Sales Ended

Sales Have Ended

Registrations are closed
If you are interested in attending the event, please contact us. Os oes gennych ddiddordeb yn mynychu'r digwyddiad, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Grand Hotel

Ivey Place

Swansea

SA1 1NX

United Kingdom

View Map

Sales Have Ended

Registrations are closed
If you are interested in attending the event, please contact us. Os oes gennych ddiddordeb yn mynychu'r digwyddiad, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.
Event description

Description

The purpose of the event is to talk about the Truth Project and the opportunities it can provide victims and survivors to share their experiences with the Inquiry and how it links with the wider work of the Inquiry.


About the Inquiry Into Child Sexual Abuse

This Inquiry will investigate whether public bodies and other non-state institutions in England and Wales have taken seriously their responsibility to protect children from sexual abuse, and make meaningful recommendations for change in the future. To date, the Inquiry has begun 13 investigations, and work on our core Public Hearings and Research projects also continues at pace.


The Truth Project

The Inquiry’s Truth Project is of fundamental importance to our work, and provides victims and survivors of child sexual abuse with an opportunity to share their experiences with us, without their accounts being tested, challenged or contradicted.


Although we are investigating institutional failures, rather than individual cases of sexual abuse, the experiences of victims and survivors are central to our task. We cannot begin to understand the patterns of institutional failures without hearing from those who suffered as a consequence of those failures. We are working with victims and survivors who want to assist the Inquiry in its work by sharing their experience of sexual abuse.


We very much hope that you will be able to attend the event, when we can discuss these issues in more detail and we can fully update you and answer any questions you may have.

The Inquiry is due to publish an interim report shortly with recommendations to date and will continue to work on final recommendations to reshape safeguarding for future generations.

...................................................................................................................................................................

Pwrpas y digwyddiad yw i drafod y Prosiect Gwirionedd a’r cyfleoedd gall ddarparu i ddioddefwyr a goroeswyr i rannu eu profiad gyda’r Ymchwiliad a sut mae’n gysylltiedig â gwaith mwy eang yr Ymchwiliad.

Ynglŷn â’r Ymchwiliad
Bydd yr Ymchwiliad yn ymchwilio i sut y gallai sefydliadau yng Nghymru a Lloegr fod wedi methu diogelu plant rhag cam-drin rhywiol, a gwneud argymhellion er mwyn diogelu plant yn fwy effeithiol yn y dyfodol. Hyd yn hyn, dechreuwyd 13 archwiliad ac mae ein Gwrandawiadau Cyhoeddus a Phrosiect Ymchwil ar waith.


Y Prosiect Gwirionedd

Mae’r Prosiect Gwirionedd yn rhan hanfodol o waith yr Ymchwiliad, ac yn darparu i ddioddefwyr a goroeswyr o gam-drin plant yn rhywiol y cyfle i rannu eu profiadau heb gael eu profi neu herio.


Er ein bod ni’n ymchwilio methiannau sefydliadol yn hytrach nag achosion unigol o gam-drin yn rhywiol, mae profiadau dioddefwyr a goroeswyr yn ganolog i’n nhasg. Er mwyn deall y patrymau o fethiannau sefydliadol, mae’n rhain i ni glywed wrth y rheiny a wnaeth ddioddef o ganlyniad i’r methiannau hynny. Rydym yn gweithio gyda dioddefwyr a goroeswyr sydd yn dymuno helpu'r Ymchwiliad trwy rannu eu profiad o gam-drin yn rhywiol.


Gobeithiwn y byddech yn medru mynychu'r digwyddiad, lle gallem drafod y materion yma mewn mwy o fanylder ac eich diweddaru ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. Mae’r Ymchwiliad ar fin cyhoeddi adroddiad interim gydag argymhellion a gasglwyd hyn yn hyn a fydd yn parhau i weithio ar argymhellion terfynol er mwyn gwella diogelu ar gyfer cenhedloedd y dyfodol.
Date and Time

Location

The Grand Hotel

Ivey Place

Swansea

SA1 1NX

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved