Free

South West Wales Participation Network / Rhwydwaith Cyfranogaeth Dde Orllew...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Neath YMCA

Pen Y Dre Road

Lletty Nedd

Neath

SA11 3HG

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

(English below / Saesneg isod)

Profiadau trawmatig sy’n digwydd cyn i rywun gyrraedd 18 oed ac y mae’n eu cofio drwy gydol ei fywyd yw Profiadau Niweidiol mewn Plentyndod. Dengys ymchwil fod pobl sy’n cael plentyndod gwael a llawn straen yn fwy tebygol o ddatblygu ymddygiad sy’n niweidio eu hiechyd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, yn fwy tebygol o berfformio’n wael yn yr ysgol, yn fwy tebygol o ymwneud â throseddu ac yn y pen draw yn llai tebygol o fod yn aelod cynhyrchiol o gymdeithas.

Mae angen ymgysylltu’n well ac yn fwy ystyrlon er mwyn ymyrryd yn gynnar ac atal profiadau niweidiol mewn plentyndod rhag digwydd i fwy a mwy o bobl. Yn y digwyddiadau rhwydweithio ymarferwyr hyn byddwn yn edrych ar wahanol ddulliau o ymgysylltu’n ystyrlon â chymunedau.

Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei hwyluso yn Saesneg, ond mae croeso i chi gyfrannu at drafodaethau yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Mae’r rhwydweithiau cyfranogaeth ranbarthol yma yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd yn gweithio ym maes cyfranogaeth ac ymgysylltiad cyhoeddus.

Mae’r rhai sy’n mynychu yn dod o fudiadau amrywiol yn y sector cyhoeddus a’r trydydd sector sy’n ffocysu ar sawl mater gwahanol. Mae’r digwyddiadau yn addas ar gyfer unrhyw un o unrhyw lefel o fewn mudiad sydd gyda diddordeb mewn gwaith cyfranogol ymarferol, gan gynnwys swyddogion ymgynghori, ymddiriedolwyr, gwirfoddolwyr, swyddogion datblygu a rheolwyr.

Mae’r rhwydweithiau ymarferwyr yma yn weithdai bywiog a chyfranogol sydd yn darparu cyfle i gymheiriaid i rannu, cefnogi ac ymgysylltu â’i gilydd.

Maent yn darparu cyfle amhrisiadwy i:

 • Cwrdd ag ymarferwyr eraill yn eich ardal

 • Rhannu ymarfer da

 • Rhannu syniadau

 • Datrys problemau

 • Datblygu sgiliau cyfranogol

 • Ennill sgiliau newydd

-------------

Adverse Childhood Experiences (ACEs) are traumatic experiences that occur before the age of 18 and are remembered throughout adulthood. Evidence shows people who experience stressful and poor quality childhoods are more likely to develop health-harming and anti-social behaviours, more likely to perform poorly in school, more likely to be involved in crime and ultimately less likely to be a productive member of society.

Better and more meaningful engagement is needed in order to intervene early and prevent adverse childhood experiences from becoming a reality for more and more people. At these practitioner network events we will explore different methods of meaningful engagement with communities.

This event will be facilitated in English, but you are welcome to contribute to discussions in both Welsh and English.

These regional participation networks are suitable for anyone working in the field of participation and citizen engagement.

Attendees come from a range of different organisations in the public and third sector that focus on a variety of issues. The events are suitable for anyone from any level within an organisation that has an interest in practical participatory work, including consultation officers, trustees, volunteers, development workers and managers.

These practitioner networks are lively, participatory workshops which provide an opportunity for peers to engage, share and support each other.

They provide an invaluable opportunity to:

 • Meet other practitioners in your area

 • Share good practice

 • Share ideas

 • Problem solve

 • Develop participatory skills

 • Acquire new skills

Share with friends

Date and Time

Location

Neath YMCA

Pen Y Dre Road

Lletty Nedd

Neath

SA11 3HG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved