Free

Sut i Greu Brand Bythgofiadwy | How to Create an Unforgettable Brand

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

SA31 3EQ

Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin

Canolfan S4C Yr Egin, Heol y Coleg

Carmarthen

SA31 3EQ

United Kingdom

View Map

Event description
Gweithdy ar sut i greu brand bythgofiadwy | A workshop on how to create an unforgettable brand

About this Event

This event will be delivered in English. Welsh documents are available upon request.

Mae’r digwyddiad yma yn cael ei gyflwyno'n Saesneg. Mae yna ddogfennau Gymraeg ar gael os oes angen.

(Scroll down for English)

**********

Bydd Daniel Patterson, perchennog asiantaeth brandio Highly, yn ymuno â ni yn Hwb Menter Caerfyrddin am noson o frandio, dylunio a marchnata.

Mi fydd y sesiwn hon yn trafod sut y gall eich brand ennyn diddordeb a chefnogaeth eich cwsmeriaid i ddod 'nôl, tro ar ôl tro.

Bydd Daniel yn siarad â chi trwy'r broses greadigol o frandio, dylunio hyd at y canlyniad terfynol o greu brand bythgofiadwy.

Gellir disgrifio “Brand” fel y cysylltiad rhwng eich cwsmeriaid ac eich cynnyrch neu wasanaeth. Mae hyn yn cynnwys y busnes neu enw’r brand, yr hyn rydych chi'n sefyll amdano, prif negeseuon y cwmni a dealltwriaeth dda o anghenion eich cwsmer. Gyda dylunio creadigol a chysondeb i ddilyn i adlewyrchu eich brand.

Bydd Daniel yn trafod sut gall brand bythgofiadwy ychwanegu gwerth i'ch busnes ac ategu eich cynlluniau marchnata. Mae ein gweithdy yn anffurfiol a rhyngweithiol, mae’n rhoi cyfle i chi ddysgu mwy am frandio a gofyn cwestiynau i'r arbenigwr.

Ar gyfer pwy mae'r gweithdy hwn?

Mae ein gweithdy wedi'i gynllunio ar gyfer unrhyw un yn y gymuned. Pu'n a oes gennych syniad busnes, eisoes mewn busnes neu efallai'n astudio busnes, marchnata a dylunio, dewch draw i ddatblygu eich gwybodaeth ymhellach am bŵer brand a dylunio.

Beth fydd y gweithdy yn ei gwmpasu?

 • Beth yw brandio?
 • Y fantais o frand da
 • Sut mae cwmnïau da yn defnyddio brand (a ddim cystal)
 • Ysgrifennu briff
 • Brandio cam wrth gam
 • Cael y gorau o bobl greadigol
 • Y canlyniad terfynol
 • Cwestiynau

Mwy am Daniel

Yn wreiddiol o Belffast, Gogledd Iwerddon, dilynodd Daniel ei angerdd am greadigrwydd i'r brifysgol lle bu'n astudio Pensaernïaeth. Mae Daniel yn defnyddio llawer o'r un technegau o ddylunio adeiladau a gofodau tu mewn. Mae’n datblygu strategaethau manwl a chreu hunaniaethau brand hardd a pherthnasol. Gyda 10 mlynedd o brofiad fel strategydd brand ac ymgynghorydd dylunio, sefydlodd Daniel Highly blwyddyn yn ôl ac ymunodd â’r canolbwynt creadigol yng nghanolfan S4C, Yr Egin.

Er gwybodaeth, rydym yn eich annog i fynychu 15 munud yn gynnar i lenwi ychydig o waith papur cyn i’r sesiwn ddechrau.

Darperir lluniaeth.

Archebwch eich lle heddiw!

**********

Daniel Patterson, owner of branding agency Highly will be joining us at the Carmarthen Enterprise Hub for an evening of branding, design and marketing talk.

This session will discuss how your brand can get your customers engaged, talking about your products and services and most importantly, coming back. Daniel will talk you through the creative process to the end result of creating an unforgettable and engaging brand.

A “Brand” can be described as the perception your customers have about you and your product or service. This includes your business or brand name, what you stand for, key messages and a good understanding of your customer needs. Followed by creative design and consistency to reflect your brand.

Daniel will talk us through how creating an unforgettable brand can add value to your business and complement your marketing plans. Come along to our informal and interactive workshop where you can learn more about branding and ask the expert some questions.

Who is this workshop for?

Our workshop is designed for anyone in the community. Whether you have a business idea, already in business or maybe studying business, marketing and design, come along to develop your knowledge further on the power of brand and design.

What will the workshop cover?

 • What is branding?
 • The benefits of getting your brand right
 • How companies do it well (and not so well)
 • Writing a brief
 • Step by step of a branding process
 • Getting the best out of creatives
 • The end result
 • Q&A

About Daniel

Originally from Belfast, Northern Ireland, Daniel followed his passion for creativity to university where he studied Architecture. Daniel uses many of the same techniques from designing buildings, interiors and spaces, to develop detailed strategies and create beautiful, relevant brand identities. With 10 years’ experience as a brand strategist and design consultant, Daniel set up Highly a year ago and joined the creative hub in the S4C centre, Yr Egin.

We encourage you to attend 15 mins prior to the start of the session in order to fill in a small amount of paperwork.

Light refreshments will be provided.

Book your place today!

Mae Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin wedi cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth o Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop

Mae'r digwyddiadau a ddarperir neu a gynhelir gan raglen Hybiau Menter Ffocws Llywodraeth Cymru am ddim ac yn agored i bobl o bob oedran, ond rhaid archebu lle ymlaen llaw. Mae'r niferoedd yn brin a disgwyliwn alw mawr am lefydd, felly archebwch yn gynnar i ddiogelu'ch lle.

Focus Carmarthen Enterprise Hub funded by the Welsh Government with the support of the European Regional Development Fund.

Events delivered or hosted by the Focus Enterprise Hubs programme for the Welsh Government are free and open to all ages but must be booked in advance. Please be advised that numbers are limited and we expect high demand for places, so book early to secure your place.

Share with friends

Date and Time

Location

SA31 3EQ

Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin

Canolfan S4C Yr Egin, Heol y Coleg

Carmarthen

SA31 3EQ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved