£20

Syrgeri Carl Morris - Cyfryngau Cymdeithasol/Social Media Surgery - Carl Mo...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

1 Cathedral Rd

Caerdydd

CF11 9SD

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description

Description


Syrjeri Digidol - Digital Surgery Carl Morris


Dydd Mercher 8fed Ionawr 2020

Wednesday 8th January 2020.


Ydych chi eisiau manteisio ar y cyfryngau digidol a chymdeithasol i wella eich presenoldeb ar lein?

Oes cwestiynau gennych am sut i ddefnyddio'r platfformau amrywiol? e.e.

Twitter

Facebook

Instagram

YouTube

WordPress

LinkedIn

Google DriveYdych chi eisiau canolbwyntio ar yr hyn sy'n bwysig er mwyn gwneud y gorau o'ch amser ar-lein?

Archebwch sesiwn un-awr yn syrjeri digidol CULT Cymru gyda Carl Morris.

Nodwch:

- eich amser delfrydol

- pa deunydd ar lein ydych chi eisiau datblygu

Cynhelir y sesiynau trwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg, yn ôl eich angen.


Digital surgery with Carl Morris

Do you want to take advantage of digital media and social media to improve your online presence?

Do you have questions about how to use a variety of platforms? e.g.

Twitter

Facebook

Instagram

YouTube

WordPress

LinkedIn

Google Drive


Do you want to cut through the noise and make best use of your online presence?

Book a one-hour session at CULT Cymru's digital surgery with Carl Morris.


Please note:

- preferred time

- the area of work you'd like to develop


Sessions will be conducted through the medium of Welsh or English, according to your preference.
"Dwi'n gyfarwydd iawn â gweithio ar fy mhen fy hun, a ffeindio fy ffordd drwy feddalwedd newydd heb arweiniaid. Dwi'n teimlo fod heddiw wedi fy rhoi ar ben heol llawer cyflymach ar gyfer y dasg benodol sydd gen i mewn meddwl." Iolo - Cerddor

"All CULT Cymru workshops are run extremely well. They're friendly, relaxed and informative. I'd recommend the courses to anyone." Rob - Editor


Hyfforddwr: Carl Morris

Mae Carl yn hyfforddwr, cynghorydd a datblygwr meddalwedd llawrdydd dwy-ieithog. Mae e'n ymddiddori mewn arloesedd cyfryngau digidol, yn enwedig ei ddefnydd gan gelfyddydau, diwydiannau creadigol, siaradwyr Cymraeg a chymunedau cynaliadwy. Yn ddiweddar mae e wedi gweithio gyda chleientiaid a phartneriaid gan gynnwys Wikimedia UK, the3million/Settled, Sinfonia Cymru, a Phrifysgol Aberystwyth.

Trainer - Carl Morris

Carl is a bi-lingual trainer, advisor and software developer. He is interested in digital media innovation, particularly its use by arts, creative industries, Welsh speakers and sustainable communities. He has recently worked with clients and partners including Wikimedia UK, the3million/Settled, Sinfonia Cymru, and Aberystwyth University.Darperir gweithdai CULT Cymru mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfygythiol ble bydd cyfranwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chodi materion yn ystod y dydd.

CULT Cymru workshops are delivered in a friendly and non-threatening environment where participants will have the opportunity to ask questions and raise issues during the day.

Ein nôd yw sicrhau bod gweithdai CULT Cymru yn agored i bawb, cysylltwch â siwan@bectu.org.uk os oes yna unrhyw gwestiwn (e.e. mynediad lleoliad, arian, stafell dawel ayyb). Our aim is to ensure CULT Cymru workshops are accessible to all, please contact siwan@bectu.org.uk if you have any queries (e.g. physical access, financial, quiet room etc.)

Diogelu Data

Ariennir Hyfforddiant Sector BECTU yng Nghymru yn rhannol gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru trwy brosiect yr undebau creadigol ar y cyd CULT Cymru. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cwrs neu ddigwyddiad hyfforddiant hwn, rydych chi'n cytuno i rannu eich data personol gyda'r arianwyr fel rhan o delerau BECTU ar gyfer derbyn y cyllid. Defnyddir y data er mwyn dangos canlyniadau ac allbynnau yn unig ac fe'i cedwir yn ddiogel am gyfnod o 10 mlynedd, fel y nodir yn y cytundebau ar gyfer y cyllid.

Yn ogystal, mae Prospect/BECTU yn defnyddio’r data hwn i ddanfon gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant BECTU/CULT Cymru yn y dyfodol; eich diweddaru chi gyda newyddion, adnoddau a chyhoeddiadau ac i gysylltu gyda chi ar gyfer unrhyw ymchwil fyddwn ni am gynnal i’r diwydiant. Ni fyddwn yn rhannu neu ddefnyddio eich data heb eich caniatâd chi. Os gwelwch yn dda, arddangoswch eich bod chi’n hapus i BECTU/CULT Cymru gysylltu gyda chi yn y moddau yma trwy ticio ‘ie’ yn yr adran ‘Eich gwybodaeth chi' ar ddiwedd y ffurflen archebu.

Sut i gwyno neu wyrdynnu’ch caniatâd

Os nad ydych chi am dderbyn gohebiaeth bellach gan BECTU/CULT Cymru gallwch dynnu eich enw yn ôl trwy gysylltu gyda siwan@bectu.org.uk


Pe baech ag unrhyw gwestiynau neu bryderon am y data rydym ni yn cadw a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, os gwelwch yn dda yn y man cyntaf cysylltwch gydag Adran Hyfforddiant BECTU/CULT Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno am ddefnydd neu gasglu eich manylion gan yr Adran Hyfforddiant ei hun yna gallwch wneud hynny trwy ebostio’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk


Data Protection

Prospect's BECTU Sector Training in Wales is partly funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund via the joint-union CULT Cymru project. By registering for this training course or event, you are accepting that your personal data will be shared with the funder as part of BECTU’s requirements to receive the funding. The data is used only to show outcomes and outputs and is securely maintained for a period of 10 years, as stated in contracts for the funding.

In addition, Prospect/BECTU uses this data to send you information about future BECTU/CULT Cymru events and training courses, update you on news, resources and publications and contact you for any future research we may conduct into the industry. We will never use or share your data without your permission. Please indicate that you are happy for BECTU/CULT Cymru to contact you in this way by ticking yes under 'Your information' at the end of the booking form.

How to withdraw your consent or make a complaint

If you no longer wish to receive communications from BECTU/CULT Cymru you can withdraw your consent by contacting the siwan@bectu.org.uk

If you have any questions or concerns about the data we hold and how we use it, please contact the BECTU/CULT Cymru Training Department in the first instance. However, if you wish to make a complaint about the Training Department's collection or use of your data, you are able to do so by contacting the GDPR Compliance Officer Tracey Hunt on datacompliance@prospect.org.uk


Polisi Canslo ac Ad-daliadau:

Bydd ad-daliad llawn yn cael ei rhoi i gynrychiolwyr sy’n canslo o leiaf bythefnos cyn y digwyddiad. O fewn y bythefnos cyn y digwyddiad, oni bai ein bod ni’n gallu dod o hyd i rywun arall i gymryd eich lle, ni fyddem yn gallu rhoi ad-daliad. Gadewch i ni wybod cyn gynted â phosib os na fyddwch yn gallu mynychu.

Cancellation and Refunds Policy

A full refund will be issued to delegates who cancel at least 2 weeks prior to the event. Delegates who cancel within the 2 week period will not be eligible for a refund unless we are able to find someone else to take their place. Please let us know as soon as possible if you find you're no longer able to attend the workshop.

Sian Gale - Rheolwr/Manager Cult Cymru

Siwan Jones - Cydlynudd/ Co-ordinator Cult Cymru

Share with friends

Date and Time

Location

1 Cathedral Rd

Caerdydd

CF11 9SD

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved