Free

Sut wnes i...cychwyn busnes! How I did it...Started a business!

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

M-SParc

M-SParc

Gaerwen

LL60 6AR

United Kingdom

View Map

Event description
Aelodau o'r Hwb Menter ddaru golli swydd...a chychwyn busnes! Enterprise Hub members who lost jobs...but started businesses!

About this Event

Gall meddwl am gychwyn busnes newydd fod yn frawychus. Weithiau mae angen rhywfaint o gefnogaeth ar bobl i wneud y cam cyntaf hwnnw.

Yn sicr, gall yr help a'r gefnogaeth a gynigir gan yr Hwb Menter @ M-SParc eich cynorthwyo chi.

Weithiau gall diswyddo gorfodol neu golli swydd eich gwthio i newid swyddi a hyd yn oed newid gyrfa, ac yn aml bydd hyn yn digwydd yn annisgwyl.

Roedd Awen o Sbarduno yn athrawes am 10 mlynedd, cyn mynd i weithio i Horizon fel contractwr. Pan daeth prosiect Horizon i ben yn sydyn, ni dderbyniodd unrhyw dal diswyddo gan ei bod yn gontractwr. Dau ddiwrnod ar ôl i brosiect ddod i stop, dechreuodd ei busnes ei hun! Mae hi'n credu bod cymryd y cam o addysg i Horizon wedi rhoi hyder iddi gychwyn ei busnes. Gan ei bod yn swyddog addysg yno, daeth i adnabod gofynion ac anghenion yr ysgolion. A dyna sut y daeth 'Sbarduno' i fod! Gweithdai Gwyddoniaeth Gyffrous sy'n ysbrydoli ein Gwyddonwyr yn y dyfodol!

Treuliodd Stephen o Two Thumbs Training Ltd 25 mlynedd yn gweithio i Magnox Ltd. yn dal nifer o rolau allweddol cyn gadael ac ymuno â Horizon Nuclear Power. Ar ôl 3 blynedd nid oedd yn disgwyl cael ei ddiswyddo. Fis yn ddiweddarach fe fentrodd a dechrau Two Thumbs Training Ltd. Mae Stephen wedi dysgu llawer am gychwyn busnes, rheoli newid, a blaengynllunio yn yr amser hwn, ac mae'n barod i rannu ei stori.

********************************************************************

The thought of starting a new business can be daunting. Sometimes people need some support to make that first move.

The help and support offered by the Enterprise Hub @ M-SParc can certainly set you off in the right direction.

Forced redundancy or job loss can sometimes push you into changing jobs and even changing career, and often come about unexpectedly.

Awen from Sbarduno was a teacher for 10 years, before going to work at Horizon as a contractor. When the Horizon project came to a sudden end she received no redundancy compensation due to being a contractor. Two days after the Horizon project came to a halt, she started her own business! She believes that taking the step from education to Horizon gave her the confidence to start her business. As she was an education officer there, she got to know the requirements and needs of the schools. And that's how 'Sbarduno' came to be! Exciting Science Workshops that inspire our future Scientists!

Stephen from Two Thumbs Training Ltd spent 25 years working for Magnox Ltd. holding a number of key roles before leaving and joining Horizon Nuclear Power. After 3 years he was not expecting redundancy. 1 month later he took the plunge and started up Two Thumbs Training Ltd. Stephen has learned a lot about starting a business, change management, and forward planning in this time, and he is ready to share his story.

______________________________________________________________________

Ariennir yr Hwb Menter gyda chyllid Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

The Enterprise Hub is funded via the European Regional Development Fund through the Welsh Government.

Share with friends

Date and Time

Location

M-SParc

M-SParc

Gaerwen

LL60 6AR

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved