Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Strategic Communications | Cyfathrebu Strategol

NUJ Training Wales

Tuesday, 19 February 2019 from 09:30 to 16:30 (GMT)

Strategic Communications | Cyfathrebu Strategol

Ticket Information

Ticket Type Sales End Price Fee Quantity
NUJ members living and/or working in Wales   more info 1d 17h 4m £35.00 £0.00
Other Union Members living and/or working in Wales 1d 17h 4m £47.50 £0.00
Non-union members in Wales   more info 1d 17h 4m £70.00 £0.00
Free of charge by special arrangement (please contact the organiser)   more info Ended Free £0.00

Share Strategic Communications | Cyfathrebu Strategol

Event Details

Strategic Communications

Trainer: Simon Williams (Cardiff University)

Strategic communications are central to the success of businesses, charities, private and public organisations. 

Knowing how to deliver integrated and effective campaigns using social media, websites, email and print publications is now as essential as gaining traditional media coverage. And underpinning an effective communications strategy – especially with the use of social media – is reputation management.

This one-day course will guide you step-by-step through developing a communications strategy. We’ll cover everything from setting goals, understanding audiences and developing messages, to deciding channels, planning content and measuring success. With many practical tips along the way, this strategic approach will mean your communications have the impact they need.

Please note that although the course will include a look at what is and what isn’t an effective press release it will not include how to write one.

Learning outcomes

 • Know how to create a practical and useful communications strategy for your business, organisation or campaign
 • Be familiar with approaches to identifying and understanding audiences
 • Understand how to craft impactful campaign messages
 • Appreciate the range and relative merits of communications channels (eg news media, web, email, social media, print publications)
 • Understand how to plan and implement appropriate communications activities – e.g. press releases and media opportunities, engaging content for online and offline media
 • Develop understanding of strateigic approaches to writing for the web, particularly Search Engine Optimisation (SEO)
 • Know more about metrics, measuring impact and analytics. 

Who should attend?

 • Those already working in Communications or PR
 • Journalists planning on moving into a communications role

What you need to bring

If your organisation has a communications, brand or an organisational strategy it would be useful for you to familiarise yourself with it/them before the workshop. You could even bring it along.

Other information

We have a cancellation policy of two weeks (10 working days) prior to the start of the course. If you cancel in this period we will be unable to refund any course fees.

If you are a member of the NUJ and have been made redundant in the last six months or are facing redundancy you are entitled to two days of training free of charge, please richardS@nuj.org.uk and we will let you know how to book on this course for free.


 

Cyfathrebu Strategol

Hyfforddwr: Simon Williams (Prifysgol Caerdydd) 

Mae cyfathrebu strategol yn ganolog i lwyddiant busnesau, elusennau, sefydliadau preifat a sefydliadau cyhoeddus.

Mae gwybod sut i gyflwyno ymgyrchoedd integredig ac effeithiolgan ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, gwefannau, e-bost a chyhoeddiadau print bellach yr un mor hanfodol ag ennill sylw’r cyfryngau traddodiadol. Mae rheoli enw dayn sail i strategaeth gyfathrebu effeithiol - yn enwedig gyda'r defnydd o’r cyfryngau cymdeithasol.

Bydd y cwrs undydd hwn yn eich arwain cam wrth gam trwy ddatblygu strategaeth gyfathrebu. Byddwn yn ymdrin â phopeth o osod nodau, deall cynulleidfaoedd a datblygu negeseuon, i benderfynu ar sianelau, cynllunio cynnwys a mesur llwyddiant. Gyda llawer o awgrymiadau ymarferol ar hyd y ffordd, bydd y dull strategol hwn yn golygu bod eich cyfathrebiadau yn cael yr effaith a ddymunir.

Sylwer: er y bydd y cwrs yn edrych ar yr hyn sy’n gwneud datganiad i'r wasg effeithiol, ni fyddyn cynnwys sut i ysgrifennu datganiad i’r wasg effeithiol. 

Deilliannau Dysgu

 • Gwybod sut i greu strategaeth gyfathrebu ymarferol a defnyddiol ar gyfer eich busnes, sefydliad neu ymgyrch
 • Bod yn gyfarwydd â'r dulliau o adnabod a deall cynulleidfaoedd
 • Deall sut i lunio negeseuon ymgyrch sy’n cael effaith
 • Gwerthfawrogi cyrhaeddiad a rhinweddau cymharol gwahanol sianelau cyfathrebu (e.e. y cyfryngau newyddion, y we, e-bost, y cyfryngau cymdeithasol, cyhoeddiadau print)
 • Deall sut i gynllunio a gweithredu gweithgareddau cyfathrebu priodol - e.e. datganiadau i'r wasg a chyfleoedd cyfryngau, cynnwys diddorol ar gyfer y cyfryngau ar-lein a’r cyfryngau all-lein

Ar gyfer pwy mae’r hyfforddiant?

 • Unigolion sydd eisoes yn gweithio yn y maes Cyfathrebu neu Gysylltiadau Cyhoeddus
 • Newyddiadurwyr sy’n bwriadu symud i swydd yn y maes Cyfathrebu

Beth sydd angen i chi ddod gyda chi?

Os oes gan eich sefydliad strategaeth brand neu strategaeth sefydliadol, byddai'n ddefnyddiol i chi ymgyfarwyddo eich hun â hi/nhw cyn y gweithdy. Gallech hyd yn oed ddod â’r strategaeth(au) gyda chi i’r cwrs.

Gwybodaeth arall

Mae gennym bolisi canslo o bythefnos(10 diwrnod gwaith) cyn i’r cwrs ddechrau. Os ydych yn canslo yn y cyfnod hwn ni fyddwn yn gallu ad-dalu’r ffioedd cwrs.

Os ydych chi'n aelod o'r NUJ ac wedi cael eich diswyddoyn y chwe mis diwethaf neu os ydych chi'n wynebu diswyddiad, mae gennych hawl i gael dau ddiwrnod o hyfforddiant am ddim, anfonwch e-bost i trainingwales1@nuj.org.uka byddwn yn rhoi gwybod i chi sut i archebu lle ar y cwrs hwn am ddim.

Welsh Government Logo

Do you have questions about Strategic Communications | Cyfathrebu Strategol? Contact NUJ Training Wales

Save This Event

Event Saved

When & Where


Ystafell Gyfarfod | The Meeting Room
Yr Hen Llyfrgell | The Old Library
The Hayes
CF10 1BH Cardiff
United Kingdom

Tuesday, 19 February 2019 from 09:30 to 16:30 (GMT)


  Add to my calendar

Organiser

NUJ Training Wales

NUJ Training Cymru Wales offers a programme of subsidised, practical, hands-on courses in new media and core journalism skills. NUJTCW is funded by the Welsh Government and delivered by an NUJ freelance project manager.

  Contact the Organiser

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.