Strategaeth Ddementia Gogledd Cymru / North Wales Dementia Strategy

Sales Have Ended

Registrations are closed
Thank you for booking a place on the North Wales Dementia Strategy Event.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Theatr Clwyd

Raikes Lane

Mold

CH7 1YA

United Kingdom

View Map

Sales Have Ended

Registrations are closed
Thank you for booking a place on the North Wales Dementia Strategy Event.
Event description

Description

Dweud eich dweud am Strategaeth Ddementia Gogledd Cymru

Mae’r digwyddiad hwn yn agored i bawb a effeithir gan ddementia yng Ngogledd Cymru. Byddwn yn rhannu ein canfyddiadau ynghylch yr angen am wasanaethau, gan gynnwys ymchwil ac ystadegau, yr hyn mae pobl wedi'i ddweud wrthym hyd yma a sut mae gwasanaethau yn gweithio ar hyn o bryd. Yna, byddwn yn gweithio gyda’n gilydd i gytuno ar beth ddylai ddigwydd nesaf. Mae rhagor o wybodaeth am y strategaeth ddementia ar gael ar ein gwefan.

Pan fyddwch yn cofrestru, dewiswch y math o docyn sydd fwyaf addas ar eich cyfer chi i’n helpu i sicrhau fod gennym gynrychiolaeth dda o wahanol grwpiau yn y digwyddiad. Mae tocynnau ar gael ar gyfer pobl a effeithir yn bersonol gan ddementia yn ogystal â phobl sy'n gweithio i'r bwrdd iechyd, awdurdodau lleol, y trydydd sector â’r sector annibynnol a grwpiau gwirfoddol neu gymunedol.

Mae rhagor o wybodaeth am y strategaeth ddementia ar gael ar ein gwefan.

Have your say about the North Wales Dementia Strategy

This event is open to everyone affected by dementia in North Wales. We’ll share what we’ve found out about the need for services, including research and statistics, what people have told us so far and how services work at the moment. Then we’ll work together to agree what should happen next. More information about the strategy is available on our website.

When you register please choose the ticket type that most suits you to help us make sure we have good representation from different groups at the event. There are tickets for people personally affected by dementia as well as for people who work for the health board, local authorities, the third and independent sector and voluntary or community groups.

More information about the dementia strategy is available on our website.


Share with friends

Date and Time

Location

Theatr Clwyd

Raikes Lane

Mold

CH7 1YA

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved