Free

Sustainable Management of Natural Resources

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

TechHub Swansea

221 High Street

Swansea

SA1 1NW

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Sustainable Management of Natural Resources Events

Join WCVA’s Environet team as we explore the emerging policy framework for the sustainable management of our natural resources and the opportunities this offers for practical action and collaboration.

Hear insights from groups already putting policy into practice and opportunities to take your own activities further with contributions from Welsh Government, the Local Environment Record Centre’s, Fair Do’s and Keep Wales Tidy. There will also be time for questions and networking.

Please let us know on the booking form if you would like to display any publicity materials.

24 November, National Library of Wales, Aberystwyth
27 November, Glasdir Business and Conference Centre, Llanrwst
28 November, Tech Hub, Swansea


Agenda
09:45 - Coffee and Registration
10:00 - Introduction to the day from Environet
10:05 - Environet and WCVA – Hear about WCVA’s new strategy to support volunteering and well-being and the wider work Environet is doing around resources and policy – and help shape our future!
10:20 - Local Environment Record Centres – Understand the role of the LERCs and how the new recording system (Aderyn) works - including how it maps the biodiversity in Wales and feeds into local biodiversity data for decision making purposes by local authorities and Welsh Government. Find out more about upcoming courses and how to get involved.
10:45 - Chris James, Welsh Government - Natural resources management – the Wales legislative framework
11.05 - Fair Do’s - Fair trade and the environment – sustainability through responsible trading and purchasing
12:00 - Networking Lunch - with stands from groups and organisations

These half-day events will be followed by the Natural Resources Wales funding road-show in the afternoon:
24 November, National Library of Wales, Aberystwyth
27 November, Glasdir Business and Conference Centre, Llanrwst
28 November, Tech Hub, Swansea

Environet will use the information you provide on your booking form for administering this event. Details of participants may be given to other delegates, exhibitors and presenters, subject to permissions.Digwyddiadau Adnoddau Naturiol Cymru yn Gynaliadwy

Ymunwch â thîm Environet WCVA wrth i ni edrych ar y fframwaith polisi sy’n dod i’r golwg mewn perthynas â rheoli’n hadnoddau naturiol yn gynaliadwy a’r cyfleoedd mae hyn yn eu cynnig i gymryd camau ymarferol ac i gydweithio.

Fe fyddwch yn clywed gan grwpiau sydd eisoes yn rhoi polisi ar waith ac yn cael cyfle i ddatblygu’ch gweithgareddau eich hunain ymhellach gyda chyfraniadau gan Lywodraeth Cymru, y Canolfannau Cofnodion Amgylcheddol Lleol, Siopa Teg a Cadwch Gymru’n Daclus. Fe fydd yna hefyd amser i ofyn cwestiynau ac i rwydweithio.

Rhowch wybod i ni ar y ffurflen archebu os hoffech arddangos unrhyw ddeunyddiau cyhoeddusrwydd.

24 Tachwedd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth
27 Tachwedd, Canolfan Busnes a Chynhadledd Glasdir, Llanrwst
28 Tachwedd, Tech Hub, Abertawe


Agenda
09:45 - Coffi a Chofrestru
10:00 - Cyflwyno’r diwrnod gan Environet
10:05 - Environet a WCVA – Cyfle i glywed am strategaeth newydd WCVA i gefnogi gwirfoddoli a llesiant a gwaith ehangach Environet ynglŷn ag adnoddau a pholisi – a helpu i siapio ein dyfodol!
10:20 - Canolfannau Cofnodion Amgylcheddol Lleol – Cyfle i ddod i ddeall rôl y Canolfannau hyn a sut mae’r system cofnodi newydd (Aderyn) yn gweithio - gan gynnwys sut mae’n mapio bioamrywiaeth Cymru ac yn cyfrannu at ddata bioamrywiaeth lleol ar gyfer penderfyniadau a wneir gan awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru. Cewch wybod mwy am gyrsiau sydd ar ddod a sut i gymryd rhan ynddynt.
10:45 - Chris James, Llywodraeth Cymru - Rheoli adnoddau naturiol – fframwaith deddfwriaethol Cymru
11.05 - Fair Do’s - Masnach deg a’r amgylchedd – cynaliadwyedd drwy fasnachu a phrynu’n gyfrifol
12:00 - Rhwydweithio dros Ginio - gyda stondinau gan grwpiau a mudiadau


Ar ôl y digwyddiadau hanner diwrnod hyn cynhelir sioe deithiol cyllid Cyfoeth Naturiol Cymru yn y prynhawn:
24 Tachwedd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth
27 Tachwedd, Canolfan Busnes a Chynhadledd Glasdir, Llanrwst
28 Tachwedd, Tech Hub, Abertawe

Bydd Environet yn defnyddio’r wybodaeth a roddwch ar eich ffurflen archebu i weinyddu ein digwyddiad. Gellir rhoi manylion am y sawl a gyfranogodd i gyfranogwyr eraill, arddangoswyr a chyflwynyddion, yn amodol ar ganiatâd.


Share with friends

Date and Time

Location

TechHub Swansea

221 High Street

Swansea

SA1 1NW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved