Sustainability  |  Cynaliadwyedd

Sustainability | Cynaliadwyedd

Actions and Detail Panel

Free

Date and time

Location

Online event

Part of the Focus Futures webinar series supporting you to shape your future

About this event

This event is delivered ONLINE

Focus Futures, delivered by Business in Focus, supports people in the local area by providing them with the tools, techniques and training to overcome barriers to employment.

This FREE session will support you to understand what is meant by sustainability, to explore the barriers and benefits to being green and how to take green steps to success to achieve a greener business. 

You will need to access the session online, so if you need any support to enable you to attend, please make contact with the team, via your confirmation email.

_________________________

Mae'r digwyddiad yma yn cael ei gynnal AR-LEIN

Mae Focus Futures, a ddarperir gan Business in Focus, yn cefnogi pobl yn yr ardal leol drwy roi'r offer, y technegau a'r hyfforddiant iddynt i oresgyn rhwystrau i gyflogaeth.

AM DDIM

Bydd y sesiwn hon, sy’n awr o hyd, yn cefnogi cyfranogwyr i ddeall ystyr cynaliadwyedd, i archwilio’r rhwystrau at fod yn wyrdd, a’r buddion, a sut i gymryd camau gwyrdd i lwyddo er mwyn cyflawni busnes mwy gwyrdd. 

Bydd angen i chi gael mynediad i'r sesiwn ar-lein, felly os oes angen unrhyw gymorth arnoch i'ch galluogi i fynychu, cysylltwch â'r tîm, drwy eich e-bost cadarnha

Sustainability  |  Cynaliadwyedd image
Our support will help people who lack confidence, knowledge or skills to reach their potential. We will encourage and motivate individuals as well as support established businesses impacted by Covid-19.
Find out more on the website
Bydd ein cefnogaeth yn helpu pobl sydd â diffyg hyder, gwybodaeth neu sgiliau i gyflawni eu potensial. Byddwn yn annog ac yn cymell unigolion yn ogystal â chefnogi busnesau sefydledig sydd wedi dioddef o effeithiau Covid-19.
Ewch i'r wefan

Share with friends