Free

South East Wales Participation Network / Rhwydwaith Cyfranogaeth De Dwyrain...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Caerphilly Miners Centre

1 Beech Tree View

Caerphilly

CF83 1DX

United Kingdom

View Map

Event description

Description

(English below / Saesneg isod)

Technoleg Llawr Agored

Ni fydd agenda ffurfiol gan y rhwydweithiau cyfranogi rhanbarthol ym mis Mai y tu hwnt i thema gyffredinol ymgysylltu â’r cyhoedd a rhannu grym. Fe fydd y rhwydwaith yn ddigwyddiad Technoleg Llawr Agored. Fe fydd gan bob cyfranogwr unigol yr opsiwn i drefnu a hwyluso ei sesiwn grŵp ei hun, yn seiliedig ar bwnc, pwynt trafod neu dechneg gyfranogol o’ch dewis ac os ydych yn dewis gwneud hyn, annog cyfranogwyr eraill i ymuno â’ch sesiwn. Fe fydd cyfranogwyr hefyd yn gallu dewis ymuno â sesiynau grŵp eraill, fel y penderfynir gan y cyfranogwyr eraill

Nod y digwyddiad yw cael grŵp sy’n hunan-drefnu ac yn gosod ei agenda ei hun ar y cyd.

Mae'r rhwydweithiau cyfranogaeth ranbarthol yma yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd yn gweithio ym maes cyfranogaeth ac ymgysylltiad cyhoeddus.

Mae'r rhai sy'n mynychu yn dod o fudiadau amrywiol yn y sector cyhoeddus a'r trydydd sector sy'n ffocysu ar sawl mater gwahanol. Mae'r digwyddiadau yn addas ar gyfer unrhyw un o unrhyw lefel o fewn mudiad sydd gyda diddordeb mewn gwaith cyfranogol ymarferol, gan gynnwys swyddogion ymgynghori, ymddiriedolwyr, gwirfoddolwyr, swyddogion datblygu a rheolwyr.

Mae'r rhwydweithiau ymarferwyr yma yn weithdai bywiog a chyfranogol sydd yn darparu cyfle i gymheiriaid i rannu, cefnogi ac ymgysylltu â'i gilydd.

Maent yn darparu cyfle amhrisiadwy i:

 • Cwrdd ag ymarferwyr eraill yn eich ardal

 • Rhannu ymarfer da

 • Rhannu syniadau

 • Datrys problemau

 • Datblygu sgiliau cyfranogol

 • Ennill sgiliau newydd

Mynediad am ddim

Os ydych yn canslo bythefnos cyn y digwyddiad neu ddim yn bresennol ar y diwrnod ar ôl cadw lle, codir £20 o ffi arnoch. Gallwch anfon rhywun arall i’r digwyddiad yn eich lle os ydych yn gweld ar y munud olaf na allwch ddod.

________________________________________________________________________________________

Open Space Technology

The regional participation networks in May will start with no formal agenda beyond the general theme of public engagement and shared power. The network will be an Open Space Technology event. Each individual participant will have the option to organise and facilitate their own breakout session, based around a topic, discussion point or participatory technique of your choice and if you choose to do so, encourage other participants to join your session. Participants will also have the choice to join other breakout sessions, as determined by the other participants.

The aim of the event is to have a self-organised group who have collectively set their own agenda.

These regional participation networks are suitable for anyone working in the field of participation and citizen engagement.

Attendees come from a range of different organisations in the public and third sector that focus on a variety of issues. The events are suitable for anyone from any level within an organisation that has an interest in practical participatory work, including consultation officers, trustees, volunteers, development workers and managers.

These practitioner networks are lively, participatory workshops which provide an opportunity for peers to engage, share and support each other.

They provide an invaluable opportunity to:

 • Meet other practitioners in your area

 • Share good practice

 • Share ideas

 • Problem solve

 • Develop participatory skills

 • Acquire new skills

Free to attend

If you cancel 2 weeks before the event or fail to attend then a £20 cancellation fee will apply. You can send another participant to attend in your place if you find yourself unable to attend at short notice.

Share with friends

Date and Time

Location

Caerphilly Miners Centre

1 Beech Tree View

Caerphilly

CF83 1DX

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved