Free

Social Business Wales Network - Winter 2016 North Wales

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Glasdir

Plas yn Dre

LL26 0DF

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

This December all of our events will be looking at:

  • What are your responsibilities with regards to the People with Significant Control Register?
  • Transport for Wales will offer a presentation on opportunities for your business with the development of the Wales and Borders Rail Franchise and the South Wales Metro system. Transport for Wales is a not-for-dividend company that is wholly owned by the Welsh Government. It was established in March 2015 to provide support and expertise to deliver the next Wales and Borders rail franchise and the next phase of the Metro project.


Our keynote talks will have a tourism theme – and why not, after all the Lonely Planet Guide has just declared that North Wales is the 4th best region to visit in the world!
Ceri Cunnington is a board member of successful outdoor adventure social enterprise Antur Stiniog. Ceri will be talking about the development of Antur Stiniog, its growth and some of the issues they have overcome along the way.
Jim Jones is Managing Director of North Wales Tourism, one of the UK's leading tourism organisations whose aim is to build and maintain a prosperous and sustainable tourism industry in North Wales. Jim will illustrate some of the opportunities for businesses in the tourism industry and how the ‘Year of Adventure’ and the forthcoming ‘Year of Legends’ could add value to your business.

Bydd ein holl ddigwyddiadau yn ystod mis Rhagfyr yn craffu ar y canlynol:

  • Eich cyfrifoldebau mewn perthynas â’r Gofrestr Pobl â Rheolaeth Sylweddol.
  • Bydd Trafnidiaeth i Gymru yn gwneud cyflwyniad ar gyfleoedd i’ch busnes mewn perthynas â datblygiad Masnachfraint Rheilffordd Cymru a’r Gororau a system Metro De Cymru. Cwmni dielw yw Trafnidiaeth i Gymru sydd ym mherchnogaeth Llywodraeth Cymru. Sefydlwyd y cwmni ym mis Mawrth 2015 i ddarparu cymorth ac arbenigedd i gyflenwi’r Fasnachfraint nesaf Rheilffordd Cymru a’r Gororau a cham nesaf y prosiect Metro.

Ymunwch â ni yn Glasdir, Llanrwst ar ddydd Iau 8 Rhagfyr lle mai ‘natur’ fydd thema’r cyflwyniadau – a pham lai, wedi’r cyfan mae 'Lonely Planet' wedi datgan yn ddiweddar bod gogledd Cymru ymysg rhanbarthau gorau’r byd i ymweld â nhw!
Mae Ceri Cunnington yn aelod o fwrdd Antur Stiniog, sef menter gymdeithasol awyr agored lwyddiannus. Bydd Ceri yn trafod datblygiad Antur Stiniog, twf y fenter a rhai o’r heriau maen nhw wedi gorfod eu goroesi ar hyd y daith.
Jim Jones yw Rheolwr Gyfarwyddwr Twristiaeth Gogledd Cymru, un o sefydliadau twristiaeth mwyaf blaenllaw’r DU, sy’n anelu at ddatblygu a chynnal diwydiant twristiaeth ffyniannus a chynaliadwy yng ngogledd Cymru. Bydd Jim yn trafod rhai o’r cyfleoedd sydd ar gael i fusnesau yn y diwydiant twristiaeth a’r ffyrdd y gall ‘Blwyddyn Antur’ a ‘Blwyddyn yr Anfarwolion’ ychwanegu gwerth at eich busnes.

Share with friends

Date and Time

Location

Glasdir

Plas yn Dre

LL26 0DF

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved