£0 – £75.04

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

University of South Wales, Cardiff Campus, The ATRiuM

86-88 Adam Street

Cardiff

CF24 2FN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description

Description

Annual Storytelling Symposium, 3-4 April, 2020

George Ewart Evans Centre for Storytelling,

University of South Wales Atrium Campus

Theme: Storytelling and Mothers
The George Ewart Evans Centre for Storytelling invites you to participate in our annual symposium on the theme of Storytelling and Mothers. The symposium will feature keynote speakers, provocations, Q&A sessions, paper presentations, workshops, and performances.

Speakers:

Keynote: Helen Simpson (Author of; Four Bare Legs in a Bed (1990); Dear George (1995); Hey Yeah Right Get a Life (2000); Constitutional (2005); In-Flight Entertainment (2010); and Cockfosters (2015)).

Others speakers: Laura Godfrey Issacs (Artist, midwife and birth activist); Christine Watkins (Storyteller); Dr Roiyah Saltus (University of South Wales) and Dr Steve Killick (Clinical Psychologist, Trainer and Storyteller).

An evening of stories will be performed by Chwedl - the Women's storytelling network for Wales.
“I have never met a single mother (myself included) who is not far more complex, critical, at odds with the set of clichés she is meant to effortlessly embody, than she is being encouraged – or rather instructed – to think.” Jacqueline Rose writes in her book Mothers: An Essay on Love and Cruelty (2018).

In this symposium we seek to place the mother centre stage, to question who and what a mother is, to allow them to tell their story, to explore their experience and to celebrate diverse maternal narratives beyond the clichés and stereotypes. Telling our own stories as and about mothers, or people who care, allows us to reconfigure our identity and to make sense of the personal and cultural narratives we find ourselves thrust into. Within the realm of stories, mothers are too often only deemed relevant insofar as they propel the main character into action. We are presented with mother figures as either wicked step-mother, benign but desperate caregiver, fairy godmother or abject and compelling ‘other’ from whom we have to psychically disentangle ourselves. In this symposium we instead consider both maternal experience as articulated through a multiplicity of different mother stories and the mother as protagonist.

This symposium is taking place as part of the Performance and the Maternal project, an 18 month research project led by Dr Emily Underwood-Lee (University of South Wales) and Dr Lena Šimić (Edge Hill University) with Georgina Biggs (Research Assistant, USW) supported by the Arts and Humanities Research Council. For more information visit Performance and the Maternal.
2020 Symposium costs

Price structure for paying delegates:

• Independent Artists / Practitioners / Individuals not supported by an instituition: Concession cost

• Academic / Public Attendees: Full cost

• Children and Babies: Free ( apcked lunch can be purchased for children at a cost of £5.50 - please book this when booking your child's ticket)

• Bursaries (see information about how to apply below)


Ticket Type Prices:

• £70/£35 two days

• £35/£17.50 one day

• Free (Children, Babies, Bursaries)

Costs include: attendance, coffee/tea and refreshments and a vegan buffet lunch on both days.
Busaries:

We are delighted to be able to offer five free tickets to Storytelling and Mothers to support attendance by those less able to afford the ticket price. The tickets are offered in exchange for a 1000 word write up about the Storytelling and Mothers symposium, which we may publish on our website. The write up can be a creative response to the themes and discussions at the symposium or a more traditional conference report. If you would like to apply for one of the five free tickets please request an application form from Georgina.Biggs@southwales.ac.uk
Childcare:

  • Children and babies are welcome to attend Storytelling and Mothers but must be accompanied by an adult. Please book a free ticket for all accompanying children and babies

  • A free children’s workshop will be provided for children aged between 5 and 14 and a ticket should be booked in advance.

  • Children under five will need to stay with their adults during the symposium
Symposiwm Adrodd Storïau Blynyddol, 3-4 Ebrill, 2020

Canolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans,

Campws Yr Atriwm, Prifysgol De Cymru

Thema: Adrodd Storïau a Mamau


Mae Canolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans yn eich gwahodd i gymryd rhan yn ein symposiwm blynyddol ar thema Adrodd Storïau a Mamau. Bydd y symposiwm yn cynnwys siaradwyr gwadd, gweithgareddau symbylu syniadau, sesiynau Holi ac Ateb, cyflwyniadau ar bapur, gweithdai a pherfformiadau.

Siaradwyr:

Prif Siaradwr: Helen Simpson (awdur Four Bare Legs in a Bed (1990); Dear George (1995); Hey Yeah Right Get a Life (2000); Constitutional (2005); In-Flight Entertainment (2010); a Cockfosters (2015).

Siaradwyr eraill: Laura Godfrey-Isaacs (Artist, bydwraig ac actifydd geni) Christine Watkins (adroddwraig storïau), Dr Roiyah Saltus (Prifysgol De Cymru) a Dr Steve Killick (Seicolegydd Clinigol, Hyfforddwr ac Adroddwr Storïau).

Bydd noson o storïau yn cael ei pherfformio gan Chwedl, rhwydwaith adrodd storïau Menywod Cymru.“Dydw i erioed wedi cwrdd ag unrhyw fam (a minnau’n eu plith) nad yw’n fwy cymhleth, beirniadol a gwahanol i’r stereoteipiau mae hi i fod i’w hymgorffori, yr anogir hi -y’i cyfarwyddir hi’n wir - i fod” dywed Jacqueline Rose yn ei llyfr Mothers: An Essay on Love and Cruelty (2018).

Yn y symposiwm hwn, rydym yn canolbwyntio ar y fam, i holi pwy a beth yw mam, er mwyn caniatáu iddynt adrodd eu hanes, archwilio’u profiadau a dathlu naratif amrywiol mamau y tu hwnt i’r ystrydebau a’r stereoteipiau. Mae adrodd ein storïau ein hunain fel mamau ac am famau neu bobl sy’n rhoi gofal, yn ein galluogi i roi siâp newydd ar ein hunaniaeth, a gwneud synnwyr o naratifau personol a diwylliannol rydyn ni’n gallu cael ein gosod ynddynt gan eraill. Mewn storïau, mae mamau’n aml yn cael eu portreadu ddim ond yng nghyd-destun eu perthynas â gweithredoedd y prif gymeriad. Rydyn ni’n cael ein cyflwyno i ffigurau mamol sydd naill ai’n llys-famau mileinig, yn bobl sy’n rhoi gofal mewn ffordd hynaws ond anobeithiol, yn dylwyth teg o famau bedydd neu’n ffigur “arall” distadl ond diddorol, ac mae’n rhaid i ni i gyd ein datod ein hunain o’r portreadau hyn. Yn y symposiwm hwn, ar y llaw arall, byddwn yn ystyried y profiad o fod yn fam drwy amrywiaeth helaeth o storïau gwahanol am famau a lle mae’r fam yn brif gymeriad.

Mae’r symposiwm yn rhan o’r project Perfformio a Mamolaeth, project ymchwil 18 mis dan arweiniad Dr Emily Underwood-Lee (Prifysgol De Cymru) a Dr Lena Šimić (Prifysgol Edge Hill) gyda chefnogaeth Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau. Mae rhagor o wybodaeth ynghylch y project Perfformio a Mamolaeth yma: https://storytelling.research.southwales.ac.uk/research/performancematernal/.
Costau Symposiwm 2020

Strwythur ffioedd ar gyfer cynadleddwyr sy’n talu:

• Artistiaid Annibynnol / Ymarferwyr / Unigolion nad yw sefydliadau’n talu amdanynt: Ffi gonsesiynol


• Cynadleddwyr Academaidd / O’r Cyhoedd: Ffi lawn

• Plant a Babanod: Am ddim (gellir prynu pecyn bwyd i blant am £5.50 - trefnwch hyn wrth archebu’ch tocyn plentyn)

• Bwrsariaethau (mae gwybodaeth ynghylch gwneud cais isod)


Prisiau yn ôl Math o Docyn:

• £70/£35 dau ddiwrnod

• £35/£17.50 un diwrnod

• Am Ddim (Plant, Babanod, Bwrsariaethau)

Mae’r ffioedd yn cynnwys: mynychu, coffi/te a lluniaeth a chinio bys a bawd fegan ar y ddau ddiwrnod.

Un diwrnod - dydd Gwener (consesiwn)

Un diwrnod - dydd Gwener (pris llawn)


Dau ddiwrnod (consesiwn)


Dau ddiwrnod (pris llawn)


Un diwrnod - dydd Sadwrn (consesiwn)


Un diwrnod - dydd Sadwrn (pris llawn)


Un diwrnod - dydd Gwener - Plentyn 0-4 oed


Un diwrnod - dydd Sadwrn - Plentyn 0-4 oed


Dau ddiwrnod - Plentyn 0-4 oed


Un diwrnod + gweithdy - dydd Gwener - Plentyn 5-14 oed


Un diwrnod + gweithdy - dydd Sadwrn - Plentyn 5-14 oed


Dau ddiwrnod + gweithdy - Plant 5-14 oed


Pecyn cinio i blentyn (yn cynnwys brechdan, pecyn o greision, darn o ffrwyth ffres a photel o ddŵr)

Darperir cinio bys a bawd fegan. Nodwch unrhyw anghenion bwyd ychwanegol neu anghenion eraill.

Diolch am gadw lle ar gyfer Adrodd Storïau a Mamau, edrychwn ymlaen at eich croesawu i’r digwyddiad. Mae manylion ynghylch hygyrchedd campws yr Atriwm yn: https://disability.southwales.ac.uk/campus-accessibility/.


Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu anghenion ychwanegol yr hoffech eu trafod, cysylltwch â Georgina Biggs (georgina.biggs@southwales.ac.uk).

Sylwer bod hwn yn ddigwyddiad di-bapur, felly does dim angen dod â thocynnau gyda chi. Y cyfan bydd angen ei wneud yw cofrestru ar y dydd.Ffurflen Gais am Fwrsariaeth

Mae’n bleser gennym allu cynnig pum tocyn am ddim i’r symposiwm Adrodd Storïau a Mamau i helpu’r sawl sy’n llai abl i fforddio pris tocyn i fynychu. Cynigir y tocynnau’n gyfnewid am ddarn ysgrifenedig 1000 o eiriau am y symposiwm. Gall y darn fod yn ymateb creadigol i themâu a thrafodaethau’r symposiwm neu’n adroddiad mwy traddodiadol ar gynhadledd. Hoffem hefyd i ddeiliaid bwrsariaethau gyfrannu at ffilm hyrwyddo’r symposiwm, ac felly fe’u gwahoddwn i roi ymateb byr i’r symposiwm (fyddai’n cael ei ffilmio ar y dydd).

Os hoffech wneud cais am un o’r pum tocyn sydd ar gael am ddim, cwblhewch y ffurflen gais a’i hanfon drwy e-bost at Georgina.Biggs@southwales.ac.uk. Rhaid derbyn ceisiadau erbyn canol nos ddydd Sul 23 Chwefror 2020 a byddwn yn eich hysbysu o’r canlyniad erbyn dydd Gwener 28 Chwefror.

Enw cyntaf:

Enw olaf:

Cyfeiriad E-bost:

Rhif Ffôn Symudol:

Cyfeiriad:

Dyddiad geni:

Gofynion dietegol

Hygyrchedd: Mae manylion ynghylch hygyrchedd campws yr Atriwm yn: https://disability.southwales.ac.uk/campus-accessibility/. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu anghenion ychwanegol yr hoffech eu trafod, cysylltwch â Georgina Biggs (georgina.biggs@southwales.ac.uk).
Gofal plant:

  • Mae croeso i blant a babanod ddod i Adrodd Storïau a Mamau ond rhaid iddynt fod yng nghwmni oedolyn. Trefnwch docyn am ddim ar gyfer pob plentyn a babi fydd yng nghwmni oedolyn.

  • Bydd gweithdy am ddim yn cael ei gynnal ar gyfer plant rhwng 5 ac 14 oed a dylid trefnu tocyn o flaen llaw.

  • Bydd yn rhaid i blant dan bump oed aros gyda’u hoedolion yn ystod y symposiwm.


Share with friends

Date and Time

Location

University of South Wales, Cardiff Campus, The ATRiuM

86-88 Adam Street

Cardiff

CF24 2FN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved