Free

Strategic Business Analysis

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
This short online course helps you to review your business against current business best practice to futureproof yourself in 2021 & beyond.

About this Event

(Scroll down for English)

Dadansoddi Strategol ym maes Busnes

Mae'r Modiwl Dadansoddi Strategol ym maes Busnes wedi'i anelu at berchnogion, cyfarwyddwyr a rheolwyr cyffredinol sydd eisiau gwella, cadarnhau neu newid unrhyw ran o'u model busnes. Mae'r rhaglen ar-lein yn caniatau amser i ffwrdd i chi o redeg eich busnes, i ganolbwyntio ar ei ddyfodol gyda chymorth grwp profiadol o fentoriaid busnes a rhwydwaith cymheiriaid o berchnogion busnes yng Ngogledd Cymru.

Bydd y cwrs hwn yn eich cefnogi i:

  • Drawsnewid ac amddiffyn y busnes at y dyfodol.
  • Dynodi a dadansoddi meysydd o gryfder a gwendid o fewn eich model busnes cyfredol.
  • Adolygu a meincnodi eich arferion busnes yn erbyn ymarfer gorau cyfredol.
  • Rhwydweithio ac adeiladu perthnasau newydd gyda busnesau o gyffelyb fryd yng Ngogledd Cymru.
  • Elwa o hyd at 4 awr o fentora gydag un o'n mentoriaid busnes profiadol

Erbyn diwedd y cwrs anelwn at roi gwell dealltwriaeth i chi o sut i amddiffyn eich busnes at y dyfodol mewn amser o ansicrwydd mawr ac i gael syniad cliriach o'r hyn rydych angen ei "Stopio, Dechrau a pharhau er mwyn cyflawni'r nod hwn.

"Mae mynychu Academi Busnes Gogledd Cymru yn rhoi'r cyfle i chi gymryd golwg o safbwynt helicopter - i feddwl, cynllunio a chreu strategaeth, a dod yn ôl at eich busnes gyda mwy o egni, dealltwriaeth ddyfnach ac offer ymarferol i gefnogi gwell effeithlonrwydd, gwerthiant a bodlonrwydd cwsmer".

Petra Opsteeg, Dru (UK)

Sut mae'r Cwrs yn cael ei Gyflwyno

Cymysgedd o weithdai rhyngweithiol byr, dysgu annibynnol i adfyfyrio ar yr hyn rydych yn ei wneud yn eich busnes a dewisiadau hyblyg ar gyfer hyd at 4 sesiwn mentora un-i-un.

Bydd y cwrs yn dechrau ar-lein ar ddechrau Tachwedd ac yn para am dros 4 wythnos .

Dydd Mawrth 19 a 26 Ionawr a 2, 9 a 16 Chwefror

Mae'r rhaglen ar-lein yn caniatau amser i ffwrdd i chi o redeg eich busnes, i ganolbwyntio ar ei ddyfodol gyda chymorth grwp profiadol o fentoriaid busnes a rhwydwaith cymheiriaid o berchnogion busnes yng Ngogledd Cymru.

I bwy mae'r cwrs yn addas?

Mae'r Modiwl Dadansoddi Strategol ym maes Busnes wedi'i anelu at berchnogion, cyfarwyddwyr a rheolwyr cyffredinol sydd eisiau gwella, cadarnhau neu newid unrhyw ran o gyfeiriad eu busnes.

"Mae'r DSB yn gyfle prin i gymryd cam nol a gweithio ar eich busnes yn hytrach nag yn eich busnes, tra hefyd yn meithrin perthynas â pherchenogion busnesau eraill yng ngogledd-orllewin Cymru, sydd yn arbennig o bwysig yn ystod yr oes hwn o ansicrwydd ".

Laurence Cox, Darlithydd a Mentor i Academi Busnes Gogledd Cymru yn Busnes@LlandrilloMenai.

Mae'r sesiynau AM DDIM hyn ar gael i unrhyw un sy'n gyflogedig, hunangyflogedig neu ar ffyrlo yng ngogledd-orllewin Cymru - yn ddibynnol ar fodloni'r meini prawf cymhwyso.

Beth Nesaf?

Defnyddiwch Eventbrite i gofrestru ar y cwrs hwn. Byddwn yn cysylltu â chi wedyn i gadarnhau bod y meini prawf cymhwyster wedi eu cyfarfod ac i gwblhau'r broses gofrestru.

*Ceir cymhorthdal o hyd at 100% ar gyfer y cwrs, cyn belled na eir heibio'r terfyn ariannol de-minimis o €200,000 dros 3 blynedd.

*I allu manteisio ar y cyfle hwn, rhaid i chi fod yn byw neu'n gweithio yng ngogledd-orllewin Cymru a gallu dangos copi o'ch pasbort/trwydded yrru, slip cyflog a chopi o'ch cymhwyster uchaf ar lefel 2 neu uwch, ar gyfer cofrestru llawn a ffurflenni cofrestru.

*Caiff y cwrs ei gyflwyno trwy gyfrwng y Saesneg, ond bydd modd i chi ofyn am nodiadau Cymraeg.

*Gall y dyddiadau newid.

Hoffech chi gael rhagflas o'r cwrs?

Ymunwch â ni am sesiwn 40 munud ac archebwch eich lle trwy'n sianel Eventbrite.

..............................................................................................

Strategic Business Analysis

The Strategic Business Analysis Module is aimed at business owners, directors and general managers who want to improve, consolidate or change any part of their business model. The online program allows you time away from running your business, to focus on its future with the help of an experienced group of business mentors and a peer network of business owners in North Wales

This course will support you to:

  • Transform and future proof the business
  • Identify and analyse areas of strength and weakness within your current business model
  • Review and benchmark your business practices against current best practice
  • Network and build new relationships with like minded businesses in North Wales
  • Benefit from up to 4 hours mentoring with one of our experienced business mentors

By the end of the course we aim to give you a better understanding of how to future proof your business in a time of great uncertainty and have a clearer idea on what you might need to "Stop, Start and continue" doing in order to achieve this goal.

“Attending the North Wales Business Academy gives you the opportunity to take the helicopter view – to think, plan and strategise, and come back to your business with renewed energy, deeper understanding and practical tools to support increased efficiency, sales and customer satisfaction”.

Petra Opsteeg, Dru (UK)

Course delivery

A mix of short interactive workshops, self learning to reflect on what you are doing in your business and flexible options for up to 4 one to one mentoring sessions.

The course will start online at the beginning of November and run over 4 weeks.

Tuesday 19 and 26 January and 2,9 and 16th February

The online program allows you time away from running your business, to focus on its future with the help of an experienced group of business mentors and a peer network of business owners in North Wales

Who is the course for?

The Strategic Business Analysis Module is aimed at business owners, directors and general managers who want to improve, consolidate or change any part of their business's direction.

" The SBA is a rare opportunity to take a step back and to work on your business rather than in your business, whilst building lasting relationships with other business owners from around North West Wales, especially important during this current age of uncertainty, ".
Laurence Cox, Lecturer and Mentor for NWBA at Busnes@LlandrilloMenai.

These FREE online sessions are open to anyone employed, self employed or on Furlough in North West Wales, subject to eligibility criteria*.

What Next?

To register your interest for this course, book by Eventbrite. We will be contact with you to confirm eligibility criteria has been met and complete enrolment.

* Up to 100% FULL funding for course, subject to not exceeding a de-minimus ceiling of 200,000 euros over 3 years.

*To be able to take advantage of this opportunity, you must live or work in North West Wales and be able to provide a copy of your passport/driving license, a payslip and a copy of your highest qualification at level 2 or above , for full registration and enrolment forms.

*The course will be delivered in English, any notes can be provided in Welsh upon request.

*Dates may be subject to change.

Fancy a taster?

Join us for our 40 minute bite size session and book via our Eventbrite channel.

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved