Supporting job seekers to use digital tools / Cefnogi ceiswyr gwaith i ddef...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Newtown JCP office

Arfon House

Newtown

Wales SY16 2PZ

Event description

Description

Supporting Job Seekers to use digital tools / Cefnogi pobl sy'n chwilio am swyddi i ddefnyddio offer digidol

As more and more services become digital by default it is essential we know how to support our clients/service users/ customers to get online.

This session is the third in a series of free practical Digital Inclusion training sessions for frontline staff and volunteers. The training is free to attend but you must book your place as we have limited spaces available.


This session will cover:

 • Why Digital Inclusion?

 • Universal Job Match

 • Cloud Storage

 • Job Search Apps

 • Using social media for Job Search

 • Online Profile/ Digital Foot Print

FAQs

Where can I contact the organiser with any questions?

Helen Evans: helen.evans@wales.coop
Deian apRhisiart Deian.apRhisiart@wales.coop

Is there a cost to attend this event?

There is no charge for this training. However, if you are unable to attend you must cancel your place by contacting us. If you fail to cancel your place and do not attend we will charge your organisation £25.00 for non-attendance.

Do I need to bring a laptop or tablet?

We'll have kit available for you. If you want to bring your own tablet or laptop that's fine as well.

Bydd gennym offer i chi ddefnyddio, ond mae croeso i chi ddod a tabled neu liniadur eich hun.


Digital Communities Wales training is aimed at front line staff and volunteers who are supporting people to get online and become digitally included

Supporting people to get online
This session provides participants with the skills they need to engage with and support people who need help to get online on a group and one to one basis.

The training is aimed at front line staff and volunteers who work with the general public and deal with people with digital inclusion needs.

Overall session aims


 • Understand the present challenges facing digital inclusion in Wales.

 • Understand the role of digital champions.

 • Learn techniques for encouraging people to get online.

 • Discover resources available to support learners to get online.

 • Focus on Internet Safety, Social media and accessibility.

Pre-course requirements - Basic ICT, literacy and numeracy skills

Learning Objectives - At the end of the session participants should be able to:

 • Understand who isn’t online.

 • Explain the skills/qualities needed to be a digital champion.

 • Explain the barriers to getting online and how to overcome them.

 • Describe methods to inspire/motivate people to get and stay online.

 • Have the confidence to support others to get online.

Learning Outcomes - By the end of the course, participants will

 • Be able to confidently support clients/customers/tenants/services users to access basic online services.

 • Know where to find a range of resources to help get people online.

 • Understand why digital inclusion is important and be able to explain the barriers for different groups to getting online.

While training is free to attend any participants who fail to attend or cancel their place without 24 hours notice will incur a charge or £25.

FAQs

Where can I contact the organiser with any questions?

Please contact:

Helen Evans: helen.evans@wales.coop
Deian apRhisiart Deian.apRhisiart@wales.coop
---------------------------------------------------------------------------------------------

Offer digidol i gefnogi pobl sydd yn chwilio am waith

Wrth i fwy a mwy o wasanethau symud ar lein, mae’n hanfodol ein bod yn gwybod sut i gefnogi ein cleientiaid / defnyddwyr gwasanaeth / cwsmeriaid i fynd ar-lein.

Mae’r sesiwn hon y drydydd mewn cyfres o sesiynau hyfforddi cynhwysiant digidol ymarferol (am ddim) ar gyfer staff rheng flaen a gwirfoddolwyr. Mae’r hyfforddiant yn rhad ac am ddim, ond bydd rhaid archebu eich lle gan ein bod bod rhaid i ni gyfyngu y niferoedd sydd yn mynychu.


Mae hyfforddiant Cymunedau Digidol Cymruwedi'i anelu at staff rheng flaen a gwirfoddolwyrsy'n cefnogi pobl i fynd ar-lein a chael eucynnwys yn ddigidol

Cefnogi pobl i fynd ar-lein

Bydd y sesiwn hon yn rhoi y sgiliau sydd eu hangen ar gyfranogwyr i fynd ati i ymgysylltu a chefnogi pobl sydd angen help i fynd ar lein – mewn grwp neu un i un.

Mae’r hyfforddiant wedi’i anelu at staff rheng flaen a gwirfoddolwyr sy’n gweithio gyfa’r cyhoedd ac yn delio a phobl sydd ac anghenion cynhwysiant digidol.


Bydd y sesiwn hon yn ymdrin a:

 • Pam fod cynhwysiant digidol yn bwysig?

 • Universal Job Match – Paru Swyddi Ar-Lein

 • Storio Cwmwl

 • Aps i chwilio am swyddi

 • Defnyddio cyfryngau cymdeithasol i chwilio am swydd

 • Eich proffil ar-lein / Ol troed ddigidol


Nodau cyffredinol y sesiwn

 • Deall yr heriau presennol sy'n wynebucynhwysiant digidol yng Nghymru.

  Deall rôl hyrwyddwyr digidol.

  • Dysgu technegau ar gyfer annog pobl i fynd ar-lein.

  • Darganfod adnoddau sydd ar gael i gefnogidysgwyr i fynd ar-lein.

  • Canolbwyntio ar Diogelwch ar y Rhyngrwyd, cyfryngaucymdeithasol a hygyrchedd.


Gofynion cyn y cwrs – sgiliau TGCh, llythrennedd a rhifedd sylfaenol

Amcanion dysgu – Erbyn diwedd y sesiwn, dylai pob un sydd yn mynychu allu:

• Deall pwy sydd ddim ar-elin.
Egluro'r sgiliau / rhinweddau sydd eu hangen i fod yn bencampwr digidol.
Egluro'r rhwystrau i fynd ar-lein a sut i'w goresgyn.
Disgrifio dulliau i ysbrydoli / ysgogi pobl i fyndar-lein ac aros.
Bod yr hyder i gefnogi eraill i fynd ar-lein.

Deilliannau dysgu – Erbyn diwedd y cwrs, bydd pawb yn:

 • Gallu cefnogi cleientiaid / cwsmeriaid /tenantiaid / defnyddwyr gwasanaeth yn hyderus i ddefnyddio gwasanaethau ar-leinsylfaenol.

  • Gwybod ble i ddod o hyd i amrywiaeth o adnoddau er mwyn helpu i gael pobl ar-lein.

  Deall pam mae cynhwysiant digidol yn bwysig ac yn gallu esbonio rhwystrau ar gyfer gwahanol grwpiau i fynd ar-lein.

Er fod yr hyfforddiant yn rhad ac am ddim i fynychu, codir tal o £25 ar unrhyw un fydd ddim yn mynchu heb adael i ni wybod 24 awr cyn y sesiwn.

Oes angen dod a'ch offer eich hun?

Bydd gennym offer i chi ddefnyddio ond mae cyfyngiad ar y teclynau sydd ar gael, ac mae croeso i chi ddod a thabled neu liniadur eich hun.

Ble all i gysylltu a’r trefnydd gydag unrhyw gwestiynau?

Cysylltwch a:


Helen Evans: helen.evans@wales.coop
Deian apRhisiart Deian.apRhisiart@wales.coop---------------------------------------

Date and Time

Location

Newtown JCP office

Arfon House

Newtown

Wales SY16 2PZ

Save This Event

Event Saved