Supporting People to Get Online - Caerphilly
Free
Supporting People to Get Online - Caerphilly

Supporting People to Get Online - Caerphilly

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

Wales Cooperative Centre

Y Borth

13 Beddau Way

Caerphilly, United Kingdom

View Map

Event description

Description


Digital Communities Wales training is aimed at front line staff and volunteers who are supporting people to get online and become digitally included

Supporting people to get online
This session provides participants with the skills they need to engage with and support people who need help to get online on a group and one to one basis.

The training is aimed at front line staff and volunteers who work with the general public and deal with people with digital inclusion needs

Overall session aims  

 • Understand the present challenges facing digital inclusion in Wales.

 • Understand the role of digital champions.

 • Learn techniques for encouraging people to get online.

 • Discover resources available to support learners to get online.

 • Focus on Online Shopping, Internet Safety, Skype, Social media and accessibility.

Pre-course requirements -  Basic ICT, literacy and numeracy skills

Learning Objectives - At the end of the session participants should be able to:

 • Understand who isn’t online.

 • Explain the skills/qualities needed to be a digital champion.

 • Explain the barriers to getting online and how to overcome them.

 • Describe methods to inspire/motivate people to get and stay online.

 • Have the confidence to support others to get online.

Learning Outcomes - By the end of the course, participants will

 • Be able to  confidently support clients/customers/tenants/services users to access basic online services. 

 • Know where to find a range of resources to help get people online.

 • Understand why digital inclusion is important and be able to explain the barriers for different groups to getting online.          

This training can be accredited, speak to the course trainer if you are interested in this.

While training is free to attend any participants who fail to attend or cancel their place without 24 hours notice will incur a charge or £25.

FAQs

Is lunch provided?
Lunch will not be provided so you will need to bring your own 

Where can I contact the organiser with any questions?

Please contact:
Stephanie Davies 02920807152 or email stephanie.davies@wales.coop
Angela Jones 02920 807145 angela.jones@wales.coop
Matthew Lloyd 02920 807122 matthew.lloyd@wales.coop 


Mae hyfforddiant Cymunedau Digidol Cymru wedi'i anelu at staff rheng flaen a gwirfoddolwyr sy'n cefnogi pobl i fynd ar-lein a chael eu cynnwys yn ddigidol

 

Cefnogi pobl i fynd ar-lein
Bydd y sesiwn hon yn rhoi y sgiliau sydd eu hangen ar gyfranogwyr i fynd ati i ymgysylltu a chefnogi pobl sydd angen help i fynd ar lein – mewn grwp neu un i un.

Mae’r hyfforddiant wedi’i anelu at staff rheng flaen a gwirfoddolwyr sy’n gweithio gyfa’r cyhoedd ac yn delio a phobl sydd ac anghenion cynhwysiant digidol.

 

Nodau cyffredinol y sesiwn

 • Deall yr heriau presennol sy'n wynebu cynhwysiant digidol yng Nghymru.
  Deall rôl hyrwyddwyr digidol.
  • Dysgu technegau ar gyfer annog pobl i fynd ar-lein.
  • Darganfod adnoddau sydd ar gael i gefnogi dysgwyr i fynd ar-lein.
  • Canolbwyntio ar siopa ar-lein, Diogelwch ar y Rhyngrwyd, Skype, cyfryngau cymdeithasol a hygyrchedd.

 

Gofynion cyn y cwrs – sgiliau TGCh, llythrennedd a rhifedd sylfaenol

Amcanion dysgu – Erbyn diwedd y sesiwn, dylai pob un sydd yn mynychu allu:

• Deall pwy sydd ddim ar-elin.
Egluro'r sgiliau / rhinweddau sydd eu hangen i fod yn bencampwr digidol.
Egluro'r rhwystrau i fynd ar-lein a sut i'w goresgyn.
Disgrifio dulliau i ysbrydoli / ysgogi pobl i fynd ar-lein ac aros.
Bod yr hyder i gefnogi eraill i fynd ar-lein.

Deilliannau dysgu – Erbyn diwedd y cwrs, bydd pawb yn:

 • Gallu cefnogi cleientiaid / cwsmeriaid / tenantiaid / defnyddwyr gwasanaeth yn hyderus i ddefnyddio gwasanaethau ar-lein sylfaenol.
  • Gwybod ble i ddod o hyd i amrywiaeth o adnoddau er mwyn helpu i gael pobl ar-lein.
  Deall pam mae cynhwysiant digidol yn bwysig ac yn gallu esbonio rhwystrau ar gyfer gwahanol grwpiau i fynd ar-lein.

 

Gall yr hyfforddiant yma ei achredu, siaradwch a’r hyfforddwr cwrs os oes gennych ddiddordeb yn hyn.

Er fod yr hyfforddiant yn rhad ac am ddim i fynychu, codir tal o £25 ar unrhyw un fydd ddim yn mynchu heb adael i ni wybod 24 awr cyn y sesiwn.

Cwesitynau Cyffredin:

A fyddwch yn darparu cinio?

Ni fydd cinio yn cael ei ddarparu felly bydd angen i chi ddod a chinio eich hun.

Ble all i gysylltu a’r trefnydd gydag unrhyw gwestiynau?

Cysylltwch a:
Stephanie Davies 02920807152
stephanie.davies@wales.coop
Angela Jones 02920 807145
angela.jones@wales.coop
Matthew Lloyd 02920 807122 
matthew.lloyd@wales.coop 

 

NB: Please let us know if you have any special requirements prior to the day


Share with friends
Date and Time
Location

Wales Cooperative Centre

Y Borth

13 Beddau Way

Caerphilly, United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved