Sales Ended

Superfast Business Wales - Winning with Social Media

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Angel Hotel

15 Cross Street

Abergavenny

NP7 5EN

United Kingdom

View Map

Event description

Description

90% of businesses increase brand awareness with social media. It is a really easy way to raise your profile, attract new customers, and to win new business. We’ll show you how to make the most of social media in our fully funded workshop.

You will learn:

 • How to write more engaging posts

 • How to create a winning social media strategy to win business

 • Tips to measure what works and what doesn’t

Thanks for dropping by. Is your business an SME based in Wales and currently trading and registered with Companies House or HMRC? If you answered yes, then read on or scroll down to book onto an event in your area:

What we will deliver?

 • Free business workshops: learn practical ways to make the most of online tools and technologies for quick wins and big improvements

 • Tailored 1:1 support: get a one-to-one advice session with a Digital Business Adviser to talk about your business needs and receive a custom-made plan

 • Website review: get a free review of your website to find areas you could improve to increase your online visibility and customer awareness

Are you eligible for our support? You can double check here or confirm on 03332 408329 or superfast@businesswales.org.uk

What will you need to know?

We want as many companies in Wales as possible to learn how online technology can help them strengthen their business. So, we need to be fair and limit the number of Superfast Business Wales events you and one other colleague can attend to one. Don’t worry if there are a range of topics you’d like to know about as your business adviser will be able to cover these. Once you’ve registered your interest, an Online Adviser will call you to confirm your place at the event.

If you aren’t currently trading or can’t meet the service level criteria please feel free to read our case studies, guides and interesting articles; or why not use our e-learning tools here or visit Business Wales to explore other support that could be available for you.


Mae 90% o fusnesau yn codi ymwybyddiaeth brand gyda’r cyfryngau cymdeithasol. Mae’n ffordd hawdd iawn i godi’ch proffil, denu cwsmeriaid newydd ac ennill busnes newydd. Dangoswn i chi sut i fanteisio ar y cyfryngau cymdeithasol yn ein gweithdy a ariennir yn llawn.

Byddwch chi’n dysgu:

 • Sut i ysgrifennu postiadau mwy dengar

 • Sut i greu strategaeth cyfryngau cymdeithasol llwyddiannus i ennill busnes

 • Awgrymiadau i ddysgu pa ddulliau sy’n gweithio a pha rai nad ydynt yn gweithio

Diolch am alw heibio. A yw’ch busnes yn BBaCh yng Nghymru, sy’n masnachu ar hyn o bryd ac wedi cofrestru gyda Companies House neu CThEM? Os felly, darllenwch ymlaen neu sgroliwch i lawr i archebu lle ar ddigwyddiad yn eich ardal chi:

Beth fyddwn ni'n ei ddarparu?

 • Gweithdai busnes am ddim: dysgwch ffyrdd ymarferol o wneud y gorau o offer a thechnolegau ar-lein ar gyfer llwyddiannau cyflym a gwelliannau mawr.

 • Cymorth 1:1 wedi’i deilwra: cael sesiwn gyngor un-i-un gydag Ymgynghorydd Busnes Digidol i drafod anghenion eich busnes a chael cynllun wedi’i deilwra.

 • Adolygiad gwefan: cael adolygiad o'ch gwefan am ddim i ddod o hyd i feysydd y gallech eu gwella i gynyddu eich amlygrwydd ar-lein ac ymwybyddiaeth cwsmeriaid.

Ydych chi'n gymwys i dderbyn ein cymorth? Gallwch wirio yma neu gadarnhau ar 03332 408329 neu superfast@businesswales.org.uk

Beth fydd angen i chi ei wybod?

Rydyn ni awyddus cael cymaint o gwmnïau â phosibl yng Nghymru i ddysgu sut y gall technoleg ar-lein eu helpu i gryfhau eu busnes. Felly, mae angen inni fod yn deg a chyfyngu ar nifer y digwyddiadau Cyflymu Cymru i Fusnesau y gallwch chi ac un cydweithiwr arall mynychu i un. Peidiwch â phoeni os oes ystod o bynciau yr hoffech wybod amdanynt gan y bydd eich cynghorydd busnes yn gallu ymdrin â'r rhain. Unwaith y byddwch chi wedi cofrestru'ch diddordeb, bydd Ymgynghorydd Ar-lein yn eich ffonio i gadarnhau eich lle yn y digwyddiad.

Os nad ydych chi’n masnachu ar hyn o bryd neu'n methu â bodloni lefel meini prawf y gwasanaeth, mae croeso i chi ddarllen ein hastudiaethau achos, canllawiau ac erthyglau diddorol; neu beth am ddefnyddio ein dulliau e-ddysgu yma neu ewch i Busnes Cymru i archwilio cymorth arall allai fod ar gael i chi.

Date and Time

Location

The Angel Hotel

15 Cross Street

Abergavenny

NP7 5EN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved