South Wales Practitioner Workshop: Adopting Together Service - Working toge...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Glamorgan Building

King Edward VII Avenue

Cardiff

CF10 3NS

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Adopting Together Service: Working together to improve the outcomes for children who wait.

It is widely acknowledged that children who are adopted make up some of the most vulnerable children in our society. 90% of children placed for adoption have suffered significant harm whilst living with their birth families and as a result of early trauma the majority placed for adoption have complex needs. The Adopting Together Service emerged from a clearly defined, sector identified, purpose: securing permanence for children who have waited a significant length of time for a family. The numbers of these children waiting has significantly increased in recent years, as has the risk of their remaining in the ‘looked-after’ population.

With an awareness of the additional complexities surrounding children who often wait 12 months or more for a family, this unique and innovative service has been established to offer an individualised placement strategy for children, embedding psychological and therapeutic knowledge throughout. Its key principles are underpinned by early intervention, reducing the possibility of crisis escalation and minimising the risk of adoption disruption. Informed by research from the Wales Cohort Adoption Study, it brings together theoretical knowledge and best practice models from across the UK in to one model. The model is comprised of four distinct components that have early therapeutic intervention at its core.

This workshop is an opportunity for professionals to engage with how the Adopting Together Service has been created and implemented, and discuss its early learning experiences. Having (to date) placed 13 children through the service it will be a chance to hear from those who have actively participated in its first year of delivery. There will be opportunity for you to engage with providers of the service, stakeholders and service users, as well as consider future development of the service, what you consider important for ongoing sustainability and areas for further consideration. We would especially welcome attendance from child care social workers and managers, supervising social workers, Independent Reviewing Officers and Legal Advisors.

Adopting Together is a collaborative service led by St David’s Children Society, provided alongside the Voluntary Adoption Agencies in Wales (Barnardo’s and Adoption UK) and delivered in partnership with a therapeutic provider. It is supported by Welsh Government and the National Adoption Service (NAS) in partnership with the statutory sector and is being independently evaluated by Cardiff University School of Psychology.

***This event is free of charge. Registration is essential. Failure to attend or provide 2 working days’ notice of cancellation will result in a £30 cancellation fee charge to a delegate's employers. This is a blanket policy and will be implemented regardless of circumstances. ExChange will honour a booking should you notify us of someone attending in your place. To successfully register you must include your EMPLOYER'S FULL ADDRESS (your own if self-employed) and your LINE MANAGER’S EMAIL ADDRESS.***Gwasanaeth Mabwysiadu Gyda’n Gilydd Gweithio gyda'n gilydd i wella canlyniadau ar gyfer plant sy’n aros.


Cydnabyddir yn eang bod plant a fabwysiedir ymysg y plant sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas. Mae 90% o blant sydd wedi eu rhoi ar gyfer eu mabwysiadu wedi dioddef niwed sylweddol pan oeddent yn byw gyda’u teuluoedd genedigol, ac o ganlyniad i drawma cynnar, mae’r mwyafrif o’r plant hyn ag anghenion cymhleth. Mae’r gwasanaeth Mabwysiadu Gyda’n Gilydd yn deillio o ddiben amlwg a phenodol at y sector: sicrhau perfformiad ar gyfer plant sydd wedi aros am deulu am gyfnod sylweddol. Mae nifer y plant hyn sy’n aros wedi cynyddu’n sylweddol yn ystod y blynyddoedd diweddar, ac mae perygl iddynt aros yn rhan o’r boblogaeth sy’n derbyn gofal.

Gydag ymwybyddiaeth o’r cymhlethdodau ychwanegol a wynebir gan blant sydd yn aml yn aros 12 mis neu ragor am deulu, sefydlwyd y gwasanaeth unigryw ac arloesol hwn i gynnig strategaeth osod unigol i blant, gan ymgorffori gwybodaeth seicolegol a therapiwtig drwyddo draw. Nodweddir ei brif egwyddorion gan ymyrraeth gynnar, lleihau’r posibilrwydd o waethygu argyfwng, a lleihau’r peryg o darfu ar fabwysiadu. Gan dynnu ar ymchwil gan Astudiaeth Garfan Mabwysiadu Cymru, cyfunir gwybodaeth ddamcaniaethol a’r modelau arfer gorau o’r DU benbaladr mewn un model. Mae’r model yn cynnwys pedair cydran sydd ag ymyrraeth therapiwtig gynnar wrth eu gwraidd.

Mae’r gweithdy hwn yn gyfle i weithwyr proffesiynol ddeall yn well sut y crëwyd y Gwasanaeth Mabwysiadu Gyda’n Gilydd, a sut y’i rhoddir ar waith. Ceir cyfle hefyd i drafod ei brofiadau dysgu cynnar. Ac 13 o blant eisoes wedi bod yn rhan o’r gwasanaeth, bydd hwn yn gyfle i glywed gan y rheiny sydd wedi cymryd rhan weithredol ym mlwyddyn gyntaf ei gyflwyniad. Bydd cyfle ichi ymgysylltu â darparwyr, rhanddeiliaid a defnyddwyr y gwasanaeth, yn ogystal ag ystyried datblygiadau’r gwasanaeth yn y dyfodol, a’r hyn yr ydych yn ystyried ei fod yn bwysig ar gyfer ei gynaliadwyedd, a’r hyn sydd angen rhagor o ystyriaeth. Byddem yn croesawu yn arbennig weithwyr cymdeithasol a rheolwyr gwaith cymdeithasol, gweithwyr cymdeithasol goruchwyliol, Swyddogion Adolygu Annibynnol, ac Ymgynghorwyr Cyfreithiol.

Mae Mabwysiadu Gyda’n Gilydd yn wasanaeth cydweithredol a arweinir gan Gymdeithas Plant Dewi Sant, ac mae wedi ei ddarparu ochr yn ochr ag Asiantaethau Mabwysiadu Gwirfoddol yng Nghymru (Barnardo’s ac Adoption UK) a’i gyflwyno mewn partneriaeth â darparwr therapiwtig. Fe’i cefnogir gan Lywodraeth Cymru a’r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol (NAS) mewn partneriaeth â’r sector statudol, ac fe’i hadolygir yn annibynnol gan Ysgol Seicoleg Prifysgol Caerdydd.

***Mae'r digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim. Mae cofrestru’n hanfodol. Bydd methu dod neu roi rhybudd o ganslo ddau ddiwrnod gwaith ymlaen llaw yn arwain at ffi canslo o £30 i gyflogwyr y cynrychiolydd. Mae hyn yn bolisi cyffredinol, a bydd ar waith ni waeth beth fo’r amgylchiadau. Bydd ExChange yn gwarchod seddi a gedwir os ydych yn rhoi rhybudd i ni y bydd rhywun yn dod yn eich lle. Er mwyn cofrestru’n llwyddiannus, mae’n rhaid i chi gynnwys CYFEIRIAD LLAWN EICH CYFLOGWR (eich enw chi os ydych yn hunangyflogedig) a CHYFEIRIAD EBOST EICH RHEOLWR LLINELL.***

Date and Time

Location

Glamorgan Building

King Edward VII Avenue

Cardiff

CF10 3NS

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved