South Riverside  Community Development Centre & Believe Project

South Riverside Community Development Centre & Believe Project

Actions and Detail Panel

Cancelled

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
South Riverside Community Development Centre (SRCDC) & Believe Project

About this event

Cardiff Hubs & Libraries invite you to the free ‘Community Engagement & Awareness Talk’ in partnership with South Riverside Community Development Centre (SRCDC).

Subject of the talk this month is ‘SRCDC & Believe Project’ which aims to create a better understanding and raise awareness about its work in the local community.

If you are a BAME woman over the age of 25 and live in Riverside, Canton and Grangetown then this session is for you. Suitable for any individual, organisation or groups interested in knowing about the area, centre, and the project.

Sharon Krause from SRCDC will join us to run the session and take any questions. There will be opportunity to share information and experiences.

This event will be online via Microsoft Teams. You will need to download Teams to your device in advance of the event. A link will be sent to you before the event. By registering for this event you confirm you are happy for us to send you communications relating to this event only via email. Your email address will not be shared or used for any other purpose.

This session will be delivered in English. If you would like to access the event in Welsh, please notify us 2 weeks in advance of the event.

For more information please email libraryevents@cardiff.gov.uk

*********

Canolfan Datblygu Cymunedol De Glan-yr-afon (SRCDC) a’r Prosiect Believe

Mae Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd yn eich gwahodd i’r ‘Sgwrs Ymgysylltu ac Ymwybyddiaeth Gymunedol’ am ddim mewn partneriaeth â Chanolfan Datblygu Cymunedol De Glan-yr-afon. Testun y sgwrs y mis hwn yw 'SRCDC a’r Prosiect Believe' sy'n ceisio creu gwella dealltwriaeth a chodi ymwybyddiaeth o’u gwaith yn y gymuned leol.Ydych chi'n fenyw BAME dros 25 oed ac yn byw yng Nglan-yr-afon, Treganna neu Grangetown? Sesiwn i chi yw hon. Mae’n addas ar gyfer unrhyw unigolyn, sefydliad neu grŵp sydd â diddordeb mewn gwybod am yr ardal, y ganolfan a'r prosiect.

Bydd Sharon Krause o SRCDC yn ymuno â ni i redeg y sesiwn ac ateb unrhyw gwestiynau. Bydd cyfle i rannu gwybodaeth a phrofiadau.

Bydd y digwyddiad hwn ar-lein drwy Microsoft Teams. Bydd angen i chi lawrlwytho Teams i'ch dyfais cyn y digwyddiad. Bydd dolen yn cael ei hanfon atoch cyn y digwyddiad. Drwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, yr ydych yn cadarnhau eich bod yn fodlon inni anfon gohebiaeth atoch mewn perthynas â'r digwyddiad hwn yn unig drwy e-bost. Ni chaiff eich cyfeiriad e-bost ei storio na’i ddefnyddio at unrhyw ddiben arall.

Bydd y sesiwn hon yn cael ei chyflwyno yn Saesneg. Os hoffech weld y digwyddiad yn Gymraeg, rhowch wybod i ni bythefnos cyn y digwyddiad.

I gael mwy o wybodaeth, e-bostiwch digwyddiadaullyfrgell@caerdydd.gov.uk

Date and time

Location

Online event

Save This Event

Event Saved