Sparc Workforce Training

Sparc Workforce Training

Actions and Detail Panel

Sales Ended

  Location

  Online event

  Sparc Sex and Relationships Training for Learning Disability Workforce

  About this event

  Mae Cwmni Addysg Rhyw - Sex Education Company wedi cael eu comisiynu gan Gronfa Gofal Integredig Conwy a Sir Ddinbych i gynnal ein diwrnod hyfforddiant poblogaidd Sparc i’r Gweithlu.

  Mae’r hyfforddiant hwn yn cael ei ariannu ar gyfer staff Sir Conwy a Sir Ddinbych sy’n rhoi cymorth i unigolion neu grwpiau ag anableddau dysgu. Cwrs undydd o hyfforddiant yw hwn, ac mae’r ddau ddiwrnod sy’n cael eu cynnig yr un fath, felly dim ar un un ohonynt fydd angen ichi archebu lle.

  Nod y diwrnod hwn o hyfforddiant rhagorol yw rhoi mwy o hyder wrth gefnogi hawliau a chyfleoedd i oedolion ag anableddau dysgu a/neu awtistiaeth i gael cyfeillgarwch hapus ac iach, perthnasoedd rhamantus a rhyw.

  Mae’r gweithdy’n rhad ac am ddim i ymarferwyr yn Sir Conwy a Sir Ddinbych yn unig.

  Rydym yn estyn gwahoddiad i gynrychiolwyr brwdfrydig o weithleoedd ar draws Sir Conwy a Sir Ddinbych i gymryd rhan yn ystod y diwrnod hwn sy’n canolbwyntio ar archwilio a chael gwared o’r rhwystrau sy’n wynebu oedolion ag anableddau dysgu ac awtistiaeth wrth iddynt lunio a chynnal cyfeillgarwch positif a pherthnasoedd rhamantus.

  Yn ystod y diwrnod bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn cael cyfle i

  Archwilio manteision cyfeillgarwch, perthnasoedd a rhyw iach a bodlon

  Canfod yr elfennau sy’n rhwystro’r uchod, ac sy’n codi o ganlyniad i strwythur cymdeithasol ehangach a sefyllfaoedd o fewn y gweithle

  Ystyried y gyfraith a’r ddeddfwriaeth sy’n amlinellu hawliau’r unigolyn i berthnasoedd a bywyd preifat

  Archwilio ymarfer gorau wrth hwyluso a chefnogi perthnasoedd a chyfeillgarwch

  Cael cyfle i archwilio polisi Rhyw a Pherthnasoedd yr awdurdodau lleol ac ystyried sut mae hwn yn effeithio ar eu harferion gweithio.

  Sylwer: I’r rhai a fyddai’n well ganddynt hyfforddiant wyneb yn wyneb, bydd un diwrnod yn cael ei gynnig wyneb yn wyneb (yn ddibynnol ar gyfyngiadau ac amser) ar 28 Chwefror 2022. Lleoliad i’w gadarnhau. Cysylltwch os dymunwch gael gwybod beth fydd y dyddiad.

  Telerau ac amodau:

  Er bod y cwrs hwn yn rhad ac am ddim byddwn yn codi ffi weinyddol os bydd lleoedd yn cael eu canslo’n hwyr, fel a ganlyn: Peidio â rhoi gwybod na fyddwch yn mynychu- £50, Llai na 48 awr o rybudd na fyddwch yn mynychu £30, Llai na 1 wythnos o rybudd na fyddwch yn mynychu £25. Drwy gofrestru ar y cwrs byddwch yn cytuno â’r costau hyn am ganslo hwyr neu beidio â mynychu.

  Cwmni Addysg Rhyw - Sex Education Company have been commissioned by Conwy and Denbighshire Integrated Care Fund to run our popular Sparc Workforce training day.

  This training is funded for Conwy and Denbighshire staff who provide support to individuals or groups with learning disabilities. This is a one day training course, both days offered are the same, you need only book on one.

  This excellently evaluated training day aims to increase workforce confidence in supporting the rights and opportunities for adults with learning disabilities and or autism to have happy and healthy friendships, romantic relationships and sex.

  This workshop is free of charge for practitioners within Conwy and Denbighshire only.

  We invite enthusiastic representatives from workplaces across Conwy and Denbighshire to join take part in this one day event focused on exploring and removing barriers faced by adults with learning disabilities and autism in forming and maintaining positive friendships and romantic relationships.

  During the course of the day participants will

  Explore the benefits of healthy and fulfilling friendships, relationships and sex

  Identify barriers to the above, presented both by wider societal structure and within their workplace settings

  Consider law and legislation outlining individuals rights to relationships and private life

  Explored best practice in facilitating and supporting relationships and friendships

  Have to opportunity to examine the local authorities Sex and Relationships policy and consider how this impacts on their working practice.

  Please note, that for those who prefer face to face training, there will be one day offered in person (subject to restrictions at the time) on February 28th 2022. Venue tbc, please contact if you wish to be kept informed of this date.

  Terms & conditions:

  Although this course is free of charge we will charge late cancellation administration fees as follows: No notification of non-attendance - £50, less than 48 hours notice of non-attendance £30, Less than 1 weeks notice of non-attendance £25. By registering on the course you agree to these charges on late cancellation or failure to attend.