Free

Spotlight | Gender Equality Research Hub | Childcare Workshop

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Old Library

Trinity Street

Cardiff

CF10 1BH

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Let’s Talk about Childcare!

Childcare continues to be a key issue preventing women from accessing and progressing in employment and as such, remains a focus for policy makers and businesses. There are well-known issues related to cost, availability and accessibility. Steps to improve the provision of free childcare by the Welsh Government have been welcomed but questions remain about the likely impact of this scheme and how best to improve provision for children of all ages.

Spotlight will bring together researchers and policy professionals with an interest in gender equality, public policy and childcare provision to discuss childcare in Wales.

In this workshop, we will discuss:

  • Where are we now? The current picture of childcare provision in Wales
  • Where do we want to be? What does an effective childcare system for Wales need to deliver?
  • How do we get there?

Join us on the 29th March, Thursday to discuss the state of childcare provision in Wales and future of childcare.


Date: 03 April 2018

Venue: Cardiff Old Library

Time: 1.30pm – 4.30pm

Light refreshments will be provided.

Book your place nowGadewch i ni siarad am Ofal Plant!

Mae gofal plant yn parhau i fod yn broblem fawr sy’n atal menywod rhag cael gwaith a chamu ymlaen yn eu gyrfa, felly mae’n parhau i hoelio sylw gwneuthurwyr polisi a busnesau. Mae yna broblemau hysbys yn gysylltiedig â chost, argaeledd a hygyrchedd. Mae camau i wella’r ddarpariaeth gofal plant am ddim gan Lywodraeth Cymru wedi cael eu croesawu ond mae yna gwestiynau o hyd am effaith debygol y cynllun hwn a’r ffordd orau o wella darpariaeth ar gyfer plant o bob oed.

Bydd Spotlight yn dwyn ynghyd ymchwilwyr a gweithwyr polisi proffesiynol sydd â diddordeb mewn cydraddoldeb rhywiol, polisi cyhoeddus a darpariaeth gofal plant i drafod gofal plant yng Nghymru.

Yn y gweithdy hwn, byddwn ni’n trafod:

  • Ble rydym ni nawr? Darlun darpariaeth gofal plant yng Nghymru ar hyn o bryd.
  • Ble rydym ni eisiau bod? Beth sydd angen i system gofal plant effeithiol ar gyfer Cymru ei gyflawni?
  • Sut mae cyrraedd y nod?

Ymunwch â ni ddydd Iau 29 Mawrth i drafod sefyllfa’r ddarpariaeth gofal plant yng Nghymru a dyfodol gofal plant.


Dyddiad: 03 Ebrill 2018

Lleoliad: Yr Hen Lyfrgell, Caerdydd

Amser: 1.30pm – 4.30pm


Bydd lluniaeth ysgafn ar gael.

Archebwch eich lle nawr.

Share with friends

Date and Time

Location

The Old Library

Trinity Street

Cardiff

CF10 1BH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved