Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Symposiwm | Symposium: An unsettled status? Migration in a turbulent age

WISERD

Tuesday, 2 July 2019 from 09:30 to 17:30 (BST)

Symposiwm | Symposium: An unsettled status? Migration...

Ticket Information

Type End Quantity
An unsettled status? Migration in a turbulent age 1d 5h 3m Free  
Dinner at Medina restaurant - guests to pay for own meal 17h 4m Free  

Share Symposiwm | Symposium: An unsettled status? Migration in a turbulent age

Event Details

English text appears below

Symposiwm: An unsettled status? Migration in a turbulent age

2il Orfennaf 2019

Medrus Conference Centre, Prifysgol Aberystwyth

Nod y symposiwm undydd hwn yw trafod a thrafod amrywiaeth o faterion sy'n ymwneud â mudo

Prif siaradwr – Dr Kathy Burrell (Prifysgol Lerpwl): Unsettling Freedom of Movement? Hostile Environments, Conditionality, and the Experiences of Polish migrants on the Eve of Brexit

 

Amcan

Gellir crynhoi’r ddegawd ddiwethaf fel oes gynhyrfus. Sylwyd ar lymder, gwleidyddiaeth popiwlistaidd, a hinsawdd gynyddol atgas ac estrongas ar draws Ewrop, gogledd America, a thu hwnt. Cynhyrfwyd y politicau hyn normau a disgwyliadau hegemonaidd gynt yn yr arena wleidyddol, gan godi goblygiadau ar gyfer mudwyr rhyngwladol, sy’n gweld eu bywydau’n dod yn gynyddol heriol a’u dyfodol yn fwyfwy ansicr. Targedwyd, er enghraifft, mudwyr, eu teuluoedd, myfyrwyr rhyngwladol, ymofynwyr lloches, a ffoaduriaid, gan osod cyfrifoldebau ac amodau ychwanegol arnynt gan gyfyngu ar eu hawliau. At hyn, tystia dychweliad preswylwyr hirdymor a diddymu dinasyddiaeth y graddau y gall ‘statysau a gymerwyd yn ganiataol’ gael eu newid. Cwestiyna’r arferion hyn y graddau gall preswyliaeth (‘denizenship’) – yr hawliau i breswylwyr nad ydynt yn ddinasyddion – barhau i fod yn gysyniad ystyrlon, ynghyd a phwysleisio’r goblygiadau ar gyfer hyrwyddo cymdeithas gydlynol, gynhwysfawr, ac amrywiol.

Mae'r trefnwyr yn gwahodd cyfraniadau ar hyd nifer o themâu a meysydd, gan gynnwys:

 • Mudo a bregusrwydd
 • Negodi ansicrwydd ac atgasedd
 • Perthyn, angori, a hunaniaeth
 • Cymdeithas sifil ac ymatebion cymunedol
 • Integreiddio mewn cymunedau letyol
 • Trosedd casineb, cydlynu, a chyfarfyddiadau siriol
 • Ffoaduriaid ac ymofynwyr lloches
 • Dinasyddiaeth a phreswyliaeth
 • Sefydliadau, gwyliadwriaeth ac amrywiaeth
 • Cynnwrf croestoriadol
 • Gobaith
 • Myfyrdodau methodolegol a moesegol ar astudio cynnwrf

 

Crynodebu

Dylid e-bostio crynodebau hyd at 250 gair at Rhys Dafydd Jones , Prifysgol Aberystwyth erbyn 1af Fehefin

 

Mae hwn yn ddigwyddiad rhad ac am ddim

 

Bwrsariaethau 

Cynigir nifer of fwrsariaethau, hyd at £50.00 ar gyfer uwchraddedigion a’r digyflog.  E-bostiwch Rhys Dafydd Jones am fanylion.

  

Swper ym mwyty Medina, 19:30. Gwesteion i dalu am brydiau eu hunain (yn hytrach na’ pris gosod). Ceir bwydlen a gwybodaeth bellach yma

 

Trefnwyr

Dr Taulant Guma, Prifysgol Napier Caeredin a WISERD 
Yr Athro Stephen Drinkwater, Prifysgol Roehampton, Llundain a WISERD.
Rhys Dafydd Jones, Prifysgol Aberystwyth a WISERD. 

 


Symposium: An Unsettled status? Migration in a turbulent age

Tuesday 2 July 2019

Medrus Conference Centre, Aberystwyth University

 

This one-day symposium aims to cover and discuss a range of issues related to migration.

 

Keynote speaker, Dr Kathy Burrell (University of Liverpool) will present her research on 'Unsettling Freedom of Movement? Hostile Environments, Conditionality, and the Experiences of Polish migrants on the Eve of Brexit'

 

Call for papers

The last decade can be characterised as representing a turbulent age.  Austerity, populist politics, and an increasing climate of hostility and xenophobia have been observed across Europe, North America, and elsewhere.  These politics have unsettled previously hegemonic norms and expectations in the political arena, as well as having implications for international migrants, whose lives may have become increasingly challenging and their futures more uncertain.  For example, hostile rhetoric and policies have targeted migrants, their families, international students, asylum seekers, and refugees, placing additional responsibilities and conditions on them, and limiting their rights.  Furthermore, the repatriation of long-standing residents and the removal of citizenship demonstrates the extent that “taken-for-granted statuses” can be subject to change.  These practices question the extent to which ‘denizenship’ – the rights afforded to non-citizen residents – continues to be a meaningful concept, as well as highlighting the implications for promoting a cohesive, inclusive and diverse society

 

 The organizers invite contributions along a number of themes and areas, including: 

 

 • Migration and precarity
 • Negotiating uncertainty and hostility
 • Belonging, anchoring, and identity
 • Civil society and community responses
 • Integration into host communities
 • Hate crimes, cohesion, and convivial encounters
 • Refugees and asylum seekers
 • Citizenship and denizenship
 • Institutions, surveillance and diversity
 • Intersectional turbulence
 • Hope
 • Methodological and ethical reflections on studying turbulence

 

Abstract submission

A maximum of a 250 words abstract, free text, should be submitted to Rhys Dafydd Jones Aberystwyth University by 1 June 2019

 

This is a free event. 

Bursaries

There are a number of bursaries available, up to £50.00, for postgraduate and unsalaried. Please email Rhys Dafydd Jones for further information. 

Dinner at Medina restaurant, 19:30.  Guests to pay for their own meals (rather than a set price).  Menu and information available here

Organizers

Dr Taulant Guma, Edinburgh Napier University and WISERD.

Professor Stephen Drinkwater, University of Roehampton, London and WISERD.

Rhys Dafydd Jones, Aberystwyth University and WISERD.

 


 

Do you have questions about Symposiwm | Symposium: An unsettled status? Migration in a turbulent age? Contact WISERD

Save This Event

Event Saved

When & Where


Medrus Conference Centre
Aberystwyth University
Penglais
SY23 3BY Aberystwyth
United Kingdom

Tuesday, 2 July 2019 from 09:30 to 17:30 (BST)


  Add to my calendar

Organiser

WISERD

The Wales Institute of Social and Economic Research, Data and Methods (WISERD) is a national, interdisciplinary, social science research institute. We have been designated by the Welsh Government as a national research centre. Using innovative approaches, our research spans the fields of economics, sociology, geography and political science.

We are a collaborative venture between the universities of Aberystwyth, Bangor, Cardiff, South Wales and Swansea – working together to improve the quality and quantity of social science research in Wales and beyond. Our research effects change by influencing the development of policy and practice across a range of sectors.

-------

Mae Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD) yn sefydliad ymchwil gwyddorau cymdeithasol rhyngddisgyblaethol cenedlaethol. Rydym wedi ein dynodi gan Lywodraeth Cymru’n ganolfan ymchwil genedlaethol. Gan ddefnyddio dulliau arloesol, mae ein hymchwil yn cwmpasu economeg, cymdeithaseg, daearyddiaeth a gwyddoniaeth wleidyddol. 

Rydym yn gydfenter rhwng prifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, De Cymru ac Abertawe - yn cydweithio i wella safon a maint ymchwil y gwyddorau cymdeithasol yng Nghymru a thu hwnt. Mae ein hymchwil yn effeithio ar newid drwy ddylanwadu ar ddatblygiad polisi ac arfer ar draws ystod o sectorau.

  Contact the Organiser

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.