Free

South West Wales Participation Network / Rhwydwaith Cyfranogaeth Dde Orllew...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Carmarthen Library

9 St Peter's St

Carmarthen

SA31 1LN

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

(English below / Saesneg isod)

Y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yw’r cerbydau partneriaeth statudol a sefydlwyd o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Maent wedi bod yn gweithio tuag at osod amcanion Llesiant a chynllun llesiant fel sy’n ofynnol o dan y ddeddf.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus wedi bod wrthi’n brysur yn cysylltu â dinasyddion ynglŷn â’r asesiad llesiant a bellach maent yn gweithio ar amcanion drafft.

Mae’r rhwydweithiau rhanbarthol hyn yn cynnig cyfle i ni gyd ddeall yn well beth mae’r Byrddau hyn yn ei wneud a phwy sy’n rhan ohonynt, yn ogystal â chreu lle i’r rheini sy’n rhan ohonynt ystyried eu harferion ymgysylltu hyd yma a rhannu ag eraill sydd wedi bod yn gwneud y gwaith mewn ardaloedd eraill.

Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei hwyluso yn Saesneg, ond mae croeso i chi gyfrannu at drafodaethau yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Mae’r rhwydweithiau cyfranogaeth ranbarthol yma yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd yn gweithio ym maes cyfranogaeth ac ymgysylltiad cyhoeddus.

Mae’r rhai sy’n mynychu yn dod o fudiadau amrywiol yn y sector cyhoeddus a’r trydydd sector sy’n ffocysu ar sawl mater gwahanol. Mae’r digwyddiadau yn addas ar gyfer unrhyw un o unrhyw lefel o fewn mudiad sydd gyda diddordeb mewn gwaith cyfranogol ymarferol, gan gynnwys swyddogion ymgynghori, ymddiriedolwyr, gwirfoddolwyr, swyddogion datblygu a rheolwyr.

Mae’r rhwydweithiau ymarferwyr yma yn weithdai bywiog a chyfranogol sydd yn darparu cyfle i gymheiriaid i rannu, cefnogi ac ymgysylltu â’i gilydd.

Maent yn darparu cyfle amhrisiadwy i:

 • Cwrdd ag ymarferwyr eraill yn eich ardal

 • Rhannu ymarfer da

 • Rhannu syniadau

 • Datrys problemau

 • Datblygu sgiliau cyfranogol

 • Ennill sgiliau newydd

-------------

Public Service Boards (PSBs) became the statutory partnership vehicles under the Wellbeing of Future Generations Act and have been working towards setting Wellbeing objectives and a wellbeing plan as required under the act.

Over the last year, PSB’s have been busily engaging with citizens on the wellbeing assessment and are now engaging on draft objectives.

These regional networks offer an opportunity for us all to better understand what the PSB does and who is involved, as well as creating a space for those involved to reflect on their engagement practice so far and to share with others who have been involved in other areas.

This event will be facilitated in English, but you are welcome to contribute to discussions in both Welsh and English.

These regional participation networks are suitable for anyone working in the field of participation and citizen engagement.

Attendees come from a range of different organisations in the public and third sector that focus on a variety of issues. The events are suitable for anyone from any level within an organisation that has an interest in practical participatory work, including consultation officers, trustees, volunteers, development workers and managers.

These practitioner networks are lively, participatory workshops which provide an opportunity for peers to engage, share and support each other.

They provide an invaluable opportunity to:

 • Meet other practitioners in your area

 • Share good practice

 • Share ideas

 • Problem solve

 • Develop participatory skills

 • Acquire new skills

Share with friends

Date and Time

Location

Carmarthen Library

9 St Peter's St

Carmarthen

SA31 1LN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved