Free

Social Enterprise–Fresh Thinking - Menter Gymdeithasol–Meddwl o’r Newydd

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

CANOLFAN FUSNES CONWY BUSINESS CENTRE

JUNCTION WAY

LLANDUDNO JUNCTION

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Bev Garside, CEO of Empower will lead today’s sessions with some thought-provoking and challenging themes and cautions in this current competitive economic climate. She will demonstrate the need for more rigorous commercial acumen to develop sustainability within this sector.

Workshop 1

How to recognise if your organisation is in danger and how to turn things around?

They saying “Not being able to see the woods for the trees” is never more relevant than when seeking to make a charity or small business sustainable. Lack of capacity leads us to miss warning signs and once things start to slide, they often take on a momentum of their own.

This workshop gives a no-nonsense guide to identifying the warning signs. We explain safeguards to ensure you know the minute things go wrong and more importantly a fast-acting decisive plan to stop the rot and turn things around.

The session will include case studies of charities in difficulty and the response of Bev and her team.

Both preventative and solution focused this workshop is ideal for charities, social enterprises and small businesses.

Workshop 2

Nurturing and protecting your organisations brand

Your brand is not your logo, it’s not your trademark or your organisation. Your brand is the embodiment of your organisation and how it is viewed by your partners, your customers/service users, your suppliers and the wider community.

This workshop shows you how to create a brand identity, measure its effectiveness across key stakeholders.

Develop your brand reach.

Protect your brand.

Respond effectively to brand attacks.

Bev Garside talks about the development of her personal brand and the brands of Empower and Charity Job Finder.

She provides a range of strategies and initiatives that can be implemented with the smallest budget.

She also explains how to respond if things go wrong.

Training Academies within the Social Enterprise sector.


Menter Gymdeithasol – Meddwl o’r Newydd

Bev Garside, Prif Weithredwr Empower, fydd yn arwain y sesiwn hon gyda themâu heriol sy’n ysgogi’r meddwl yn ogystal â rhybuddion i’ch helpu chi ddeall y sefyllfa economaidd gystadleuol sydd ohoni. Bydd yn dangos yr angen am graffter masnachol cadarn i ddatblygu cynaliadwyedd o fewn y sector.

Gweithdy 1

Sut fedrwch chi ddweud os yw eich sefydliad mewn perygl a sut fedrwch chi newid pethau?

Mae edrych ar y darlun mawr yn bwysig iawn wrth geisio gwneud elusen neu fusnes bach yn gynaliadwy. Mae diffyg gallu yn golygu nad ydym ni bob tro yn sylwi ar y rhybuddion ac unwaith y mae pethau mynd o chwith fe allwch chi golli’ch gafael yn eich busnes.

Mae’r gweithdy hwn yn ganllaw di-flewyn-ar-dafod i’ch helpu chi adnabod y rhybuddion. Bydd gennym ni strategaethau i’ch helpu chi sylwi’n syth bod pethau’n mynd o chwith ac, yn bwysicach, cynlluniau gweithredu cyflym i atal y dirywiad a gwella pethau.

Bydd y sesiwn yn cynnwys astudiaethau achos elusennau mewn trafferthion ac ymateb Bev a’i thîm.

Mae’r gweithdy yn canolbwyntio ar atal a datrys ac mae’n weithdy gwych ar gyfer elusennau, mentrau cymdeithasol a busnesau bach.

Gweithdy 2

Meithrin a diogelu brand eich busnes

Nid eich logo yw eich brand, nac ychwaith eich nod masnachu na’ch sefydliad. Eich brand yw corfforiad eich sefydliad a sut y caiff ei weld gan eich partneriaid, eich cwsmeriaid/defnyddwyr gwasanaeth, eich cyflenwyr a’r gymuned ehangach.

Mae’r gweithdy hwn yn dangos sut y gallwch chi greu hunaniaeth brand a mesur ei effeithiolrwydd ar draws budd-ddeiliaid allweddol.

Estyn cynulleidfa eich brand

Diogelu eich brand

Ymateb yn effeithiol i ymosodiadau ar eich brand

Bydd Bev Garside yn siarad am ddatblygu ei brand personol ei hun ac am frandiau Empower a Chanfod Swyddi Elusennol.

Bydd yn darparu ystod o strategaethau a mentrau y gallwch chi eu defnyddio, beth bynnag eich cyllideb.

Bydd hi hefyd yn egluro sut i ymateb i bethau sy’n mynd o chwith.

Academïau Hyfforddiant y Sector Mentrau Cymdeithasol.

Share with friends

Date and Time

Location

CANOLFAN FUSNES CONWY BUSINESS CENTRE

JUNCTION WAY

LLANDUDNO JUNCTION

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved