Skip Main Navigation
Page Content
This event has ended

Succession planning and employee empowerment (Pembrokeshire)

Wales Co-operative Centre

Multiple Dates

Ticket Information

* Please Select a Date
Type End     Quantity
Succession planning and employee empowerment
This ticket secures a session for one business
22 hours before event starts Free  

Share Succession planning and employee empowerment (Pembrokeshire)

Event Details

Succession planning and employee empowerment

Join us for a free, no obligation one-to-one session to explore the potential benefits of employee ownership, share incentive approaches and employee based succession planning.

Explore the benefits that employee ownership could bring to your company
*  Employee engagement
*  Reduced absenteeism
*  Increased productivity
*  Increased innovation
This session will dispel some of the myths about employee ownership and our development officers will work with you to see if an employee ownership approach can help your business or your retirement plans. Learn more about Employee Benefit Trusts, Share Incentive Plans and the tax implications.

Cynllunio olyniaeth a grymuso cyflogeion

Ymunwch â ni am sesiwn un-i-un rad ac am ddim a di-ymrwymiad i archwilio manteision posib opsiynau perchenogaeth gan gyflogeion, dulliau cymell i brynu cyfranddaliadau a chynllunio olyniaeth sy’n seiliedig ar gyflogeion.

Cewch archwilio’r manteision y gallai perchenogaeth gan gyflogeion eu cynnig i’ch cwmni chi
*  Ymgysylltiad gan gyflogeion
*  Lefelau absenoldeb is
*  Cynhyrchedd uwch
*  Mwy o arloesi
Bydd y sesiwn hon yn gwaredu rhai o’r mythau ynglŷn â perchenogaeth gan gyflogeion a bydd ein swyddogion datblygu’n gweithio gyda chi i weld a all dull perchenogaeth gan gyflogeion helpu eich busnes neu eich cynlluniau ymddeol. Cewch ddysgu mwy am Ymddiriedolaethau Budd Cyflogeion, Cynlluniau Cymell i Brynu Cyfranddaliadau a’r goblygiadau o ran treth.

Employee Ownership as a long term exit strategy

Every business owner needs to consider what will happen when they leave the company they have grown. Whether you want to retire, start another business or you feel the time is right to move on, it is vital to plan a strategy that works for both you and your business.
A planned exit strategy could allow you to phase yourself out of the company and protect it in the case of incapacity or death.

Perchenogaeth gan Gyflogeion fel strategaeth ymadael hirdymor 

 
Mae angen i berchennog pob busnes ystyried beth fydd yn digwydd pan fydd yn gadael y cwmni y mae wedi’i dyfu. Pa un a ydych yn dymuno ymddeol, ynteu am ddechrau busnes arall neu’n teimlo bod yr amser wedi dod i chi symud ymlaen, mae’n hollbwysig cynllunio strategaeth sy’n gweithio i chi ac i’ch busnes.
Gallai strategaeth ymadael wedi’i chynllunio eich galluogi i gamu’n ôl o’r cwmni’n raddol a’i ddiogelu yn achos analluogrwydd neu farwolaeth.

Find out more. Book your place now

Dewch i wybod mwy. Archebwch eich lle yn awr

 

"The Wales Co-operative Centre helped us put together a long term succession plan. We created an Employee Benefit Trust and over several years have been able to reduce our shareholding and transfer over 75% of the company to our employees.”
Barry Wise, Aber Instruments

“Fe wnaeth Canolfan Cydweithredol Cymru ein helpu i lunio cynllun olyniaeth hirdymor. Aethom ati i sefydlu Ymddiriedolaeth Budd i Gyflogeion a thros nifer o flynyddoedd rydym wedi gostwng nifer ein cyfranddaliadau yn y cwmni ac wedi trosglwyddo dros 75% o’r cwmni i’n cyflogeion.”
Barry Wise, Aber Instruments

 

 

Have questions about Succession planning and employee empowerment (Pembrokeshire)? Contact Wales Co-operative Centre

WhereBridge Innovation Centre
Pembrokeshire Science & Technology Park
Pembroke Dock
, SA72 6UN


Organizer

Wales Co-operative Centre

 

The Wales Co-operative Centre was set up thirty years ago and ever since we’ve been helping businesses grow, people to find work and communities to tackle the issues that matter to them.  Our advisors work co-operatively across Wales, providing expert, flexible and reliable support to develop sustainable businesses and strong, inclusive communities.

Sefydlwyd Canolfan Cydweithredol Cymru ddeng mlynedd ar hugain yn ôl a byth ers hynny yr ydym wedi bod yn cynorthwyo busnesau i dyfu, pobl i ganfod gwaith a chymunedau i fynd i’r afael â’r materion sy’n bwysig iddynt. Mae ein cynghorwyr yn gweithio’n gydweithredol ar draws Cymru, gan ddarparu cefnogaeth arbenigol, hyblyg a dibynadwy i ddatblygu busnesau cynaliadwy a chymunedau cryf, cynhwysol.

 

  Contact the Organizer

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.