£0 – £2

Multiple Dates

Summer of Smiles (Festival Site) - Gwên o Haf (Safle'r ŵyl)

Actions and Detail Panel

£0 – £2
Event description
Summer of Smiles (Festival Site) - Gwên o Haf (Safle'r ŵyl)

About this event


		Summer of Smiles (Festival Site) - Gwên o  Haf (Safle'r ŵyl) image

‘Summer of Smiles’ main festival site

Come and join us on City Hall Lawn for a Summer festival of fun-filled activities. Join in on various workshops, watch fantastic theatre, BMX, contribute to the communal Art installation, play games, browse the Etsy stalls, or simply dwell in the Sunshine. Child Friendly Cardiff are committed to re-engaging the children and young people of Cardiff with their City whilst putting smiles on their faces once more.

Thursday morning sessions: Although our entire festival run is inclusive and neurodiverse friendly, please note that the first session of every Thursday will be quiet sessions that tailor specifically to neurodiverse children, young people and their families. Please be aware of this when making your booking?

Prif safle gŵyl 'Gwên o haf'

Dewch i ymuno â ni ar Lawnt Neuadd y Ddinas ar gyfer gŵyl haf llawn gweithgareddau hwyl. Gallwch ymuno â gweithdai amrywiol, gwylio sioe theatr wych, BMX, cyfrannu at y gosodiad Celf cymunedol, chwarae gemau, pori’r stondinau Etsy, neu dewch i fwynhau’r haul. Rydym wedi ymrwymo i ailymgysylltu plant a phobl ifanc Caerdydd â'u Dinas tra'n rhoi gwên ar eu hwynebau unwaith eto.

Sesiynau Fore Iau: Er bod rhediad yr ŵyl i gyd yn gynhwysol a niwro-amrywiol, noder y bydd sesiwn gyntaf bob Dydd Iau yn sesiwn dawel sy’n benodol at anghenion plant a phobl ifanc niwro-amrywiol a’u teuluoedd. Byddwch yn ymwybodol o hyn wrth archebu.


		Summer of Smiles (Festival Site) - Gwên o  Haf (Safle'r ŵyl) image

Food & Drink

There will be no food & drink facilities on site, however you’re welcome to bring your own refreshments! The sessions last 2.5hrs and there are many eating establishments within walking distance of the site. Make sure you bring plenty of water.

Bwyd a Diod

Ni fydd cyfleusterau bwyd a diod ar y safle, ond mae croeso i chi ddod â'ch lluniaeth eich hun! Mae'r sesiynau’n para 2.5 awr ac mae yna lawer o sefydliadau bwyta o fewn pellter cerdded i'r safle gwyl. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dod â digon o ddŵr i yfed.


		Summer of Smiles (Festival Site) - Gwên o  Haf (Safle'r ŵyl) image

Travelling to the Festival

We encourage using public transport, cycling and walking to our festival site. Why not arrive early and make a day out of it? Explore Bute Park, Cardiff Castle, the National Museum or some of the many other amazing experiences the city centre has to offer!

Directions to the festival site can be found here.

Cardiff City Centre has a strong bus network and for more information about routes and timetables please visit the Cardiff Bus website. During the summer holidays Cardiff Bus offer a £5.50 family day ticket.

Parking can be found around Cathays Park but is limited. There are several NCP Car Parks within walking distance.

Teithio i'r Ŵyl

Rydym yn annog defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, beicio a cherdded i'n safle gŵyl. Beth am gyrraedd yn gynnar a gwneud diwrnod allan ohono? Archwiliwch Barc Bute, Castell Caerdydd, yr Amgueddfa Genedlaethol neu rai o'r nifer o brofiadau anhygoel eraill mae’r ganol y ddinas yn cynnig!

Gellir gweld cyfarwyddiadau i’r safel gwyl yma.

Mae gan Ganol Dinas Caerdydd rwydwaith bysiau cryf, i gael mwy o wybodaeth am lwybrau ac amserlenni ewch i wefan Bws Caerdydd yma. Yn ystod gwyliau'r haf mae Bws Caerdydd yn cynnig 'Tocyn-Diwrnod argyfer teulu', yn gosti £5.50

Gellir dod o hyd i barcio o amgylch Parc Cathays ond mae'n gyfyngedig. Mae sawl Maes Parcio NCP o fewn pellter cerdded.


		Summer of Smiles (Festival Site) - Gwên o  Haf (Safle'r ŵyl) image

This is primarily a festival for children and young people. When booking tickets for your group, we encourage you to book the minimum the number of adults you consider safe. This allows for as many children and young people to experience the festival as possible.

Gŵyl i blant a phobl ifanc yw hon yn bennaf. Wrth archebu tocynnau ar gyfer eich grŵp, rydym yn eich annog i archebu'r nifer lleiaf o oedolion rydych chi'n eu hystyried yn ddiogel. Mae hyn yn caniatáu i gynifer o blant a phobl ifanc brofi'r wyl â phosibl.


		Summer of Smiles (Festival Site) - Gwên o  Haf (Safle'r ŵyl) image

Details provided to register for events hosted by the Summer of Smiles festival will be only be accessed to facilitate attendance of your selected event; is only shared when necessary and relevant to facilitate event attendance; and is not sold on or provided to any third parties. We handle and store your personal information in line with the relevant data protection legislation, you can view our privacy policy here. The Council will retain your data for 21 days following the event in compliance with COVID-19 regulations for track and trace purposes. If you have any concerns with how the Council process your personal data please contact dataprotection@cardiff.gov.uk

Please note that the registration process is facilitated by US based company Eventbrite, although the company are fully accepting of their data protection and information security obligations, the U.S. do not have the same robust and stringent data protection laws similar to those in the UK and EU. Please familiarise yourself with Eventbrite’s Privacy Policy here.

Share with friends
{ _('Organizer Image')}

Organizer Child Friendly Cardiff - Caerdydd Sy'n Dda i Blant

Organizer of Summer of Smiles (Festival Site) - Gwên o Haf (Safle'r ŵyl)

Working to make rights a reality for all children in Cardiff! A partnership between Cardiff Council and the UK Committee for UNICEF.

-------

Gweithio i wneud hawliau’n realiti ar gyfer pob plentyn yng Nghaerdydd! Partneriaeth rhwng Cyngor Caerdydd a phwyllgor y DU ar gyfer UNICEF.

Save This Event

Event Saved