdeithasol Cymru ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru. Caiff ei ddarparu gan Ganolfan Cydweithredol Cymru ac mae’n rhan o wasanaeth Busnes Cymru.

Share with friends

Date and Time

Location

The Environment Centre

Pier Street

Swansea

SA1 1RY

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved