Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Focus Carmarthen Enterprise Hub

Canolfan S4C Yr Egin

College Road

Carmarthen

SA31 3EQ

United Kingdom

View Map

Event description
Noson yng nghwmni Alana Spencer, Enillydd yr Apprentice 2016 | An Evening with Alana Spencer, Winner of the Apprentice 2016

About this Event

This event will be delivered in English. Welsh documents are available upon request.

Mae’r digwyddiad yma yn cael ei gyflwyno'n Saesneg. Mae yna ddogfennau Gymraeg ar gael os oes angen.

(Scroll down for English)

**********

Ymunwch â ni yn Hwb Menter Caerfyrddin wrth i ni groesawu Alana Spencer, enillydd The Apprentice BBC 2016 yn ein Cynhadledd Hau'r Hadau ar gyfer Llwyddo

Rydym ar bigau'r drain i glywed am daith fusnes ysbrydoledig Alana yn ogystal â'r siaradwyr gwadd eraill. Mae Alana wedi cyflawni llwyddiant arbennig yn y sector bwyd a diod yng Nghymru, ac ar hyn o bryd mae'n rhedeg ei busnes llewrychus Ridiculously Rich by Alana.

Mae ein cynhadledd wedi ei chynllunio i'n helpu ni i archwilio entrepreneuriaeth ac arloesedd yng Nghymru. Ar y noson, byddwch yn cael cyfle i ofyn cwestiynau i Alana a'r gwesteion.

Ar ddiwedd y noson bydd brownis Alana yn cael eu gweini gyda choffi!

Ar gyfer pwy mae'r gweithdy yma?

Mae'r gynhadledd am ddim ac ar agor i bawb. Os ydych yn rhedeg busnes, menter fach, efo syniad am fusnes neu eisiau rhwydweithio gyda'r gymuned leol, dewch i fwynhau ac ennill ysbrydoliaeth yn y gynhadledd.

Mae croeso i bawb.

Cefndir Alana

Cychwynnodd Alana ei gyrfa fel siocledwraig hunan addysgedig yn 16 oed yng nghegin wledig fechan ei theulu yng Ngorllewin Cymru, ac o hyn esblygodd Ridiculously Rich by Alana, busnes cacennau moethus wedi eu gwneud â llaw. Gyda Siopau Delicatessen a Gwyliau Bwyd ar draws y wlad yn mwynhau ei chacennau hambwrdd, aeth Alana ymlaen i ennill BBC Apprentice 2016. Ers hynny mae Alana wedi adeiladu tîm gyda dros 50 o Lysgenhadon Brand yn gwerthu ei chacennau moethus wedi eu gwneud â llaw mewn Gwyliau Bwyd a sioeau, mae hi wedi lansio amrywiaeth moethus o fyrbrydau (Grab & Go Bars), ac yn ddiweddar mae wedi gweld cynydd yn y gofyn gan siopau cyfleustra ac adwerthwyr annibynnol yn dilyn lansiad ei Hunedau Hunanwasanaeth Masnachol. Mis yma mae Alana yn agor ei becws ei hun yn Aberystwyth, ei thref enedigol, er mwyn ehangu Ridiculously Rich.

Bydd lluniaeth ysgafn ar gael.

Archebwch eich lle heddiw!

Gwybodaeth ychwanegol:

  • 5.00yh - Cyrraedd a lluniaeth Lluniaeth yn Y Gegin
  • 6.00yh - Alana Spencer a siaradwyr gwadd
  • 7.30yh- Brownis gan Alana a rhwydweithio
  • 8.15yh- Cau

________________________________________________________

Join us at the Carmarthen Enterprise Hub as we welcome Alana Spencer, winner of BBC’s The Apprentice 2016 at our Sowing the Seeds of Success Conference.

We can’t wait to hear about Alana’s inspirational business journey along with other guest speakers. Alana has achieved great success in the Welsh food and drink sector and currently runs her prosperous business Ridiculously Rich by Alana.

Our evening conference is designed to help us all explore entrepreneurship and innovation in Wales. You will have the opportunity on the night to ask Alana and guests questions.

Alana’s brownies will be served with coffee at the end too!

Who is this workshop for?

This conference is open to all and free of charge. If you run a business, a side hustle, have a business idea or simply want to network with the local community, then come along, enjoy and be inspired.

Everyone is welcome.

About Alana

Beginning as a self-taught chocolatier at the young age of 16 in her parents small country kitchen in West Wales, the luxury handmade cake business now known as Ridiculously Rich by Alana was born. With Delicatessens and Food Festivals nationwide loving her delicious tray bakes, Alana went on to win the BBC Apprentice 2016.

Since then Alana has grown a team of over 50 Brand Ambassadors, selling her luxury handmade cakes at Food Festivals and shows, launched a range of luxury Grab & Go Bars, and most recently seen a rise in demand from convenience stores and independent retailers following from the launch of her new Self-Serve Retail Units. This month, Alana is set to be opening her very own bakery in her home town of Aberystwyth to expand the Ridiculously Rich range.

Light refreshments will be available.

Book your place today!

Additional information:

  • 5.00pm - Arrival and refreshments at Yr Gegin
  • 6.00pm - Alana Spencer & Guest Speakers
  • 7.30pm - Brownies by Alana & Networking
  • 8.15pm - Close

Mae Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin wedi cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth o Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop

Mae'r digwyddiadau a ddarperir neu a gynhelir gan raglen Hybiau Menter Ffocws Llywodraeth Cymru am ddim ac yn agored i bobl o bob oedran, ond rhaid archebu lle ymlaen llaw. Mae'r niferoedd yn brin a disgwyliwn alw mawr am lefydd, felly archebwch yn gynnar i ddiogelu'ch lle.

Focus Carmarthen Enterprise Hub funded by the Welsh Government with the support of the European Regional Development Fund.

Events delivered or hosted by the Focus Enterprise Hubs programme for the Welsh Government are free and open to all ages but must be booked in advance. Please be advised that numbers are limited and we expect high demand for places, so book early to secure your place.

Share with friends

Date and Time

Location

Focus Carmarthen Enterprise Hub

Canolfan S4C Yr Egin

College Road

Carmarthen

SA31 3EQ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved