Šola meditacije Tonyja Samare (SSOM) • Samara School Of Meditation
€63.04
Šola meditacije Tonyja Samare (SSOM) • Samara School Of Meditation

Šola meditacije Tonyja Samare (SSOM) • Samara School Of Meditation

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ljubljana

Ljubljana

Slovenia

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Šola meditacije Tonyja Samare (SSOM) http://www.tonysamara.com/slovensko/program/ssom-programme-si/


About The Samara School of Meditation - SSOM http://www.tonysamara.com/english/programme/ssom-programme/


* Scroll down for English *


Šola meditacije Tonyja Samare


Šola meditacije Tonyja Samare je edinstven program, ki ljudem omogoča redno delo in sodelovanje s Tonyjem.


Namen programa SSOM je realizirati evolucijo človeške zavesti; Tony verjame, da lahko to dosežemo s pomočjo meditacije in drugih preprostih vaj.


Tony bo ob vsakem srečanju na neposreden, preprost in vsem razumljiv način razložil, kako lahko vsak posameznik ponotranji globlje sprejemanje, mir in radost v svojem vsakdanjem življenju ter:


  • govoril o številnih temah kot so zdravje, hrana, odnosi, delo, karma, sveta spolnost, luna, zemeljske spremembe in mnogih drugih aspektih, ki so del našega vsakdana;
  • energetsko podpiral in pomagal udeležencem pri izkustvu višjega jaza;
  • priskrbel razstrupljevalne napitke, ki telesu pomagajo pri transformaciji (Tony v svojih številnih programih razlaga, da je telo naš tempelj ter da nam hrana, ki jo zaužijemo, pomaga ustvariti trdne temelje, ki omogočajo, da se izvede notranje delo in transformacija.);
  • onkraj besed predal veliko modrosti.


Nauki govorijo o tem, da se prava duhovnost kaže v vsakem trenutku življenja. Na tak način povečujemo svetlobo na svetu.


Na prvi pogled se morda delo zdi preprosto in brez dejanske vrednosti, vendar je pomembno, da dojamemo, da duhovnost ni mentalni koncept niti ne gre za učenje lekcij, pač pa gre za razumevanje iz prave globine posameznika, kjer je vse eno; to pa tudi dejansko pomeni biti plemenit človek. Ko enkrat to dojamemo, je pomembno, da v tem prostoru tudi ostanemo in ne dovolimo, da bi nas potegnilo nazaj v materialni svet; zato je tu učitelj, ki nam lahko pomaga tako z besedami kot tudi na drugih nivojih.


Razlika med ljudmi, ki jih življenjski izzivi ne iztirijo in tistimi, ki jim to ne uspeva je, da tisti, ki jih različno dogajanje ne omaja, poznajo in razumejo globino osredotočenosti v znanju.

Znanje niso le besede in intelektualno znanje. Znanje je izkušnja, ki dovoljuje globoko vedenje, ki ga človeški um pogosto ne more razumeti, saj gre za neposredno povezanost s srčno inteligenco.

To znanje dovoljuje mir duha.


Programi se odvijajo redno, v Ljubljani. Gre za globoko duhovno delo in resnično spodbudo ljudem, ki čutijo, da so se pripravljeni predati najvišjim aspektom sebe ter da so v praktičnem smislu pripravljeni na delo in zadovoljstvo prisotnosti v šoli meditacije, saj to omogoča globoko preobrazbo, da smo tako v energetskem kot praktičnem smislu.


Po nekaj mesecih intenzivnega duhovnega dela, udeleženci opažajo velike spremembe v načinu bivanja in delovanja.


Program poteka v Ljubljani, na lahko dostopni lokaciji z javnim potniškim prevozom ali z osebnim avtomobilom. Pred stavbo se nahaja tudi veliko število brezplačnih parkirišč.

Prispevek za srečanje je 60 Eur* in se plača v gotovini na registraciji ali pa predhodno na TRR podjetja, pri čemer je potrebno s seboj prinesti potrdilo o plačilu.

Veselimo se vaših prijav na elektronskem naslovu slovenija@tonysamara.org.

ekipa Tonyja Samare

*V primeru, da si celotnega prispevka trenutno ne morete privoščiti, vendar si dela s Tonyjem Samaro srčno želite, nam pišite.


* English *


SSOM is a unique programme where people can work with Tony Samara on a regular basis.


The intention of the SSOM programme is to realise the evolution of human consciousness, which Tony believes we can do using meditation and other simple practices.


In a direct and simple way that everyone can understand, Tony, at each event, will explain how each individual can practically integrate greater acceptance, peace and joy into their daily lives.


Tony will:


— Share knowledge of everything with everyone;

— Work energetically and help students experience their higher selves;

— Speak about many themes such as health, food, relationships, work, karma, sacred sexuality, the moon, earth changes and many aspects that one has to deal with on a regular basis;

— Provide detoxes to help everyone’s bodies with the transformation (Tony explains in his many programmes that the body is our temple and that the food we eat helps us to create a strong foundation that allows inner work and transformation to take place.);

— Transmit much of the wisdom beyond words;


The learnings are about being truly spiritual in every moment of everyday life and bringing more light into the world.


On the surface, sometimes the work may seem simple and of no real use, but what is interesting to realise that spirituality is not a mental concept nor is it about learning lessons, it is about understanding from your real depth, where all is one, what being a Noble human being Truly means. Once this has been understood, the work is to stay in this space, to not fall back into the mundane and for this one may need a teacher who can help not only by words but on many other levels.


The difference between people who are unmoved by life’s challenges and those who are moved is that people who are unmoved know and understand the depth of being centred in knowledge.


Knowledge is beyond just words or mere intellectual knowledge but rather an experience that allows a deep knowing that the human mind often cannot comprehend as it is a direct connection to heart intelligence.


This knowledge allows for peace of mind.


The programmes take place in Ljubljana on a regular basis. It is a deep spiritual work and truly inspiring to people who feel they are ready to commit to the highest aspects of themselves and in a practical sense to the work and joy of being present to the school of meditation as this allows for the deep transformation to become actual both in an energetic and practical way.


After a year of deep regular monthly work, a lot of people have already seen huge change in how they are and function.


For more information about this unique program, Samara School of Meditation, write to !

Share with friends

Date and Time

Location

Ljubljana

Ljubljana

Slovenia

View Map

Save This Event

Event Saved