South West Wales Participation Network / Rhwydwaith Cyfranogaeth Dde Orllewin Cymru
Free
South West Wales Participation Network / Rhwydwaith Cyfranogaeth Dde Orllewin Cymru

South West Wales Participation Network / Rhwydwaith Cyfranogaeth Dde Orllew...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Swansea Scout & Guides

Bryn Rd

Brynmill

Swansea

SA2 0AU

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

How do you ensure that data collected in your engagement work is meaningful?

These network events will be an opportunity for you and your project to share approaches to qualitative data collection and analysis.

Qualitative data collection methods such as focus groups or one-to-one interviews can often provide a greater understanding of real issues than quantitative methods such as surveys or questionnaires.

Thursday 2 February 2017 - Machynlleth
Tuesday 7 February 2017 - Swansea
Thursday 9 February 2017 - Cardiff

These regional participation networks are suitable for anyone working in the field of participation and citizen engagement.

Attendees come from a range of different organisations in the public and third sector that focus on a variety of issues. The events are suitable for anyone from any level within an organisation that has an interest in practical participatory work, including consultation officers, trustees, volunteers, development workers and managers.

These practitioner networks are lively, participatory workshops which provide an opportunity for peers to engage, share and support each other.

They provide an invaluable opportunity to:

 • Meet other practitioners in your area

 • Share good practice

 • Share ideas

 • Problem solve

 • Develop participatory skills

 • Acquire new skills

If there is no existing network in your area we can support you to set one up.

______________

Sut ydych yn sicrhau bod y data a gesglir yn eich gwaith ymgysylltu yn ystyrlon?

Bydd y digwyddiadau rhwydweithio hyn yn gyfle i chi a’ch prosiect rannu dulliau casglu a dadansoddi data ansoddol.

Yn aml gall dulliau casglu data ansoddol megis grwpiau ffocws a chyfweliadau un wrth un roi dealltwriaeth well o faterion go iawn na dulliau meintiol megis arolygon neu holiaduron.

Dydd Iau 2 Chwefror 2017 - Machynlleth
Dydd Mawrth 7 Chwefror 2017 - Abertawe
Dydd Iau 9 Chwefror 2017 - Caerdydd

Mae'r rhwydweithiau cyfranogaeth ranbarthol yma yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd yn gweithio ym maes cyfranogaeth ac ymgysylltiad cyhoeddus.

Mae'r rhai sy'n mynychu yn dod o fudiadau amrywiol yn y sector cyhoeddus a'r trydydd sector sy'n ffocysu ar sawl mater gwahanol. Mae'r digwyddiadau yn addas ar gyfer unrhyw un o unrhyw lefel o fewn mudiad sydd gyda diddordeb mewn gwaith cyfranogol ymarferol, gan gynnwys swyddogion ymgynghori, ymddiriedolwyr, gwirfoddolwyr, swyddogion datblygu a rheolwyr.

Mae'r rhwydweithiau ymarferwyr yma yn weithdai bywiog a chyfranogol sydd yn darparu cyfle i gymheiriaid i rannu, cefnogi ac ymgysylltu â'i gilydd.

Maent yn darparu cyfle amhrisiadwy i:

 • Cwrdd ag ymarferwyr eraill yn eich ardal

 • Rhannu ymarfer da

 • Rhannu syniadau

 • Datrys problemau

 • Datblygu sgiliau cyfranogol

 • Ennill sgiliau newydd

Share with friends

Date and Time

Location

Swansea Scout & Guides

Bryn Rd

Brynmill

Swansea

SA2 0AU

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved