Sales Ended

STrIDe - Digwyddiad i gyflenwyr/Supplier Event

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Canolfan Catrin Finch/Catrin Finch Centre

Prifysgol Glyndwr/Glyndwr University

Wrecsam/Wrexham

LL11 2BD

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Hoffem eich gwahodd i ddigwyddiad Seilwaith Trafnidiaeth Gynaliadwy Trafnidiaeth Cymru.

Mae Trafnidiaeth Cymru yn gyfrifol am drefniadau caffael Partner Gweithredu a Datblygu ar gyfer Masnachfraint nesaf Rheilffyrdd Cymru a’r Gororau a Metro De Cymru ar ran Llywodraeth Cymru. Mae Trafnidiaeth Cymru ar fin lansio ail ymarferiad caffael er mwyn sefydlu fframwaith o bartneriaid cyflenwi i roi prosiectau seilwaith trafnidiaeth ar waith, gan gynnwys Metro Gogledd-ddwyrain Cymru. Y nod yw sicrhau bod y fframwaith ar gael i bob awdurdod contractio ledled Cymru.

Mae’r digwyddiad hwn yn addas i holl fusnesau Cymru sy’n dymuno gwneud cais am le ar y fframwaith. Yn benodol, rydym yn awyddus i sicrhau bod BBaChau o Gymru yn gallu gwneud cais am le ar y fframwaith, naill ai fel busnes unigol, fel is-gontractwr prif gontractwr mwy o faint, neu mewn cydweithrediad â BBaChau eraill.

Bydd rhagor o wybodaeth am y digwyddiad a’r cyfleoedd i rwydweithio a datblygu cysylltiadau â BBaChau eraill yn cael ei darparu gydol y dydd.

Does dim rhaid i gwmniau a fynychodd ddigwyddiad De Cymru ar 25 Hydref ym Mhrifysgol De Cymru ddod i'r digwyddiad hwn.

Dylai unrhyw gwmni sydd â diddordeb gi wneud cais gofrestru’r manylion ar GwerthwchiGymru hefyd. Y nod yw cynnal diwrnod ymarferol sy’n darparu gwybodaeth am y broses gaffael ac am y manteision i’ch cwmni.

Agenda

10.30 – Cofrestru – darperir te, coffi a bwyd

11.00 – Croeso a throsolwg o’r broses gaffael

12.00 - Gweithdai

13.00 - Cau

Dyddiad a lleoliad

Cynhelir y digwyddiad ar 12 Rhagfyr 2017 yng Nghanolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr , Wrecsam. Bydd y digwyddiad yn cychwyn gyda chofrestru a bwyd am 10.30am a bydd yn gorffen am 1.00pm.

https://conferencevenues.glyndwr.ac.uk/Wrexham/

We would like to invite you to the Transport for Wales’ Sustainable Transport Infrastructure Delivery event.

Transport for Wales is undertaking the procurement of an Operator and Development Partner (ODP) for the next Wales and Borders Rail Service and South Wales Metro on behalf of the Welsh Government. TfW is about to launch a second procurement exercise to establish a framework of infrastructure delivery partners to deliver transport infrastructure projects, which will include the North East Wales Metro. The aim is to make the framework available to all contracting authorities across Wales.

This event is suitable for all local businesses wishing to bid for a place on the framework. We are especially keen to ensure Welsh SMEs are able to bid for a place on the framework whether individually, a sub-contractor to a larger main contractor or working collaboratively with other SMEs to bid.

More information about the event and opportunities to network and develop links with other SMEs will be provided throughout the day.

Companies who attended the South Wales event on 25 October in the University of South Wales need not attend this event

Any company interested in bidding should also register details on Sell2Wales.

We aim for this to be a practical day where you can get information about the procurement and find out how your company can benefit.

Agenda

10.30 – Registration - tea, coffee and brunch will be served

11.00 – Welcome and overview of the procurement

12.00 - Workshops

13.00 - Close

Date and venue

The event will take place on 12th December 2017 at the Catrin Finch Centre, Glyndŵr Universit, Wrexham. The event will start with registration and brunch at 10.30am and will be finished by 1.00pm.

https://conferencevenues.glyndwr.ac.uk/Wrexham/


Share with friends

Date and Time

Location

Canolfan Catrin Finch/Catrin Finch Centre

Prifysgol Glyndwr/Glyndwr University

Wrecsam/Wrexham

LL11 2BD

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved