Free

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Fully Funded Social Media Marketing course. 3 hour online, interactive sessions, held each Tuesday morning for 4 weeks, 27 April to 18 May.

About this Event


		Social Media Marketing image

Brief Description

Session 1 - 27th April

Session 2 - 4th May

Session 3 - 11th May

Session 4 - 18th May

(Scroll down for English)

Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn elfen hollbwysig o broffil eich busnes ac yn aml dyma yw'ch ffenestr siop a'r hyn y bydd eich cwsmeriaid yn ei weld yn gyntaf. Bydd y cwrs hwn yn eich cefnogi i:

  • Ddeall yr hyn sydd ei angen ar eich cwsmeriaid a sut i gyflwyno hyn drwy eich cynnwys.
  • Datblygu strategaethau i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol fel teclyn i gefnogi eich busnes, eich brand a'ch amcanion marchnata.
  • Archwilio beth yw cyfryngau cymdeithasol, beth mae'r llwyfannau hyn yn ei wneud a sut mae'r rhain yn gweithio.
  • Mynd i'r afael ag elfennau technegol megis algorithmau, metrigau a sut mae ffrwd newyddion yn llifo.

Erbyn diwedd y cwrs bydd mynychwyr yn gallu adnabod y llwyfannau mwyaf addas yn ogystal ag adolygu a dadansoddi eu cronfa cwsmeriaid ar-lein ac all-lein. Rydym yn bwriadu eich helpu i sefydlu amcanion o ran cyfryngau cymdeithasol, dangosyddion perfformiad allweddol a datblygu cynllun cynnwys ar gyfer y chwe mis nesaf gan gynnig awgrymiadau ymarferol i godi proffil eich busnes.

“Roedd y cwrs yn fuddiol iawn ac mae wedi rhoi hwb i mi hyrwyddo fy anghenion busnes. Byddaf yn ei argymell i bawb!
Cafodd y cwrs ei gyflwyno a'i egluro'n dda iawn ac roedd yn hawdd iawn cysylltu'r cynnwys gyda fy anghenion busnes. Tynnodd sylw at feysydd y dylwn ganolbwyntio arnynt ac mae wedi rhoi llwybr clir i mi ei ddilyn yn y dyfodol o ran y cyfryngau cymdeithasol. Rwyf wedi cyfarfod â phobl arbennig ar y cwrs ac mae’n ffordd dda o rwydweithio gyda busnesau lleol eraill.”

Anni Nurminen, Sŵ Môr Môn

Pryd?

Bydd y cyrsiau'n cael eu cynnal ar-lein yn dechrau ym mis Ebrill - dysgu cyfunol dros gyfnod o bedair wythnos - hanner diwrnod yr wythnos.

Ebrill 27 , Mai 4, 11 and 18

Mae hyn yn gyfle gwych i ddatblygu eich sgiliau ym maes cyfryngau cymdeithasol a marchnata ac i feithrin perthnasau gyda pherchnogion busnes eraill yng Ngogledd Cymru.

I bwy mae'r cwrs yn addas?

Pa un a ydych yn berchen ar fusnes bach neu'n weithiwr sydd â diddordeb ym maes cyfryngau cymdeithasol a marchnata - bydd cynnwys y cwrs yn ddiddorol, yn berthnasol ac yn ddefnyddiol i'ch busnes. Bydd y cwrs hwn yn rhoi sgiliau i chi ym maes cyfryngau cymdeithasol a marchnata ac yn sicrhau bod eich busnes yn parhau i fod yn berthnasol ac yn gyfoes.

"Un o brif gryfderau’r cwrs yw'r cyfranogwyr. Mae pawb yn dod â syniadau newydd ac yn cynnig cyfle i rwydweithio a rhannu arferion gorau. Ein nod yw sicrhau bod pob sesiwn yn rhyngweithiol".

Dr Steffan Thomas, Dirprwy Gyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu yng Ngholeg y Celfyddydau a'r Dyniaethau ym Mhrifysgol Bangor.

Mae'r sesiynau AM DDIM hyn yn agored i bobl gyflogedig, hunangyflogedig neu rai ar Ffyrlo yng Ngogledd Orllewin Cymru - yn ddibynnol ar feini prawf cymhwyso.

Beth nesaf?

Cliciwch yma i mynegi eich diddordeb! Byddwn yn cysylltu â chi i gadarnhau eich bod yn bodloni'r meini prawf cymhwyso ac i gwblhau eich cofrestriad.

* Hyd at 100% o gymorth ariannol LLAWN, mae hyn yn ddibynnol ar derfyn ariannol €200,000 o arian de-minimus dros 3 blynedd.

* I allu manteisio ar y cyfle hwn, rhaid i chi fod yn byw neu'n gweithio yng Ngogledd Orllewin Cymru a gallu dangos copi o'ch pasbort/trwydded yrru, slip cyflog a chopi o'ch cymhwyster uchaf - lefel 2 neu uwch, am y ffurflenni cofrestru llawn.

* Cyflwynir y cwrs yn Saesneg yn bennaf. Er hyn, bydd Steffan yn croesawu cwestiynau yn y Gymraeg a bydd modd cyflwyno aseiniadau yn y Gymraeg. Yn ogystal, bydd modd gofyn am unrhyw nodiadau yn y Gymraeg .

*Gall y dyddiadau newid.

..............................................................................................................

Social Media now makes up a hugely valuable element of your business’ profile and can often operate as the shop window that your consumers first encounter. This course will support you to :

  • Understand what your customer wants and how to deliver that through content.
  • Develop strategies to utilise Social Media as a tool to support support your business, brand and marketing objectives.
  • Explore what social media is, what the platforms do and how they work.
  • Embrace the technical elements, such as algorithms, metrics and how news feeds flow.

By the end of the course participants should be able to identify the most suitable platforms, as well as review and analyse their online and offline customer base. We intend to help you to establish social media objectives, KPI’s and develop a content plan for the next six months, leaving you with practical tips to increase brand awareness & lead generation.

"I found the course hugely beneficial and it has given me a new energy to promote my business needs. Would recommend to everyone!  
The course has explained and delivered clearly and could be easily related to what my business needs. It highlighted areas that I need to focus on and it’s given me a very clear path for the future in social media. I met some fantastic people on the course and was great to network with other businesses locally".
Anni Nurminen, Anglesey Sea Zoo

When is the course?

The course will start online in April, will be a mix of blended learning and run over four weeks , for up to 1/2 a day each week.

April 27 , May 4, 11 and 18

This is a great opportunity to develop your social media marketing skills and to build lasting relationships with other business owners from around North Wales.

Who is the course for?

Whether you are a small business owner or an employee interested in social media marketing, you’ll find the content useful, relevant and immediately applicable to your business. This course will provide the social and digital marketing skills to help you to stay current and relevant in a fast paced world.

"One of the greatest strengths of this course is the participants. Each cohort brings a new set of ideas and a new opportunity to network and share best practice. We aim to keep each session interactive".
Dr Steffan Thomas, Deputy Director of Teaching and Learning at the College of Arts and Humanities at Bangor University.

These FREE sessions are open to anyone employed, self employed or on Furlough in North West Wales, subject to eligibility criteria*.

What Next?

To register your interest on this course, book by Eventbrite. We will be contact with you to confirm eligibility criteria has been met and complete enrolment.

* Up to 100% FULL funding for course, subject to not exceeding a de-minimus ceiling of 200,000 euros over 3 years.

*To be able to take advantage of this opportunity, you must live or work in North West Wales and be able to provide a copy of your passport/driving license, a payslip and a copy of your highest qualification at level 2 or above for full registration and enrolment forms.

*The course will be primarily delivered in English, although Steffan welcomes questions through the medium of Welsh and assignments may also be submitted in Welsh and any notes can be provided in Welsh upon request.

*Dates may be subject to change.

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved