£30

Solving Problems with Planning Online

Actions and Detail Panel

£30

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
This new interactive course will walk you through a range of planning problems and how you can solve them by using the internet.

About this Event

** Please note, this training will be delivered in the medium of English

Everything is online these days.

Planning has been moving online for more than ten years and COVID-19 has made this move even faster.

The problem is, there is so much information on planning out there, where do you start?

This new interactive course will walk you through a range of planning problems and how you can solve them by using the internet:

• How can we find out more information about planning applications and planning policy?

• How can we respond to them?

• Where can we get guidance on specific planning questions?

• How can we go about engaging our communities online?

In the course, we will explore and demonstrate some really useful online tools you can use to answer all of these questions, including:

• Welsh Government and County Council websites.

• The Planning Aid Wales website and online training portal, the Planning Portal and Place Plans website.

• Online resources such as Landmap, NRW Flood maps, CADW historic maps data that you can use in responding to planning applications.

• Community engagement tools – an overview of using social media and other online resources that allow community participation.

• An overview of how the planning inspectorate is moving online with hearings.

*If you would prefer an invoice and pay by cheque/BACS, please email kay@planningaidwales.org.uk or on 02920 625009

** Sylwch, bydd yr hyfforddiant hwn yn cael ei ddarparu trwy gyfrwng Saesneg

Y dyddiau hyn mae popeth ar-lein.

Mae Cynllunio wedi bod yn symud tuag at fod ar-lein ers mwy na deng mlynedd ac mae COVID-19 wedi achosi hyn i ddigwydd yn fwy cyflym.

Y broblem yw, gan fod cymaint o wybodaeth am gynllunio o gwmpas, ble ydych chi’n dechrau?

Bydd y cwrs rhyngweithiol newydd hwn yn eich tywys trwy amrywiaeth o broblemau cynllunio a sut y gallwch eu datrys trwy ddefnyddio’r rhyngrwyd:

• Sut allwn ni ddarganfod mwy am geisiadau cynllunio a pholisi cynllunio?

• Sut allwn ni ymateb iddyn nhw?

• O ble gawn ni ganllawiau ar gwestiynau penodol ar gynllunio?

• Sut allwn ni ymgysylltu â’n cymunedau ar-lein?

Yn y cwrs byddwn yn archwilio ac arddangos offer ar-lein defnyddiol iawn y gallwch eu defnyddio i ateb yr holl gwestiynau hyn, yn cynnwys:

• Gwefannau Llywodraeth Cymru a Chynghorau Sir.

• Gwefan Cymorth Cynllunio Cymru a phorth hyfforddi ar-lein, y Porth Cynllunio a gwefan Cynllunio Cynefin.

• Adnoddau ar-lein megis Landmap, mapiau llifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru, data mapiau hanesyddol CADW y gallwch eu defnyddio wrth ymateb i geisiadau cynllunio.

• Offer ymgysylltu â chymunedau – trosolwg o ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol ac adnoddau ar-lein eraill sy’n galluogi cyfranogaeth y gymuned.

• Trosolwg o sut mae’r Arolygiaeth gynllunio yn symud ar-lein i gynnal gwrandawiadau.

* Os byddai'n well gennych anfoneb a thalu gyda siec / BACS, e-bostiwch kay@planningaidwales.org.uk neu ar 02920 625009


		Solving Problems with Planning Online image
Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved