Stonewall - Uwchradd/ Secondary
Free
Stonewall - Uwchradd/ Secondary

Stonewall - Uwchradd/ Secondary

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

Conwy Business Centre

Llandudno Junction

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Stonewall

Stonewall yw'r elusen Cymru gyfan sy'n anelu i gael cydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yng Nghymru.
Cynigir hyfforddiant i 1 aelod o staff o bob ysgol yng Ngogledd Cymru.
Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn gosod dyletswydd gyfreithiol ar ysgolion ac awdurdodau lleol i greu man lle gall pobl ifanc fod yn rhan o'u cymunedau, a byw, gweithio a chael bywydau iach a phositif, heb wahaniaethu.
Mae arolygwyr Estyn yn edrych yn benodol ar berfformiad grwpiau penodol o ddisgyblion (rhieni sy'n hoyw / y tybir eu bod yn hoyw) yn ogystal ag ystyried i ba raddau mae disgyblion yn teimlo'n rhydd o gam-drin corfforol neu eiriol yn yr ysgol.
Mae adroddiad Estyn, Gweithredu ar Fwlio yn nodi bod bwlio homoffobaidd yn flaenoriaeth allweddol gan arolygwyr yn eu fframwaith arolygu, er mwyn sicrhau bod ysgolion ac awdurdodau lleol yn gwneud yn siŵr bod plant a phobl ifanc  yn ddiogel rhag cael eu bwlio.
Mae cyrsiau Hyfforddi'r Hyfforddwyr Stonewall Cymru yn darparu arweinwyr bugeiliol, ABCh a gwrth-fwlio gyda'r holl adnoddau a thechnegau sydd eu hangen i hyfforddi staff eraill i fynd i'r afael a bwlio homoffobaidd a dathlu gwahaniaeth mewn ffordd sy'n briodol i oedran; fydd yr hyfforddiant yma yn eich helpu chi i fodloni gofynion fframwaith arolygu Estyn.
Mae ysgolion sy'n cymryd rhan yn dod yn rhan o'r rhaglen Hyrwyddwyr Ysgolion.

***********************************************************************************************************************************

Stonewall

All-Wales charity which aims to achieve legal equality and social justice for LGBT (lesbian, gay, bisexual and trans) people across Wales.
Training is offered for one member of staff from each school.
The Equality Act 2010 places a legal duty on schools and local authorities to create a place where young people can be a part of their communities, live, work and have positive healthy lives, free of discrimination.
The United Nations Convention on Rights of the Child(UNCRC) sets out rights that children and young people have. This includes rights to allow young people to have safe, healthy and happy lives.
Estyn inspectors look especially at the performance of particular groups of pupils in addition to considering the extent to which pupils feel free from physical and verbal abuse in school.
Estyn’s Action on Bullying report highlights that homophobic bullying is a top priority from inspectors in their inspection framework, ensuring that schools and local authorities are ensuring that children and young people are safe from bullying.
Stonewall Cymru’s Train the Trainer courses provide pastoral, PSE and anti-bullying leads with all the tools and techniques needed to train other staff to tackle homophobic bullying, gender stereotypes and celebrate difference in an age-appropriate way; helping you to meet the requirements under the Estyn inspection framework.
Participating schools become part of our School Champions programme.

Share with friends
Date and Time
Location

Conwy Business Centre

Llandudno Junction

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved