Sold Out

South East Wales Communities Network - The beginnings of

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Bridges Centre

Drybridge House

Wonastow Road

Monmouth

NP25 5AS

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Cymraeg isod

There are loads of people using their time to make a positive difference to people and their communities across South East Wales, each trying out some really interesting ideas, from small and simple to big and bold. They might be running a community project like a garden or hall or about reducing waste, holding a Big Lunch on their street for their neighbours, helping out at community events or anything in between!

It might not always feel like an easy thing to do - there are never enough hours in the day, never enough people to help and not always people who 'get' what you do or why you do it. But none of this outweighs your passion and none of this gets in the way of the difference it makes to people and how joyous that makes you feel!

This free event is about people from across Monmouthshire, Torfaen, Newport, Blaenau Gwent and Caerphilly coming together to share your experiences with others, talk about the challenges and the celebrations, discuss new ideas and come away feeling energised with fresh perspectives and supportive connections locally to you.

Come and join us in building a network of community minded people that can meet together regularly across the region.

Light snacks and drinks will be provided.

If accessibility or transportation costs could be a barrier for you then please get in touch. Although we run our work on a small budget we will do what we can to support you to connect with each other.


Mae llawer o bobl yn defnyddio'u hamser i wneud gwahaniaeth positif i bobl a'u cymunedau ar draws De Ddwyrain Cymru, pob un yn trio syniadau diddorol, o fach a syml i fawr a dewr. Efallai byddant yn rhedeg prosiect cymunedol fel gardd, neuadd, i leihau gwastraff, cynnal Cinio Mawr ar eu stryd i'w cymdogion, helpu mewn digwyddiadau cymunedol neu unrhyw beth rhyngddynt!

Nid ydy trwy’r amser yn teimlo fel peth hawdd i'w wneud - nid oes byth ddigon o oriau yn y dydd, byth ddigon o bobl i helpu, ac weithiau mae'n anodd darganfod y bobl sy'n deall yr hyn rydych chi'n ei wneud. Ond nid yw'r rhain yn gorbwyso'ch angerdd ac nid yw'r rhain yn effeithio'r gwahaniaeth rydych yn wneud i bobl a pha mor falch mae'n wneud i chi teimlo!

Mae'r digwyddiad am ddim yma yn gyfle ar gyfer pobl o Sir Fynwy, Torfaen, Casnewydd, Blaenau Gwent a Chaerffili i ddod at ei gilydd i rannu profiadau gydag eraill, siarad am yr heriau a'r dathliadau, trafod syniadau newydd a dod i ffwrdd yn teimlo'n llawn egni, gyda safbwyntiau newydd a chysylltiadau cefnogol yn lleol i chi.

Dewch i ymuno â ni i adeiladu rhwydwaith o bobl sydd â meddylfryd cymunedol a all gyfarfod â'i gilydd yn rheolaidd ar draws y rhanbarth.

Darperir byrbrydau ysgafn a diodydd.

Os gall hygyrchedd neu gostau cludiant fod yn rhwystr i chi, cysylltwch â ni. Er ein bod yn rhedeg ein gwaith ar gyllideb fach, byddwn yn gwneud yr hyn y gallwn i'ch cefnogi chi i gysylltu â'ch gilydd.

Share with friends

Date and Time

Location

Bridges Centre

Drybridge House

Wonastow Road

Monmouth

NP25 5AS

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved