Free

Superfast Business Wales - Winning with Digital Marketing

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Aberavon Beach Hotel

Port Talbot

Port Talbot

SA12 6QP

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

The average UK weekly spend online that you could be tapping into is now £1 billion. Online marketing can be a really cost effective way to raise your profile, attract new customers, and win new business. Find out how at our fully-funded digital marketing workshop.

You will learn:

  • How digital marketing tools help engage your target market
  • How to develop digital marketing strategies that generate sales
  • Tips to help you measure what works and what doesn’t

97% of attendees said our courses were beneficial to their business

“Very informative, great content and delivery”

“Enjoyed and took a lot from the course”

Our workshops are part of a package of fully-funded ICT advice and guidance for Welsh businesses to include: a telephone consultation, 1:1 advice, website review, plus access to our online knowledge hub. Visit the Superfast Business Wales website to find out more.

All Superfast Business Wales events are designed specifically for trading businesses, and delegates may only attend one event. A maximum of 2 delegates may attend from one company.

If you have any questions about eligibility or need more info about Superfast Business Wales events and support, please give one of our Online Advisers a ring on 03332 408329 or email superfast@businesswales.org.uk

Please note that your booking is a registration of interest and will not be confirmed until you have spoken to an online advisor.


Cyflymu Cymru i Fusnesau - Llwyddo gyda Marchnata Digidol

Ar gyfartaledd, mae pobl yn y DU bellach yn gwario £1 biliwn ar-lein bob wythnos, a gallech chi fanteisio ar hyn. Mae marchnata ar-lein yn gallu bod yn ffordd gost-effeithiol iawn o godi’ch proffil, denu cwsmeriaid newydd ac ennill busnes newydd. Dewch i’n gweithdy marchnata digidol wedi’i ariannu’n llwyr i ddarganfod sut.

Byddwch yn dysgu:

  • Sut gall offer marchnata digidol helpu i ddenu eich marchnad darged
  • Sut mae datblygu strategaethau marchnata digidol sy'n cynhyrchu gwerthiannau
  • Cyngor i’ch helpu i fesur beth sy'n gweithio a beth sydd ddim yn gweithio

Dywedodd 97% o fynychwyr bod ein cyrsiau o fudd i’w busnesau

“Addysgiadol iawn, cynnwys gwych wedi’i gyflwyno’n dda”

“Wedi mwynhau’r cwrs ac wedi elwa ohono”

Mae ein gweithdai yn rhan o becyn wedi'i ariannu'n llwyr o gyngor ac arweiniad TGCh ar gyfer busnesau yng Nghymru sy'n cynnwys: ymgynghoriad dros y ffôn, cyngor 1:1, adolygiad o wefan ynghyd â mynediad i'n hwb gwybodaeth ar-lein. Ewch i wefan Cyflymu Cymru i Fusnesau i gael rhagor o wybodaeth.

Caiff holl ddigwyddiadau Cyflymu Cymru i Fusnesau eu llunio yn arbennig ar gyfer busnesau masnachu, a gall cynrychiolwyr fynychu un digwyddiad yn unig. Gall dim mwy na 2 gynrychiolydd fynychu o un cwmni.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn ynglŷn â chymhwysedd neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch ynglŷn â digwyddiadau a chefnogaeth Cyflymu Cymru i Fusnesau, cysylltwch ag un o’n Cynghorwyr Ar-lein ar 03332 408329 neu anfonwch e-bost at superfast@businesswales.org.uk

Nodwch fod eich archeb yn cofrestru o ddiddordeb ac ni fydd yn cael ei gadarnhau hyd nes y byddwch wedi siarad â chynghorydd ar-lein.

Share with friends

Date and Time

Location

Aberavon Beach Hotel

Port Talbot

Port Talbot

SA12 6QP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved