Supporting people with Dementia and other Vulnerabilities

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
Cefnogi pobl â Dementia a Gwendidau eraill Supporting people with Dementia and other Vulnerabilities

About this event

Bydd y cwrs hwn yn rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau i ddysgwyr i gydnabod pobl sy'n byw gyda dementia a gwendidau eraill, gan gynnwys anableddau dysgu, Down syndrome, awtistiaeth a phroblemau iechyd meddwl. Bydd y cwrs hwn yn diffinio'r gwahaniaethau rhwng yr ystod o gyflyrau a sut y gall y symptomau effeithio ar

gyfathrebu ac ymddygiad. Bydd yn rhoi'r hyder i gynrychiolwyr gydnabod gwendidau, cyfathrebu'n briodol a rhoi cymorth, gan gynnwys dealltwriaeth o'r Ddeddf Galluedd Meddyliol

---------------------------------------

This course will equip learners with the knowledge and skills to recognise people living with dementia and other vulnerabilities, including learning disabilities, Down's syndrome, autism and mental health problems.

This course will define the differences between the range of conditions and how the symptoms can affect a person's

communication and behaviour. It will provide delegates with the confidence to recognise vulnerabilities, communicate appropriately and provide support, including understanding of the Mental Capacity Act

Share with friends

Date and time

Location

Online event

{ _('Organizer Image')}

Organiser DVSC

Organiser of Supporting people with Dementia and other Vulnerabilities

Save This Event

Event Saved